Kỹ thuật chỉnh sửa footer blogspot

 Footer phần chân trang được sử dụng chèn sticky menu, dùng ghi chú thông tin, danh sách link điều hướng và nhiều thông tin khác hoặc được dùng chèn quảng cáo khá ấn tượng sau đây digitalnomad.vn share link sưu tầm liên quan đến việc chỉnh sửa không gian cuối trang nhưng khá hữu ích này.     

Kỹ thuật tạo footer 4 cột cuối trang :

  • http://oihotvn.blogspot.com/2015/06/huong-dan-tao-footer-4-cot-cuoi-trang.html

Tham khảo code :

<style>
#cuoitrang {
border-top: #38761d 2px solid;
margin:auto;
font-family: Georgia;
width: 100%;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background:#001b00;
}
#cuoitrang a {
color: #DBDBDB;
font-family: Georgia;
}
#cuoitrang-wrapper {
margin:auto;
font-family: Georgia;
padding: 20px 0px 20px 0px;
width: 1060px;
}
#cuoitrangbar-wrapper {
background:#001b00;
float: left;
color: #ffffff;
font-family: Georgia;
margin: 0px 5px auto;
padding-bottom: 20px;
width: 24%;
text-align: justify;
font-size:100%;
line-height: 1.6em;
word-wrap: break-word;
overflow: hidden;
}
.cuoitrangbar {margin: 0; padding: 0;}
.cuoitrangbar .widget {margin: 0; padding: 10px 20px 0px 20px;}
.cuoitrangbar h2 {
margin: 0px 0px 10px 0px;
padding: 3px 0px 3px 0px;
text-align: left;
color:#fff;
text-transform:uppercase;
font: bold 16px Arial, Tahoma, Verdana;
border-bottom:3px solid #666666;
}

</style>

<div id='cuoitrang'>
<div id='cuoitrang-wrapper'>
<div id='cuoitrangbar-wrapper'>
<button>Cột số 1</button>

</div>
<div id='cuoitrangbar-wrapper'>
<button>Cột số 2</button>

</div>
<div id='cuoitrangbar-wrapper'>
<button>Cột số 3</button>

</div>
<div id='cuoitrangbar-wrapper'>
<button>Cột số 4</button>

</div>
<div style='clear: both;'/></div></div>

 

Kỹ thuật chèn quảng cáo chân trang footer  :

+ Tạo quảng cáo dạng nổi, có nút đóng, thiết kế responsive ở chân trang cho Blogger/Blogspot [ Make Floating Ads with Close Button Responsive Design in Blog Footer for Blogger / Blogspot ]

  • https://iris-tips.blogspot.com/2015/03/tao-quang-cao-dang-noi-co-nut-ong-thiet.html

Keyword : Tạo footer 4 cột cuối trang | Chèn quảng cáo chân trang |