Thủ thuật blogspot - bài viết ngẫu nhiên - random-posts

Bài viết ngẫu nhiên Random post - không sử dụng thumbnail :

<div id="random-posts"></div>
<script type='text/javascript'>
function getRandomPosts(json) {
var maxEntries = 10;
var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
var indexPosts = new Array();
for (var i = 0; i < numPosts; ++i) {
indexPosts[i] = i;
}
indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()});
if (maxEntries > numPosts) {
maxEntries = numPosts;
}
var container = document.getElementById('random-posts');
var ul = document.createElement('ul');
for (i = 0; i < maxEntries; ++i) {
var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]];
var li = document.createElement('li');
var a = document.createElement('a');
a.title = entry.title.$t;
for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {
if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
a.href = entry.link[j].href;
break;
}
}
a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t));
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
container.appendChild(ul);
}
</script>
<script src='/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999' type='text/javascript'></script>

Bài viết ngẫu nhiên Random post - mẫu igniel :

Xem link bài viết gốc : https://www.igniel.com/2018/11/random-post-thumbnail.html 

<style>
/* Random Post Thumbnail by igniel.com */
#ignielRandom {background-color:#4268b3; padding:0px; margin:0px;}
#ignielRandom ul {padding:0px; margin:0px;}
#ignielRandom ul li {margin:0; padding:15px;position:relative;overflow:hidden;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,.3); transition: all .3s ease;list-style-type:none;}
#ignielRandom ul li:last-child {border-bottom:none}
#ignielRandom ul li .judul {padding:0 10px 0 0}
#ignielRandom ul li:hover {background-color:rgba(0,0,0,.25)}
#ignielRandom ul li a {font-size:13px; color:#fff; line-height:16px;}
#ignielRandom ul li .thumbnail {width:100px; float:left; margin-right:10px; line-height:0px;}
#ignielRandom ul li img {width:100%; max-width:100%; height: auto;}
#ignielRandom ul li:first-child {border-bottom:none; padding:0px;}
#ignielRandom ul li:first-child .thumbnail {width: 100%; display:block; margin:0px;}
#ignielRandom ul li:first-child .judul {background-color:rgba(29, 33, 41, .6); width:100%; text-align:center; padding:15px; position:absolute; bottom:0px; transition: all .3s ease;}
#ignielRandom ul li:first-child a {font-size:16px; line-height:22px; transition: all .0s ease;}
#ignielRandom ul li:first-child a:hover {font-size:20px; line-height:28px;}
#ignielRandom ul li:first-child a:hover .judul {background-color:rgba(29, 33, 41, 1)}
</style>

<div id='ignielRandom'></div>
<script> //<![CDATA[
// Random Post Thumbnail by igniel.com
var jumlah = 1;
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('u a=["\\e\\v\\f\\e\\d\\j\\A\\g\\f\\o\\i\\m","\\h\\g\\f\\o\\i\\m","\\x\\j\\i\\i\\h","\\j\\d\\f\\v\\b\\K","\\L\\b","\\i\\q\\d\\f\\16\\d\\g\\h\\k\\K\\L\\b\\i\\b\\g\\j\\A\\d\\c\\y\\j\\b\\c","\\x\\d\\d\\o","\\I\\c\\k\\h","\\e\\q\\b\\1b\\c\\h\\k\\p\\O","\\i\\h\\e\\v\\e\\f","\\j\\i\\k\\g\\b\\e\\i\\f","\\s\\x\\d\\d\\o\\c\\s\\q\\i\\c\\b\\c\\s\\c\\y\\m\\m\\g\\h\\Z\\R\\g\\j\\b\\p\\Q\\c\\i\\f\\r\\e\\f\\r\\c\\k\\h\\e\\q\\b\\z\\c\\b\\g\\h\\b\\r\\e\\f\\o\\d\\M\\p","\\z\\m\\g\\M\\r\\h\\d\\c\\y\\j\\b\\c\\p","\\z\\k\\g\\j\\j\\V\\g\\k\\W\\p\\e\\v\\f\\e\\d\\j\\A\\g\\f\\o\\i\\m\\O\\G\\I\\s\\c\\k\\h","\\e\\q\\b\\G","\\17\\h\\e\\b\\d"];u 18=a[0];C H(B,P){E t[a[2]](t[a[1]]()*(P-B+1))+B}C 1a(l){u n=l[a[3]],w,D;X(n===0){E T};19(--n){w=t[a[2]](t[a[1]]()*(n+1));D=l[n];l[n]=l[w];l[w]=D};E l}C U(F){u J=H(1,(F[a[6]][a[5]][a[4]]-N));S[a[15]](a[7]+a[8]+Y[a[10]][a[9]]+a[11]+J+a[12]+N+a[13]+a[14])}',62,74,'||||||||||_0xc707|x74|x73|x65|x69|x6E|x61|x72|x6F|x6C|x63|_0xd1a0x6|x6D|_0xd1a0x7|x64|x3D|x70|x2D|x2F|Math|var|x67|_0xd1a0x8|x66|x75|x26|x52|_0xd1a0x3|function|_0xd1a0x9|return|_0xd1a0xb|x3E|getRandomInt|x3C|_0xd1a0xc|x68|x24|x78|jumlah|x22|_0xd1a0x4|x6A|x3F|document|falplse|randomPost|x62|x6B|if|window|x79|||||||x53|x77|containerId|while|shuffleArray|x20'.split('|'),0,{}));
function ignielRandom(json) {
var noimg = 'https://1.bp.blogspot.com/-zqiPSBQqey4/YCDZbUrbwMI/AAAAAAAACmY/ibu38dnQswYJut1hsx5MBbTI9JpObyZ5QCLcBGAsYHQ/s16000/RandomPost-blog-content-marketingZ4r1z1.png';
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('K a=["\\C\\d\\g\\1G\\b\\d\\B\\d\\f\\g\\T\\Z\\I\\v","\\d\\f\\g\\q\\Z","\\U\\d\\d\\v","\\p\\x\\b\\o","\\b\\d\\f\\C\\g\\r","\\b\\e\\f\\N","\\q\\d\\b","\\l\\b\\g\\d\\q\\f\\l\\g\\d","\\r\\q\\d\\U","\\1L","\\1f\\g","\\g\\e\\g\\b\\d","\\B\\d\\v\\e\\l\\1f\\g\\r\\x\\B\\L\\f\\l\\e\\b","\\h\\S\\1g\\F\\F\\n\\r\\A\\A\\X\\n\\u\\n\\N\\n\\f\\y\\n\\f\\x","\\q\\d\\u\\b\\l\\t\\d","\\x\\q\\b","\\r\\g\\g\\u\\m\\1I\\h\\h\\1e\\M\\L\\u\\M\\L\\b\\y\\C\\m\\u\\y\\g\\M\\t\\y\\B\\h\\n\\1h\\u\\C\\m\\F\\N\\1a\\b\\f\\A\\I\\h\\1b\\f\\1H\\t\\V\\1z\\G\\b\\1B\\I\\I\\h\\w\\w\\w\\w\\w\\w\\w\\w\\1y\\r\\1e\\h\\Y\\V\\q\\P\\u\\Q\\T\\I\\1d\\1w\\y\\P\\1x\\e\\1c\\P\\m\\A\\g\\1c\\W\\F\\1b\\A\\m\\Y\\A\\r\\1r\\W\\1a\\e\\S\\1d\\Q\\t\\T\\1s\\w\\m\\h\\S\\1g\\F\\F\\n\\r\\A\\A\\X\\n\\u\\n\\N\\n\\f\\y\\n\\f\\x\\h\\e\\C\\f\\e\\d\\b\\t\\y\\B\\n\\f\\y\\n\\e\\B\\l\\C\\d\\M\\u\\f\\C","\\p\\b\\e\\o\\p\\l\\E\\r\\q\\d\\U\\D\\k","\\k\\E\\g\\e\\g\\b\\d\\D\\k","\\k\\o\\p\\v\\e\\G\\E\\t\\b\\l\\m\\m\\D\\k\\g\\r\\x\\B\\L\\f\\l\\e\\b\\k\\o\\p\\e\\B\\C\\E\\m\\q\\t\\D\\k","\\k\\E\\l\\b\\g\\D\\k","\\k\\h\\o\\p\\h\\v\\e\\G\\o\\p\\v\\e\\G\\E\\t\\b\\l\\m\\m\\D\\k\\1J\\x\\v\\x\\b\\k\\o","\\p\\h\\v\\e\\G\\o\\p\\h\\l\\o\\p\\v\\e\\G\\E\\t\\b\\l\\m\\m\\D\\k\\t\\b\\d\\l\\q\\k\\h\\o\\p\\h\\b\\e\\o","\\e\\f\\f\\d\\q\\1v\\V\\1h\\Q","\\p\\h\\x\\b\\o"];K R,J,H,1i=1F[a[0]](1E),z=1C(1A[a[2]][a[1]]),O=a[3];1k(K i=0,1j=z[a[4]];i<1j;i++){1k(K j=0,1m=z[i][a[5]][a[4]];j<1m;j++){R=(z[i][a[5]][j][a[6]]==a[7])?z[i][a[5]][j][a[8]]:a[9];H=z[i][a[11]][a[10]];1p(a[12]1q z[i]){J=(z[i][a[12]][a[15]])[a[14]](/\\/s[0-9]+(\\-c)?/,a[13])}1t{J=1l;1l=a[16]}};O+=a[17]+R+a[18]+H+a[19]+J+a[1u]+H+a[18]+H+a[1n]+H+a[1o]};1i[a[1K]]=O+a[1D]',62,110,'||||||||||_0x6b15|x6C||x65|x69|x6E|x74|x2F|||x22|x61|x73|x2D|x3E|x3C|x72|x68||x63|x70|x64|x41|x75|x6F|entry|x32|x6D|x67|x3D|x20|x30|x76|title|x49|img|var|x62|x2E|x6B|skeleton|x78|x4C|link|x77|x42|x66|x54|x7A|x35|x56|x79|||||||||||x53|x57|x36|x43|x34|x24|x33|x4D|ct|len|for|noimg|jen|21|22|if|in|x5F|x47|else|20|x48|x37|x51|x46|x71|json|x4F|shuffleArray|24|containerId|document|x45|x52|x3A|x6A|23|x23'.split('|'),0,{}));
}
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('E a=["\\q\\7\\d\\9","\\b\\l\\8\\G\\7\\9\\d\\j\\r","\\c\\9\\b\\A\\b\\g","\\f\\c\\d\\e\\8\\b\\c\\g","\\i\\t\\k\\k\\n\\7\\i\\l\\c\\7\\8\\7\\i\\7\\o\\h\\h\\e\\9\\z\\w\\e\\f\\8\\j\\F\\7\\c\\g\\m\\b\\g\\m\\7\\d\\9\\b\\l\\8\\p\\h\\e\\x\\m\\9\\k\\7\\o\\f\\8\\7\\j\\v\\p\\d\\e\\f\\f\\y\\e\\d\\H\\j\\9\\e\\g\\n\\c\\h\\C\\c\\7\\8\\r\\s\\q\\i\\7\\d\\9","\\b\\l\\8\\s","\\B\\9\\b\\8\\k"];D[a[6]](a[0]+a[1]+u[a[3]][a[2]]+a[4]+a[5])',44,44,'|||||||x73|x74|x72|_0x51dd|x69|x6F|x63|x61|x6C|x6E|x6D|x2F|x3D|x65|x70|x2D|x64|x75|x26|x3C|x22|x3E|x66|window|x30|x3F|x78|x62|x79|x67|x77|x50|document|var|x6A|x20|x6B'.split('|'),0,{}));
//]]> </script>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$("body img").each(function () {$(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("https://4.bp.blogspot.com/-Mpgs0kSln2I/WnRcTqvlOII/AAAAAAAAFh4/VTrxpLBIC7oxQi6xs2t6z0W2sV2h_zSiwCLcBGAs/w300-h225-p-k-no-nu/ignielcom-no-image.png", "https://1.bp.blogspot.com/-zqiPSBQqey4/YCDZbUrbwMI/AAAAAAAACmY/ibu38dnQswYJut1hsx5MBbTI9JpObyZ5QCLcBGAsYHQ/s250/RandomPost-blog-content-marketingZ4r1z1.png")) });
//]]>
</script>

Mẫu bài viết ngẫu nhiên  nằm ngang ( Horizontal Random Post With Thumbnail ) :

Xem link bài viết : https://www.exeideas.com/2013/06/random-post-with-thumbnail-for-blog.html

 

Mẫu bài viết ngẫu nhiên  2 cột :

Xem link bài viết : http://demo-namkna.blogspot.com/2014/06/bai-viet-ngau-nhien-dang-2-cot-toc-o.html
✨ Bài viết được thực hiện bởi Blogger Gia Bảo, Freelancer Marketing Online, có nhiệm vụ kết nối khách cần mua với nhà phân phối, công ty sản xuất. BLOG GIA BẢO không phải đơn vị trực tiếp bán hàng trên website mà chỉ là nơi giúp bên mua gặp gỡ bên bán.

✨ Nổi bật : Mô hình Freelancer Marketing Online Cùng Nhà Phân Phối / Công Ty Sản Xuất Triển Khai Kênh Bán Hàng Trực Tuyến Thông Qua Việc Mở Gian Hàng TMĐT : Xem thêm,....

Kem chống nắng Biore UV Aqua Rich Watery Essence/Gel SPF 50+/ PA++++ 50ml/90ml

Xem Giá Bán
Xem thêm : Chăm Sóc Cơ Thể
Mua ngay

Bộ bàn ăn gỗ cao su gấp gọn

Xem Giá Bán
Tìm hiểu thêm về : Gỗ ghép
Đặt Mua ngay