Tổng hợp mô hình đi link bài viết trên Gia Bảo Blog

Gia Bảo Blog được tạo thành theo hướng xây dựng Web / Blog Content sử dụng cấu trúc thiết kế UX / Ui kết hợp việc đi link nội bộ ( Internal link ) dùng làm nơi chia sẻ & viết quảng cáo Top 10 Google & cách viết Slogan Top Of Mind.

Do đó mục tiêu của việc xây dựng mô hình đi link bài viết trên trang Gia Bảo Blog là nhằm  quản lý & điều hướng đến nội dung bài viết nổi bật quan trọng của website.

Mô hình 1 :
Nhãn ( Label ) chuyên đề  → Bài viết chi tiết

Đây là mô hình quản lý bài viết trên blogspot hiệu quả và đơn giản bằng cách tạo lập nhãn tập hợp bài viết chuyên đề và quản lý nó bằng Widget nhãn trong phần bố cục

Mô hình 2 :
Bài viết giới thiệu → Bài viết tổng hợp → Bài viết chi tiết

Mục tiêu : Giúp điều hướng bài viết nổi bật quan trọng của website 

Mô hình 3 :
Bài viết sản phẩm 1 → Bài viết sản phẩm số 2 → Bài viết sản phẩm số 3 → …
 

Mô hình 4 :
Bài số 1 - bài số 2 - bài viết n - bài viết số 1
 

Mô hình này ứng dụng mô hình đi link website  dạng bánh xe truyền thống.


( Đang cập nhật )