Chia sẻ Code Kiếm tiền Online trên nền tảng BlogSpot kết hợp với công cụ Product GeneRation trên mạng lưới Affiliate Marketing ACCESSTRADE

Kiếm tiền Online trên trang BlogSpot bằng cách kết hợp thẻ điều kiện hiển thị trên Mobile / PC với công cụ Product GeneRation tạo code với 3 dạng so sánh giá, danh sách & hộp hiển thị sản phẩm ( tên sản phẩm, hình ảnh & giá bán sản phẩm ) :   

<!-- CoDe Quảng Cáo bán Sản phẩm tiếp thị liên kết cho Shop kinh doanh trên TiKi Shopee SenDo -->
<center>
 <p style='background-color:red;padding:10px;text-align:center;font-family:Arial;font-size:15px;border-radius:25px;overflow:hidden;'><span style='color:#ffffff;'><strong>
1 Phút Dành Cho Quảng Cáo
</strong></span></p>
</center>

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- hiển thị trên Mobile -->
<center>  
 
<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F1-t%E1%BB%9D-nh%C3%A1m-tr%C3%B2n-5-inch-125mm-%C4%91%E1%BB%A7-s%E1%BB%91-grit-i.53880147.6256108882_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FPh%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-b%E1%BA%A3n-l%E1%BB%81-c%E1%BB%ADa-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%E1%BB%89nh-Thi%E1%BA%BFt-B%E1%BB%8B-%C4%90%C3%B3ng-C%E1%BB%ADa-Th%C3%B4ng-minh-kh%C3%B4ng-g%C3%A2y-%E1%BB%93n-cho-c%E1%BB%ADa-nh%C3%A0-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-i.3932239.7312894113_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FS%C3%A0n-g%E1%BB%97-l%C3%B3t-ban-c%C3%B4ng-.-Ngo%C3%A0i-tr%E1%BB%9Di-(-s%C6%A1n-pu-3-l%E1%BB%9Bp-)-i.13814086.426506209_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FK%E1%BB%87-%C4%90%E1%BA%A7u-Gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-G%E1%BB%97-Th%C3%B4ng-T%E1%BB%B1-Nhi%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-k%C3%ADnh-t%C3%B4i-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%B1c-An-to%C3%A0n-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BB%91i-i.41901977.3239404023&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=3&amp;style_type=1&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
 
</center>  

  <b:else/>
<!-- hiển thị trên PC -->
<center>  
<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F1-t%E1%BB%9D-nh%C3%A1m-tr%C3%B2n-5-inch-125mm-%C4%91%E1%BB%A7-s%E1%BB%91-grit-i.53880147.6256108882_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FPh%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-b%E1%BA%A3n-l%E1%BB%81-c%E1%BB%ADa-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%E1%BB%89nh-Thi%E1%BA%BFt-B%E1%BB%8B-%C4%90%C3%B3ng-C%E1%BB%ADa-Th%C3%B4ng-minh-kh%C3%B4ng-g%C3%A2y-%E1%BB%93n-cho-c%E1%BB%ADa-nh%C3%A0-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-i.3932239.7312894113_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FS%C3%A0n-g%E1%BB%97-l%C3%B3t-ban-c%C3%B4ng-.-Ngo%C3%A0i-tr%E1%BB%9Di-(-s%C6%A1n-pu-3-l%E1%BB%9Bp-)-i.13814086.426506209_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FK%E1%BB%87-%C4%90%E1%BA%A7u-Gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-G%E1%BB%97-Th%C3%B4ng-T%E1%BB%B1-Nhi%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-k%C3%ADnh-t%C3%B4i-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%B1c-An-to%C3%A0n-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BB%91i-i.41901977.3239404023&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=5&amp;style_type=2&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
</center>  
</b:if>                                
<!-- End Quang cao TiKi Shopee Shop -->

Kiếm tiền Online trên trang BlogSpot bằng cách kết hợp thẻ điều kiện hiển thị trên Mobile / PC, thẻ hiển thị link bất kỳ với công cụ Product GeneRation tạo code với 3 dạng so sánh giá, danh sách & hộp hiển thị sản phẩm ( tên sản phẩm, hình ảnh & giá bán sản phẩm )    <!-- Quang cao TiKi Shopee Shop -->
<center>
 <p style='background-color:red;padding:10px;text-align:center;font-family:Arial;font-size:15px;border-radius:25px;overflow:hidden;'><span style='color:#ffffff;'><strong>
1 Phút Dành Cho Quảng Cáo
</strong></span></p>
</center>

                
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- hiển thị trên Mobile -->
<center>  

<!-- Dieu kien Url Bat ky hien thi tren dien thoai -->  
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.vanghepnamtrung.com/2020/02/cong-ty-san-xuat-thot-go-dung-cu-an-uong-dung-cu-nha-bep-bang-go-cao-cap.html&quot;'>

<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F-Combo-Ch%25C3%25A9n-B%25C3%25A1t-g%25C3%25A1o-d%25E1%25BB%25ABa-Mu%25E1%25BB%2597ng-g%25E1%25BB%2597-d%25E1%25BB%25ABa-i.201415166.5619487554_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FMu%25E1%25BB%2597ng-g%25E1%25BB%2597-Nh%25E1%25BA%25ADt-th%25C3%25ACa-g%25E1%25BB%2597-%25C4%2583n-c%25C6%25A1m-c%25C3%25A1n-d%25C3%25A0i-mi%25E1%25BB%2587ng-to-phong-c%25C3%25A1ch-t%25E1%25BB%25B1-nhi%25C3%25AAn-i.229839667.7919997910_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2F%25C4%2590%25C5%25A8A-G%25E1%25BB%2596-X%25C3%2580O-%25C4%2590%25E1%25BB%2592-%25C4%2582N-LO%25E1%25BA%25A0I-D%25C3%2580I-38CM-i.28423433.3503818682_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FKhay-g%25E1%25BB%2597-tr%25C3%25B2n-THE-BAMBOO-c%25C3%25A1ch-nhi%25E1%25BB%2587t-ch%25E1%25BB%2591ng-d%25C3%25ADnh-trang-tr%25C3%25AD-g%25E1%25BB%2597-cao-su-Nh%25E1%25BA%25ADt-B%25E1%25BA%25A3n-i.29492750.3133138047&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=5&amp;style_type=1&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
 
 
<b:else/>

<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F1-t%E1%BB%9D-nh%C3%A1m-tr%C3%B2n-5-inch-125mm-%C4%91%E1%BB%A7-s%E1%BB%91-grit-i.53880147.6256108882_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FPh%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-b%E1%BA%A3n-l%E1%BB%81-c%E1%BB%ADa-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%E1%BB%89nh-Thi%E1%BA%BFt-B%E1%BB%8B-%C4%90%C3%B3ng-C%E1%BB%ADa-Th%C3%B4ng-minh-kh%C3%B4ng-g%C3%A2y-%E1%BB%93n-cho-c%E1%BB%ADa-nh%C3%A0-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-i.3932239.7312894113_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FS%C3%A0n-g%E1%BB%97-l%C3%B3t-ban-c%C3%B4ng-.-Ngo%C3%A0i-tr%E1%BB%9Di-(-s%C6%A1n-pu-3-l%E1%BB%9Bp-)-i.13814086.426506209_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FK%E1%BB%87-%C4%90%E1%BA%A7u-Gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-G%E1%BB%97-Th%C3%B4ng-T%E1%BB%B1-Nhi%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-k%C3%ADnh-t%C3%B4i-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%B1c-An-to%C3%A0n-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BB%91i-i.41901977.3239404023&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=3&amp;style_type=1&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
 
</b:if>               
<!-- End Mobile -->
 
</center>  

<b:else/>
<!-- hiển thị trên PC -->
 
<!-- Dieu kien Url Bat ky hien thi tren PC -->  
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.vanghepnamtrung.com/2020/02/cong-ty-san-xuat-thot-go-dung-cu-an-uong-dung-cu-nha-bep-bang-go-cao-cap.html&quot;'>
 
<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F-Combo-Ch%25C3%25A9n-B%25C3%25A1t-g%25C3%25A1o-d%25E1%25BB%25ABa-Mu%25E1%25BB%2597ng-g%25E1%25BB%2597-d%25E1%25BB%25ABa-i.201415166.5619487554_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FMu%25E1%25BB%2597ng-g%25E1%25BB%2597-Nh%25E1%25BA%25ADt-th%25C3%25ACa-g%25E1%25BB%2597-%25C4%2583n-c%25C6%25A1m-c%25C3%25A1n-d%25C3%25A0i-mi%25E1%25BB%2587ng-to-phong-c%25C3%25A1ch-t%25E1%25BB%25B1-nhi%25C3%25AAn-i.229839667.7919997910_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2F%25C4%2590%25C5%25A8A-G%25E1%25BB%2596-X%25C3%2580O-%25C4%2590%25E1%25BB%2592-%25C4%2582N-LO%25E1%25BA%25A0I-D%25C3%2580I-38CM-i.28423433.3503818682_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FKhay-g%25E1%25BB%2597-tr%25C3%25B2n-THE-BAMBOO-c%25C3%25A1ch-nhi%25E1%25BB%2587t-ch%25E1%25BB%2591ng-d%25C3%25ADnh-trang-tr%25C3%25AD-g%25E1%25BB%2597-cao-su-Nh%25E1%25BA%25ADt-B%25E1%25BA%25A3n-i.29492750.3133138047&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=5&amp;style_type=2&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
 

<b:else/>
 
<center>  
<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F1-t%E1%BB%9D-nh%C3%A1m-tr%C3%B2n-5-inch-125mm-%C4%91%E1%BB%A7-s%E1%BB%91-grit-i.53880147.6256108882_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FPh%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-b%E1%BA%A3n-l%E1%BB%81-c%E1%BB%ADa-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%E1%BB%89nh-Thi%E1%BA%BFt-B%E1%BB%8B-%C4%90%C3%B3ng-C%E1%BB%ADa-Th%C3%B4ng-minh-kh%C3%B4ng-g%C3%A2y-%E1%BB%93n-cho-c%E1%BB%ADa-nh%C3%A0-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-i.3932239.7312894113_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FS%C3%A0n-g%E1%BB%97-l%C3%B3t-ban-c%C3%B4ng-.-Ngo%C3%A0i-tr%E1%BB%9Di-(-s%C6%A1n-pu-3-l%E1%BB%9Bp-)-i.13814086.426506209_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FK%E1%BB%87-%C4%90%E1%BA%A7u-Gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-G%E1%BB%97-Th%C3%B4ng-T%E1%BB%B1-Nhi%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-k%C3%ADnh-t%C3%B4i-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%B1c-An-to%C3%A0n-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BB%91i-i.41901977.3239404023&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=5&amp;style_type=2&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
</center>  
</b:if>               
<!-- End PC -->
 
 
</b:if>                                
<!-- End Quang cao TiKi Shopee Shop -->

✨ Bài viết được thực hiện bởi Blogger Gia Bảo, Freelancer Marketing Online, có nhiệm vụ kết nối khách cần mua với nhà phân phối, công ty sản xuất. BLOG GIA BẢO không phải đơn vị trực tiếp bán hàng trên website mà chỉ là nơi giúp bên mua gặp gỡ bên bán.

✨ Nổi bật : Mô hình Freelancer Marketing Online Cùng Nhà Phân Phối / Công Ty Sản Xuất Triển Khai Kênh Bán Hàng Trực Tuyến Thông Qua Việc Mở Gian Hàng TMĐT : Xem thêm,....

Kem chống nắng Biore UV Aqua Rich Watery Essence/Gel SPF 50+/ PA++++ 50ml/90ml

Xem Giá Bán
Xem thêm : Chăm Sóc Cơ Thể
Mua ngay

Bộ bàn ăn gỗ cao su gấp gọn

Xem Giá Bán
Tìm hiểu thêm về : Gỗ ghép
Đặt Mua ngay