Chia sẻ Code Kiếm tiền Online trên nền tảng BlogSpot kết hợp với công cụ Product GeneRation trên mạng lưới Affiliate Marketing ACCESSTRADE

Kiếm tiền Online trên trang BlogSpot bằng cách kết hợp thẻ điều kiện hiển thị trên Mobile / PC với công cụ Product GeneRation tạo code với 3 dạng so sánh giá, danh sách & hộp hiển thị sản phẩm ( tên sản phẩm, hình ảnh & giá bán sản phẩm ) :   

<!-- CoDe Quảng Cáo bán Sản phẩm tiếp thị liên kết cho Shop kinh doanh trên TiKi Shopee SenDo -->
<center>
 <p style='background-color:red;padding:10px;text-align:center;font-family:Arial;font-size:15px;border-radius:25px;overflow:hidden;'><span style='color:#ffffff;'><strong>
1 Phút Dành Cho Quảng Cáo
</strong></span></p>
</center>

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- hiển thị trên Mobile -->
<center>  
 
<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F1-t%E1%BB%9D-nh%C3%A1m-tr%C3%B2n-5-inch-125mm-%C4%91%E1%BB%A7-s%E1%BB%91-grit-i.53880147.6256108882_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FPh%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-b%E1%BA%A3n-l%E1%BB%81-c%E1%BB%ADa-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%E1%BB%89nh-Thi%E1%BA%BFt-B%E1%BB%8B-%C4%90%C3%B3ng-C%E1%BB%ADa-Th%C3%B4ng-minh-kh%C3%B4ng-g%C3%A2y-%E1%BB%93n-cho-c%E1%BB%ADa-nh%C3%A0-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-i.3932239.7312894113_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FS%C3%A0n-g%E1%BB%97-l%C3%B3t-ban-c%C3%B4ng-.-Ngo%C3%A0i-tr%E1%BB%9Di-(-s%C6%A1n-pu-3-l%E1%BB%9Bp-)-i.13814086.426506209_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FK%E1%BB%87-%C4%90%E1%BA%A7u-Gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-G%E1%BB%97-Th%C3%B4ng-T%E1%BB%B1-Nhi%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-k%C3%ADnh-t%C3%B4i-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%B1c-An-to%C3%A0n-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BB%91i-i.41901977.3239404023&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=3&amp;style_type=1&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
 
</center>  

  <b:else/>
<!-- hiển thị trên PC -->
<center>  
<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F1-t%E1%BB%9D-nh%C3%A1m-tr%C3%B2n-5-inch-125mm-%C4%91%E1%BB%A7-s%E1%BB%91-grit-i.53880147.6256108882_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FPh%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-b%E1%BA%A3n-l%E1%BB%81-c%E1%BB%ADa-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%E1%BB%89nh-Thi%E1%BA%BFt-B%E1%BB%8B-%C4%90%C3%B3ng-C%E1%BB%ADa-Th%C3%B4ng-minh-kh%C3%B4ng-g%C3%A2y-%E1%BB%93n-cho-c%E1%BB%ADa-nh%C3%A0-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-i.3932239.7312894113_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FS%C3%A0n-g%E1%BB%97-l%C3%B3t-ban-c%C3%B4ng-.-Ngo%C3%A0i-tr%E1%BB%9Di-(-s%C6%A1n-pu-3-l%E1%BB%9Bp-)-i.13814086.426506209_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FK%E1%BB%87-%C4%90%E1%BA%A7u-Gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-G%E1%BB%97-Th%C3%B4ng-T%E1%BB%B1-Nhi%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-k%C3%ADnh-t%C3%B4i-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%B1c-An-to%C3%A0n-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BB%91i-i.41901977.3239404023&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=5&amp;style_type=2&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
</center>  
</b:if>                                
<!-- End Quang cao TiKi Shopee Shop -->

Kiếm tiền Online trên trang BlogSpot bằng cách kết hợp thẻ điều kiện hiển thị trên Mobile / PC, thẻ hiển thị link bất kỳ với công cụ Product GeneRation tạo code với 3 dạng so sánh giá, danh sách & hộp hiển thị sản phẩm ( tên sản phẩm, hình ảnh & giá bán sản phẩm )    <!-- Quang cao TiKi Shopee Shop -->
<center>
 <p style='background-color:red;padding:10px;text-align:center;font-family:Arial;font-size:15px;border-radius:25px;overflow:hidden;'><span style='color:#ffffff;'><strong>
1 Phút Dành Cho Quảng Cáo
</strong></span></p>
</center>

                
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- hiển thị trên Mobile -->
<center>  

<!-- Dieu kien Url Bat ky hien thi tren dien thoai -->  
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.vanghepnamtrung.com/2020/02/cong-ty-san-xuat-thot-go-dung-cu-an-uong-dung-cu-nha-bep-bang-go-cao-cap.html&quot;'>

<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F-Combo-Ch%25C3%25A9n-B%25C3%25A1t-g%25C3%25A1o-d%25E1%25BB%25ABa-Mu%25E1%25BB%2597ng-g%25E1%25BB%2597-d%25E1%25BB%25ABa-i.201415166.5619487554_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FMu%25E1%25BB%2597ng-g%25E1%25BB%2597-Nh%25E1%25BA%25ADt-th%25C3%25ACa-g%25E1%25BB%2597-%25C4%2583n-c%25C6%25A1m-c%25C3%25A1n-d%25C3%25A0i-mi%25E1%25BB%2587ng-to-phong-c%25C3%25A1ch-t%25E1%25BB%25B1-nhi%25C3%25AAn-i.229839667.7919997910_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2F%25C4%2590%25C5%25A8A-G%25E1%25BB%2596-X%25C3%2580O-%25C4%2590%25E1%25BB%2592-%25C4%2582N-LO%25E1%25BA%25A0I-D%25C3%2580I-38CM-i.28423433.3503818682_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FKhay-g%25E1%25BB%2597-tr%25C3%25B2n-THE-BAMBOO-c%25C3%25A1ch-nhi%25E1%25BB%2587t-ch%25E1%25BB%2591ng-d%25C3%25ADnh-trang-tr%25C3%25AD-g%25E1%25BB%2597-cao-su-Nh%25E1%25BA%25ADt-B%25E1%25BA%25A3n-i.29492750.3133138047&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=5&amp;style_type=1&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
 
 
<b:else/>

<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F1-t%E1%BB%9D-nh%C3%A1m-tr%C3%B2n-5-inch-125mm-%C4%91%E1%BB%A7-s%E1%BB%91-grit-i.53880147.6256108882_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FPh%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-b%E1%BA%A3n-l%E1%BB%81-c%E1%BB%ADa-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%E1%BB%89nh-Thi%E1%BA%BFt-B%E1%BB%8B-%C4%90%C3%B3ng-C%E1%BB%ADa-Th%C3%B4ng-minh-kh%C3%B4ng-g%C3%A2y-%E1%BB%93n-cho-c%E1%BB%ADa-nh%C3%A0-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-i.3932239.7312894113_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FS%C3%A0n-g%E1%BB%97-l%C3%B3t-ban-c%C3%B4ng-.-Ngo%C3%A0i-tr%E1%BB%9Di-(-s%C6%A1n-pu-3-l%E1%BB%9Bp-)-i.13814086.426506209_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FK%E1%BB%87-%C4%90%E1%BA%A7u-Gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-G%E1%BB%97-Th%C3%B4ng-T%E1%BB%B1-Nhi%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-k%C3%ADnh-t%C3%B4i-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%B1c-An-to%C3%A0n-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BB%91i-i.41901977.3239404023&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=3&amp;style_type=1&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
 
</b:if>               
<!-- End Mobile -->
 
</center>  

<b:else/>
<!-- hiển thị trên PC -->
 
<!-- Dieu kien Url Bat ky hien thi tren PC -->  
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.vanghepnamtrung.com/2020/02/cong-ty-san-xuat-thot-go-dung-cu-an-uong-dung-cu-nha-bep-bang-go-cao-cap.html&quot;'>
 
<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F-Combo-Ch%25C3%25A9n-B%25C3%25A1t-g%25C3%25A1o-d%25E1%25BB%25ABa-Mu%25E1%25BB%2597ng-g%25E1%25BB%2597-d%25E1%25BB%25ABa-i.201415166.5619487554_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FMu%25E1%25BB%2597ng-g%25E1%25BB%2597-Nh%25E1%25BA%25ADt-th%25C3%25ACa-g%25E1%25BB%2597-%25C4%2583n-c%25C6%25A1m-c%25C3%25A1n-d%25C3%25A0i-mi%25E1%25BB%2587ng-to-phong-c%25C3%25A1ch-t%25E1%25BB%25B1-nhi%25C3%25AAn-i.229839667.7919997910_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2F%25C4%2590%25C5%25A8A-G%25E1%25BB%2596-X%25C3%2580O-%25C4%2590%25E1%25BB%2592-%25C4%2582N-LO%25E1%25BA%25A0I-D%25C3%2580I-38CM-i.28423433.3503818682_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FKhay-g%25E1%25BB%2597-tr%25C3%25B2n-THE-BAMBOO-c%25C3%25A1ch-nhi%25E1%25BB%2587t-ch%25E1%25BB%2591ng-d%25C3%25ADnh-trang-tr%25C3%25AD-g%25E1%25BB%2597-cao-su-Nh%25E1%25BA%25ADt-B%25E1%25BA%25A3n-i.29492750.3133138047&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=5&amp;style_type=2&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
 

<b:else/>
 
<center>  
<div id='at-widget'/> <script async='async' src='https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2F1-t%E1%BB%9D-nh%C3%A1m-tr%C3%B2n-5-inch-125mm-%C4%91%E1%BB%A7-s%E1%BB%91-grit-i.53880147.6256108882_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FPh%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-b%E1%BA%A3n-l%E1%BB%81-c%E1%BB%ADa-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%E1%BB%89nh-Thi%E1%BA%BFt-B%E1%BB%8B-%C4%90%C3%B3ng-C%E1%BB%ADa-Th%C3%B4ng-minh-kh%C3%B4ng-g%C3%A2y-%E1%BB%93n-cho-c%E1%BB%ADa-nh%C3%A0-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-i.3932239.7312894113_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FS%C3%A0n-g%E1%BB%97-l%C3%B3t-ban-c%C3%B4ng-.-Ngo%C3%A0i-tr%E1%BB%9Di-(-s%C6%A1n-pu-3-l%E1%BB%9Bp-)-i.13814086.426506209_.uhttps%3A%2F%2Fshopee.vn%2FK%E1%BB%87-%C4%90%E1%BA%A7u-Gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-G%E1%BB%97-Th%C3%B4ng-T%E1%BB%B1-Nhi%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-k%C3%ADnh-t%C3%B4i-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%B1c-An-to%C3%A0n-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BB%91i-i.41901977.3239404023&amp;utm_source=Blog%20Content%20Marketing&amp;utm_campaign=V%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%2C%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20g%E1%BB%97%20d%C3%B9ng%20h%C6%A1i%20%26%20m%C3%A1y%20g%E1%BB%97%20c%E1%BA%A7m%20tay%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n&amp;btn_buy=Mua%20Ngay&amp;product_inline=5&amp;style_type=2&amp;color=%234589ca&amp;publisher_id=4442979790914282835&amp;btn_color=%23fff&amp;' type='application/javascript'/>
</center>  
</b:if>               
<!-- End PC -->
 
 
</b:if>                                
<!-- End Quang cao TiKi Shopee Shop -->