Code đăng bài viết chia 2 cột với SideBar [ Cột 2 ] cốt định khi xem bài viết

Code đăng bài viết chia 2 cột với SideBar [ Cột 2 ] cốt định khi xem bài viết :
 

 <style>
 .wrapper {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

.main,
.sidebar {
  border: 3px solid black;
  padding: 15px;
  background-color: #fff;
}

.main {
  width: 60%;
  height: 150vh;
}

.sidebar {
  width: 25%;
  height: 25vh;
}

body {
  background-color: #ccc;
  font-family: sans-serif;
  padding: 10px;
}
 
.sidebar {
  position: -webkit-sticky;
  position: sticky;
  top: 0;
}
 
  </style>  
<div class="wrapper">
  <div class="main">
    Code Code đăng bài viết chia 2 cột với SideBar [ Cột 2 ] cốt định khi xem bài viết
  </div>
  <div class="sidebar">
    Nội dung Sticky sidebar cố định khi xem nội dung bài viết chính
  </div>
</div>

Code Code đăng bài viết chia 2 cột với SideBar [ Cột 2 ] cố định khi xem bài viết