Code đăng bài viết dạng Multi Tab , Column, Table.

Xem cách làm số 1 tại :

https://www.digitalnomad.vn/2021/07/chen-code-quang-cao-slider-carousel-multi-tabbed-Image-GalleryN3i3.html

Cách làm số 2 :

( Đang cập nhật )