Thủ thuật Blogger chèn quảng cáo vào giữa bài viết MultiAds, Ngắt Nhảy, chèn quảng cáo Thủ Công vào vị trí tự chọn giữa bài viết ,...

Chèn quảng cáo vào các vị trí tùy chỉnh trên trang bài viết blog/web nền tảng blogspot/blogger khá phổ biến, đây là cách chèn quảng cáo ít gây khó chịu nhất so với các phương án quảng cáo dạng popup, slide, ẩn hiện,... 

Hôm nay Gia Bảo xin chia sẻ 3 thủ thuật blogspot giúp bạn chèn quảng cáo vào vị trí bất kỳ, tự chọn và ngay sau dấu ngắt nhảy trên Blog của bạn : 

Đầu tiên bạn tìm đến vị trí  <data:post.body/> sau đó chèn 1 trong số 3 code được chia sẻ dưới đây, hoặc có thể chèn 3 code ngay sau <data:post.body/> lưu lại và xem kết quả :  

1. Chèn Quảng cáo sau dấu ngắt nhảy <!--More--> trên bài viết :

<!--Khu vuc chen quang cao <data:post.body/> -->                                 
<!-- tự động Chèn QC dưới ngắt trang (ngắt nháy) -->
<!--
Link gốc thủ thuật :
https://tuong.me/chen-quang-cao-vao-giua-bai-viet-blogspo
-->                                 
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){
$(&#39;a[name=&quot;more&quot;]&#39;).before($(&#39;#AdsMoreBlogGiaBao&#39;).html());
$(&#39;#AdsMoreBlogGiaBao&#39;).html(&#39;&#39;);
});
</script>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style='display:none;'>
<div id='AdsMoreBlogGiaBao'>
<center>
Code quảng cáo .More.
</center>
</div>
</div>  
</b:if>
<!-- End tự động Chèn QC dưới ngắt trang (ngắt nháy) -->

2. Chèn Quảng cáo Thủ Công vào vị trí tự chọn giữa bài viết :

<!-- Quảng cáo Thủ Công dạng <div id=&#8221;DivAdsThuCongBlogGiaBao&#8221;></div> -->
<!--
Link gốc thủ thuật :
https://vietblogdao.com/huong-dan-chen-ma-quang-cao-vao-blog-tai-cac-trang-khac-nhau
-->                                 
<div class='AdsThuCongBlogGiaBao'>

<div id='ads_Body'>

<!-- Mã quảng cáo DivAdsThuCongBlogGiaBao -->
    <center>Mã quảng cáo Thủ Công </center>

</div>
</div>

<script>//<![CDATA[
$(function() {
  var ads = document.getElementById('DivAdsThuCongBlogGiaBao')
  if (ads) {
    $('#ads_Body').appendTo(ads)
  } else {
    $('.AdsThuCongBlogGiaBao').empty()
  }
})
//]]></script>

Lưu ý quảng cáo chỉ hiển thị khi bạn chèn thẻ div sau vào vị trí cần hiển thị trên trang bài viết bất kỳ :

<div id="DivAdsThuCongBlogGiaBao";></div>


<!--Thu vien -->
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js'/>
<!-- End Quảng cáo Thủ Công dạng <div id=&#8221;DivAdsThuCongBlogGiaBao&#8221;></div> -->

3. Chèn Quảng cáo MultiAds vào giữa bài viết :

<!-- MultiAds -->
<!--
Link Gốc thủ thuật :
https://www.igniel.com/search/label/AdSense
https://www.igniel.com/2018/11/multiple-iklan-dalam-post.html
-->                                 
<div class='GiaBaoBlogMultiAds'>
<!-- Code quảng cáo MultiAds Số 1 -->
<!--Banner convertful -->
<div style='background: white;padding: 2.5px 2.5px 2.5px 2.5px;border-radius: 4px;border: 1px solid #ccc;border-radius: 3px;'>
<center>MultiAds sản phẩm bán chạy số 1</center>   
<div class='convertful-143055'/> 
</div>    
<!--End Banner convertful -->   
</div>
 
<div class='GiaBaoBlogMultiAds'>
<!-- Code quảng cáo MultiAds Số 2 -->
<!--Banner convertful -->
<div style='background: white;padding: 2.5px 2.5px 2.5px 2.5px;border-radius: 4px;border: 1px solid #ccc;border-radius: 3px;'>
<center>MultiAds sản phẩm bán chạy số 2</center>   
<div class='convertful-143057'/> 
</div>    
<!--End Banner convertful -->     
</div>

<!--                                  
<div class='GiaBaoBlogMultiAds'>
    Thêm <!-- Code quảng cáo MultiAds Số 3 -->
</div>
-->                                 
<!-- Copy thêm QC số 3, 4, 5... -->    
 <b:if cond='data:view.isPost'>
 <!--  
 -->
   
<!--script giải mã -->
<script> //<![CDATA[
'use strict';
var _0x3b06 = [".GiaBaoBlogMultiAds", "querySelectorAll", ".post-body br, .post-body p, .post-body blockquote, .post-body div, .post-body span, .post-body table", "length", "from", "nodeName", "P", "insertBefore", "parentNode", "nextSibling"];
(function() {
 var iconLengths = document[_0x3b06[1]](_0x3b06[0]);
 if (iconLengths) {
   var finalCustomEvents = document[_0x3b06[1]](_0x3b06[2]);
   var panes = iconLengths[_0x3b06[3]] + 1;
   var width = finalCustomEvents[_0x3b06[3]] / panes;
   c = Array[_0x3b06[4]]({
     length : iconLengths[_0x3b06[3]]
   }, function(canCreateDiscussions, isSlidingUp) {
     return isSlidingUp + 1;
   });
   d = c;
   var i = 0;
   for (; i < d[_0x3b06[3]]; i++) {
     var b = d[i];
     var eventType = parseInt(width * b);
     if (finalCustomEvents[eventType][_0x3b06[5]] == _0x3b06[6]) {
       finalCustomEvents[eventType][_0x3b06[8]][_0x3b06[7]](iconLengths[i], finalCustomEvents[eventType]);
     } else {
       finalCustomEvents[eventType][_0x3b06[8]][_0x3b06[7]](iconLengths[i], finalCustomEvents[eventType][_0x3b06[9]]);
     }
   }
 }
})();  
//]]> </script>    
<!--end script giải mã -->        
</b:if>
<style>
.GiaBaoBlogMultiAds {display:block; margin:10px auto; padding:0px; text-align:center}  
</style>   
<!-- end MultiAds -->  

Riêng đối với code chèn quảng cáo MultiAds bạn có thể tăng thêm số lượng quảng cáo bằng cách chèn thêm thẻ Div sau :

<div class='GiaBaoBlogMultiAds'>
    Thêm <!-- Code quảng cáo MultiAds Số ....  -->
</div>

Bạn có thể kết hợp với công cụ hỗ trợ tạo banner / popup quảng cáo trên trang convertful.com giúp bạn tạo mẫu quảng cáo bắt mắt, hấp dẫn trên blog của mình giúp gia tăng chuyển đổi kiếm thêm thu nhập từ nội dung bài viết trên website của bạn.  

Mô tả thủ thuật blogger :

1. Thủ thuật chèn Quảng cáo sau dấu ngắt nhảy <!--More--> trên bài viết : Thủ thuật này giúp bạn tự động chèn quảng cáo được tạo  vào vị trí 

<div id='AdsMoreBlogGiaBao'>
<center>
Code quảng cáo .More.
</center>
</div>
 

hiển thị tại vị trí ngay sau dấu ngắt nhảy <!--More--> trên trang bài viết.

2. Thủ thuật chèn Quảng cáo Thủ Công vào vị trí tự chọn giữa bài viết :  giúp bạn tự động hiển thị đoạn code 


<div class='AdsThuCongBlogGiaBao'>

<div id='ads_Body'>

<!-- Mã quảng cáo DivAdsThuCongBlogGiaBao -->
    <center>Mã quảng cáo Thủ Công </center>

</div>
</div>

vào vị trí  thẻ <div id='DivAdsThuCongBlogGiaBao';></div> được bạn đặt tại vị trí tự chọn thích hợp ngay trong bài viết cần hiển thị nội dung quảng cáo.

3. Chèn Quảng cáo MultiAds vào giữa bài viết : thủ thuật này giúp bạn phân phối quảng cáo tự động vào vị trí ngẫu nhiên trên trang bài viết số lượng quảng cáo phụ thuộc vào số lượng thẻ div có cầu trúc code như sau :

<div class='GiaBaoBlogMultiAds'>
    Thêm <!-- Code quảng cáo MultiAds Số ....  -->
</div>

 Hy vọng thủ thuật blogger chèn quảng cáo sẽ giúp bạn có thêm thu nhập và kiếm tiền từ website của mình.