Hướng dẫn chi tiết tạo và in các sổ sách kế toán khác ( sổ chi phí sản xuất kinh doanh, sổ TSCĐ - trích khấu hau,... ) bằng phần mềm Excel

Trong nội dung chuyên đề Tự động hóa công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế bằng VBA Excel lần này Gia Bảo tiếp tục hướng dẫn các bạn các tạo các loại sổ sách kế toán khác như sổ chi phí sản xuất kinh doanh, sổ tài sản cố định và trích khấu hao, sổ phẩn bổ,....

Trong nội dung chủ đề liên quan đến  kỹ thuật tự động hóa giúp bạn tạo và in các loại sổ sách kế toán bằng Excel kỳ trước mình chia làm phần bao gồm :

  1. Hướng dẫn chi tiết tạo và in sổ cân đối số phát sinh làm báo cáo thuế bằng Excel  
  2. Hướng dẫn chi tiết, các bước tự động hóa tạo và in sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, sổ quĩ, sổ tiền gửi ngân hàng bằng phần mềm Excel

Trong nội dung bài viết lần này Gia Bảo tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật Excel giúp bạn hoàn thiện các loại sổ sách kế toán còn lại bao gồm các loại sổ sau đây.

 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh - Làm kế toán máy bằng phần mềm Excel 

 Sổ Theo Dõi Tài Sản Cố Định - Trích Khấu Hao

 Sổ  Phân Bổ Chi phí

Trong nội dung bài viết lần này các bạn mình chia sẻ các giúp bạn lập trình code tự động hóa phần công thức và trích lọc tài khoản giúp bạn tạo sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo link sau :

https://www.digitalnomad.vn/2021/11/tu-dong-hoa-cong-viec-lap-bao-cao-tai-chinh-bao-cao-thueJO5AJ6G.html#codeVbatudonghoasosachketoan 

Các dạng bảng Phân bổ chi phí, Sổ trích khấu hao và theo dõi Tài Sản Cố Định ( TSCĐ ), là dạng sổ sách mà các bạn chỉ cần tạo công thức theo dõi ngoài không cần tạo code bằng VBA cho phức tạp và rối rắm.

Chúc các bạn thành công trong việc Tự động hóa công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế bằng VBA Excel.   Giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc hoàn thiện sổ sách kế toán cho khách hàng và cho công ty mà bạn đang công tác.