, Ván gỗ solid các loại, đủ kích thước ( gỗ cao su, gỗ tràm, thông, sồi, tần bì, walnut, Birch,Teak, Maple,... )