Mẹo vặt Blogspot, tùy biến quảng cáo vào giữa bài viết sử dụng tính năng liên kết tiêu đề, liên kết đính kèm.

Nhằm tùy biến, tự động chèn quảng cáo phù hợp với ngữ cảnh nội dung bài viết, hôm nay Gia Bảo hướng dẫn các bạn các tạo quảng cáo mang tính tùy biến cao bằng cách sử dụng tính năng liên kết tiêu đề, liên kết đính kèm chèn vào vị trí cần hiển thị.    

Hình ảnh minh họa :


Code Ads sau đây sẽ giúp các bạn thay đổi nội dung quảng cáo nhanh chóng bằng cách cấu trúc liên kết đính kèm như sau :

Mẫu đăng bài viết & chèn sản phẩm quảng cáo số 1 :

Chèn hình ảnh quảng cáo :

 • Thêm loại mime : image-aff-1 
 • Thêm đường liên kết : Link hình ảnh

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : Tiêu đề sản phẩm
 • Thêm đường liên kết : tieude1.com

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : aff-1
 • Thêm đường liên kết : Link tiếp thị liên kết số 1

Mẫu đăng bài viết & chèn sản phẩm quảng cáo số 2 :

Chèn hình ảnh quảng cáo :

 • Thêm loại mime : image-aff-2
 • Thêm đường liên kết : Link hình ảnh

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : Tiêu đề sản phẩm
 • Thêm đường liên kết : tieude2.com

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : aff-2
 • Thêm đường liên kết : Link tiếp thị liên kết số 2

Mẫu đăng bài viết & chèn sản phẩm sau dấu ngắt nhảy <!--More--> :

Mẫu tới mặc định :

 Tự động chèn quảng cáo được cấu hình sẵn :

 • Thêm loại mime : aff-macdinh
 • Thêm đường liên kết : nhập "link"

Mẫu tới nơi bán :

Chèn hình ảnh quảng cáo :

 • Thêm loại mime : image-aff-more1
 • Thêm đường liên kết : Link hình ảnh

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : Tiêu đề sản phẩm
 • Thêm đường liên kết : tieudemore1.com

Chèn link tiếp thị liên kết  :

 • Thêm loại mime : aff-more1
 • Thêm đường liên kết : Link tiếp thị liên kết sau dấu ngắt nhảy

Mẫu đặt tour du lịch :

Chèn hình ảnh quảng cáo :

 • Thêm loại mime : image-aff-tour1
 • Thêm đường liên kết : Link hình ảnh

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : Tiêu đề tour du lịch
 • Thêm đường liên kết : tieudetour1.com

Chèn link tiếp thị liên kết đặt tour du lịch :

 • Thêm loại mime : aff-tour1
 • Thêm đường liên kết : Link tiếp thị liên kết tour du lịch

Mẫu đặt mua vé máy bay :

Chèn hình ảnh quảng cáo :

 • Thêm loại mime : image-aff-vemaybay1
 • Thêm đường liên kết : Link hình ảnh

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : Tiêu đề
 • Thêm đường liên kết : tieudevemaybay1.com

Chèn link tiếp thị liên kết bán vé máy bay :

 • Thêm loại mime : aff-vemaybay1
 • Thêm đường liên kết : Link tiếp thị liên kết bán vé máy bay

Mẫu đặt phòng khách sạn :

Chèn hình ảnh quảng cáo :

 • Thêm loại mime : image-aff-khachsan1
 • Thêm đường liên kết : Link hình ảnh

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : Tiêu đề giới thiệu khách sạn
 • Thêm đường liên kết : tieudekhachsan1.com

Chèn link tiếp thị liên kết khách sạn :

 • Thêm loại mime : aff-khachsan1
 • Thêm đường liên kết : Link tiếp thị liên kết khách sạn

Mẫu mua thực phẩm :

Chèn hình ảnh quảng cáo :

 • Thêm loại mime : image-aff-thucpham1
 • Thêm đường liên kết : Link hình ảnh

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : Tiêu đề thực phẩm
 • Thêm đường liên kết : tieudethucpham1.com

Chèn link tiếp thị liên kết nơi bán thực phẩm :

 • Thêm loại mime : aff-thucpham1
 • Thêm đường liên kết : Link tiếp thị liên kết thực phẩm

Mẫu mua xe đạp :

Chèn hình ảnh quảng cáo :

 • Thêm loại mime : image-aff-xedap1
 • Thêm đường liên kết : Link hình ảnh xe đạp

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : Tiêu đề xe đạp
 • Thêm đường liên kết : tieudexedap1.com

Chèn link tiếp thị liên kết các sản phẩm xe đạp :

 • Thêm loại mime : aff-xedap1
 • Thêm đường liên kết : Link tiếp thị liên kết xe đạp

Code chèn vào vị trí cần quảng cáo sau dấu ngắt nhảy <!--More-->  :

<!--chèn quảng cáo -->
<!--More-->
<!--End chèn quảng cáo --> 

Mẫu đăng bài viết & chèn sản phẩm sau thẻ <div id="AdSense"></div> :

Chèn hình ảnh quảng cáo :

 • Thêm loại mime : image-aff-thucong1
 • Thêm đường liên kết : Link hình ảnh

Chèn tiêu đề quảng cáo :

 • Thêm loại mime : Tiêu đề sản phẩm
 • Thêm đường liên kết : tieudethucong1.com

Chèn link tiếp thị liên kết sản phẩm :

 • Thêm loại mime : aff-thucong1
 • Thêm đường liên kết : Link tiếp thị liên kết sau thẻ Div thủ công
Mẫu Tour Du Lịch :
  
Chèn hình ảnh tour nếu có :
 • Thêm loại mime : image-aff-thucong-tour1
 • Thêm đường liên kết : Link hình ảnh

Chèn tiêu đề giới thiệu tour nếu muốn  :

 • Thêm loại mime : Tiêu đề sản phẩm
 • Thêm đường liên kết : tieudethucongtour1.com

Chèn link tiếp thị liên kết tour du lịch :

 • Thêm loại mime : aff-thucong-tour1
 • Thêm đường liên kết : Link tiếp thị liên kết sau thẻ Div thủ công

 Code chèn vào vị trí cần quảng cáo thẻ div thủ công :

 <!--chèn quảng cáo thủ công -->
<div id="AdSense"></div>
<!--End chèn quảng cáo thủ công -->

Đầu tiên bạn xem hướng dẫn cách chèn quảng cáo vào giữa bài viết  :

 • https://www.digitalnomad.vn/2021/09/thu-thuat-blogger-chen-quang-cao-vao-giua-bai-viet-MultiAds-more-manualMvo60.html

Tại vị trí chèn quảng cáo bạn thêm code sau :

<!--Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->
<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>

<!--I-->  
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết số 1  -->   
<!--Nếu mimeType = text điều kiện 1  -->   
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image-aff-1&quot;'>

<!-- Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = image-aff-1 -->
<!--Lấy Link Tương Ứng với điều kiện data:enclosure.mimeType image-aff-1-->
<center>
  <img expr:src='data:enclosure.url'/>
</center>    
</b:if>
<!--End Code Hình và Link tiếp thị liên kết số 1  -->   

 
<!--Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết số 1  -->     
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://tieude1.com&quot;'>      
<center>  
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  <data:enclosure.mimeType/>
</b>
</center>          
</b:if>       
<!--End Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết số 1  -->    
 
<!--Nếu mimeType = text aff-1 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff-1&quot;'>

<!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = aff-1-->
   
<center>  
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a expr:href='data:enclosure.url'>Tới Nơi Bán</a>
</b>
</center>          
      
</b:if>
<!--End I-->  
 
 
<!--II-->  
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết số 2  -->   
 
<!--Nếu mimeType = text điều kiện 2  -->   
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image-aff-2&quot;'>

<!-- Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = image-aff-2 -->
<!--Lấy Link Tương Ứng với điều kiện data:enclosure.mimeType image-aff-2-->
<center>  
<img expr:src='data:enclosure.url'/>
</center>
 
</b:if>
 
<!--End Code Hình và Link tiếp thị liên kết số 2  -->   
 
 
<!--Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết số 2  -->     
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://tieude2.com&quot;'>      
<center>
 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  <data:enclosure.mimeType/>
</b>

 
</center>          
</b:if>       
<!--End Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết số 2  -->   
 

<!--Nếu mimeType = text aff-2 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff-2&quot;'>

<!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = aff-2-->
 
 
<center>  
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a expr:href='data:enclosure.url'>Tới Nơi Bán</a>
</b>
</center>          
 
</b:if>
 
<!--End mimeType = text aff-2 -->
<!--End II-->   
</b:loop>     
<!--Kết thúc Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm --> 

Biến tấu lại code chèn quảng cáo sau dấu ngắt nhảy <!--More--> và chèn code thủ công bằng thẻ Div :

<!-- tự động Chèn QC dưới ngắt trang (ngắt nháy) -->

<!--
Link thủ thuật :
https://tuong.me/chen-quang-cao-vao-giua-bai-viet-blogspo
-->                                 
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){

$(&#39;a[name=&quot;more&quot;]&#39;).before($(&#39;#AdsMoreBlogGiaBao&#39;).html());
$(&#39;#AdsMoreBlogGiaBao&#39;).html(&#39;&#39;);

});
</script>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style='display:none;'>
<div style='clear: both;'/> 
<div id='AdsMoreBlogGiaBao'>
<center>
 
<!-- 
Code quảng cáo .More.
-->
<!--Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->
<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>

<!--I--> 
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết số 1  -->  
<!--Nếu mimeType = image-aff-more1 điều kiện 1  -->  
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image-aff-more1&quot;'>

<!-- Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = image-aff-more1 -->
<!--Lấy Link Tương Ứng với điều kiện data:enclosure.mimeType image-aff-more1-->
<center>
  <img expr:src='data:enclosure.url'/>
</center>   
</b:if>
<!--End Code Hình và Link tiếp thị liên kết số 1  -->  

 
<!--Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết số 1  -->    
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://tieudemore1.com&quot;'>     
<center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  <data:enclosure.mimeType/>
</b>
</center>         
</b:if>      
<!--End Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết số 1  -->   
 
<!--Nếu mimeType = text aff-more1 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff-more1&quot;'>

<!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = aff-more1-->
  
<center> 
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a expr:href='data:enclosure.url'>Tới Nơi Bán</a>
</b>
</center>         
     
</b:if>
<!--End I--> 
 
 
<div style='clear: both;'/>
<!--II Đặt Tour Du Lịch--> 
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết Đặt Tour Du Lịch  -->  
<!--Nếu mimeType = image-aff-tour1 điều kiện 1  -->  
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image-aff-tour1&quot;'>

<!-- Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = image-aff-tour1 -->
<!--Lấy Link Tương Ứng với điều kiện data:enclosure.mimeType image-aff-tour1-->
<center>
  <img expr:src='data:enclosure.url'/>
</center>   
</b:if>
<!--End Code Hình và Link tiếp thị liên kết Đặt Tour Du Lịch  -->  

 
<!--Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Đặt Tour Du Lịch  -->    
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://tieudetour1.com&quot;'>     
<center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  <data:enclosure.mimeType/>
</b>
</center>         
</b:if>      
<!--End Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Đặt Tour Du Lịch  -->   
 
<!--Nếu mimeType = text aff-tour1 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff-tour1&quot;'>

<!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = aff-tour1-->
  
<center> 
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a expr:href='data:enclosure.url'>Đặt Tour Du Lịch</a>
</b>
</center>         
     
</b:if>
<!--End II Đặt Tour Du Lịch--> 

<div style='clear: both;'/>
<!--III Mua Vé Máy Bay --> 
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết Đặt Mua Vé Máy Bay  -->  
<!--Nếu mimeType = image-aff-vemaybay1 điều kiện 1  -->  
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image-aff-vemaybay1&quot;'>

<!-- Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = image-aff-vemaybay1 -->
<!--Lấy Link Tương Ứng với điều kiện data:enclosure.mimeType image-aff-vemaybay1-->
<center>
  <img expr:src='data:enclosure.url'/>
</center>   
</b:if>
<!--End Code Hình và Link tiếp thị liên kết Đặt Mua Vé Máy Bay  -->  

 
<!--Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Đặt Mua Vé Máy Bay  -->    
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://tieudevemaybay1.com&quot;'>     
<center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  <data:enclosure.mimeType/>
</b>
</center>         
</b:if>      
<!--End Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Đặt Mua Vé Máy Bay  -->   
 
<!--Nếu mimeType = text aff-vemaybay1 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff-vemaybay1&quot;'>

<!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = aff-vemaybay1-->
  
<center> 
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a expr:href='data:enclosure.url'>Mua Vé Máy Bay</a>
</b>
</center>         
     
</b:if>
<!--End III Đặt Mua Vé Máy Bay--> 


<div style='clear: both;'/>
<!--IV Đặt Phòng Khách Sạn --> 
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết Đặt Phòng Khách Sạn  -->  
<!--Nếu mimeType = image-aff-khachsan1 điều kiện 1  -->  
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image-aff-khachsan1&quot;'>

<!-- Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = image-aff-khachsan1 -->
<!--Lấy Link Tương Ứng với điều kiện data:enclosure.mimeType image-aff-khachsan1-->
<center>
  <img expr:src='data:enclosure.url'/>
</center>   
</b:if>
<!--End Code Hình và Link tiếp thị liên kết Đặt Phòng Khách Sạn  -->  

 
<!--Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Đặt Phòng Khách Sạn  -->    
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://tieudekhachsan1.com&quot;'>     
<center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  <data:enclosure.mimeType/>
</b>
</center>         
</b:if>      
<!--End Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Đặt Phòng Khách Sạn  -->   
 
<!--Nếu mimeType = text aff-khachsan1 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff-khachsan1&quot;'>

<!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = aff-khachsan1-->
  
<center> 
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a expr:href='data:enclosure.url'>Đặt Phòng Khách Sạn</a>
</b>
</center>         
     
</b:if>
<!--End IV Đặt Phòng Khách Sạn--> 

<div style='clear: both;'/>
<!--V Mua Thực Phẩm --> 
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết Mua Thực Phẩm  -->  
<!--Nếu mimeType = image-aff-thucpham1 điều kiện 1  -->  
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image-aff-thucpham1&quot;'>

<!-- Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = image-aff-thucpham1 -->
<!--Lấy Link Tương Ứng với điều kiện data:enclosure.mimeType image-aff-thucpham1-->
<center>
  <img expr:src='data:enclosure.url'/>
</center>   
</b:if>
<!--End Code Hình và Link tiếp thị liên kết Mua Thực Phẩm  -->  

 
<!--Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Mua Thực Phẩm  -->    
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://tieudethucpham1.com&quot;'>     
<center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  <data:enclosure.mimeType/>
</b>
</center>         
</b:if>      
<!--End Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Mua Thực Phẩm  -->   
 
<!--Nếu mimeType = text aff-khachsan1 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff-thucpham1&quot;'>

<!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = aff-thucpham1-->
  
<center> 
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a expr:href='data:enclosure.url'>Mua Thực Phẩm</a>
</b>
</center>         
     
</b:if>
<!--End V Mua Thực Phẩm--> 

<div style='clear: both;'/>
<!--VI Mua Xe Đạp --> 
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết Mua Xe Đạp  -->  
<!--Nếu mimeType = image-aff-xedap1 điều kiện 1  -->  
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image-aff-xedap1&quot;'>

<!-- Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = image-aff-xedap1 -->
<!--Lấy Link Tương Ứng với điều kiện data:enclosure.mimeType image-aff-xedap1-->
<center>
  <img expr:src='data:enclosure.url'/>
</center>   
</b:if>
<!--End Code Hình và Link tiếp thị liên kết Mua Xe Đạp  -->  

 
<!--Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Mua Xe Đạp  -->    
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://tieudexedap1.com&quot;'>     
<center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  <data:enclosure.mimeType/>
</b>
</center>         
</b:if>      
<!--End Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Mua Xe Đạp  -->   
 
<!--Nếu mimeType = text aff-khachsan1 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff-xedap1&quot;'>

<!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = aff-xedap1-->
  
<center> 
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a expr:href='data:enclosure.url'>Mua Xe Đạp</a>
</b>
</center>         
     
</b:if>
<!--End VI Mua Xe Đạp--> 
 
</b:loop>    
<!--Kết thúc Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->  
 
 
<!--End Code quảng cáo .more.--> 

</center>
</div>
<div style='clear: both;'/> 
</div> 
</b:if>

<!-- End tự động Chèn QC dưới ngắt trang (ngắt nháy) -->


<!-- Quảng cáo Thủ Công dạng <div id=&#8221;AdSense&#8221;></div> -->

<!-- Quảng cáo Thủ Công dạng <div id="AdSense"></div> -->
<!--
Link thủ thuật :
https://vietblogdao.com/huong-dan-chen-ma-quang-cao-adsense-vao-blog-tai-cac-trang-khac-nhau
-->
                                 
<div class='adsense2'>

  <div id='ads_Body'>

<!-- Mã quảng cáo AdSense -->
    <center>
     
<!--Mã quảng cáo Thủ Công-->
     
<!--Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->
<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>

<!--I--> 
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết số 1  -->  
<!--Nếu mimeType = image-aff-more1 điều kiện 1  -->  
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image-aff-thucong1&quot;'>

<!-- Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = image-aff-thucong1 -->
<!--Lấy Link Tương Ứng với điều kiện data:enclosure.mimeType image-aff-thucong1-->
<center>
  <img expr:src='data:enclosure.url'/>
</center>   
</b:if>
<!--End Code Hình và Link tiếp thị liên kết số 1  -->  

 
<!--Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết số 1  -->    
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://tieudethucong1.com&quot;'>     
<center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  <data:enclosure.mimeType/>
</b>
</center>         
</b:if>      
<!--End Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết số 1  -->   
 
<!--Nếu mimeType = text aff-thucong1 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff-thucong1&quot;'>

<!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = aff-more1-->
  
<center> 
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a expr:href='data:enclosure.url'>Tới Nơi Bán</a>
</b>
</center>         
     
</b:if>
<!--End I--> 
 
 
<!--II--> 
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết số 2  -->  
 
  <div style='clear: both;'/>
 
<!--II Đặt Tour Du Lịch--> 
<!--Code Hình và Link tiếp thị liên kết Đặt Tour Du Lịch  -->  
<!--Nếu mimeType = image-aff-thucong-tour1 điều kiện 1  -->  
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image-aff-thucong-tour1&quot;'>

<!-- Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = image-aff-thucong-tour1 -->
<!--Lấy Link Tương Ứng với điều kiện data:enclosure.mimeType image-aff-thucong-tour1-->
<center>
  <img expr:src='data:enclosure.url'/>
</center>   
</b:if>
<!--End Code Hình và Link tiếp thị liên kết Đặt Tour Du Lịch  -->  

 
<!--Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Đặt Tour Du Lịch  -->    
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://tieudethucongtour1.com&quot;'>     
<center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  <data:enclosure.mimeType/>
</b>
</center>         
</b:if>      
<!--End Code Tiêu Đề và Link tiếp thị liên kết Đặt Tour Du Lịch  -->   
 
<!--Nếu mimeType = text aff-tour1 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff-thucong-tour1&quot;'>

<!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = aff-thucong-tour1-->
  
<center> 
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a expr:href='data:enclosure.url'>Đặt Tour Du Lịch</a>
</b>
</center>         
     
</b:if>
<!--End II Đặt Tour Du Lịch--> 
 
<div style='clear: both;'/>
  
<!--End II--> 
 


<!--End II--> 
 
</b:loop>    
<!--Kết thúc Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->  
     
     
     
<!--End Mã quảng cáo Thủ Công-->

   
    </center>
   
  </div>

</div>


<script>//<![CDATA[

$(function() {

  var ads = document.getElementById('AdSense')

  if (ads) {

    $('#ads_Body').appendTo(ads)

  } else {

    $('.adsense2').empty()

  }

})

//]]></script>

<!--Thu vien -->
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js'/>
<!-- End Quảng cáo Thủ Công dạng <div id=&#8221;AdSense&#8221;></div> -->                      

Lưu ý :

Lấy Link Tương Ứng data:enclosure.mimeType :
<a expr:href='data:enclosure.url'>Tới Nơi Bán</a>   

Lấy Link Tiêu Đề Liên Kết Đính kèm :
<a expr:href='data:post.link'>Tới Nơi Bán</a>   

Lấy Link Bài Viết :
<a expr:href='data:post.url'>Xem Tiếp Nội Dung Bài Viết</a>   

Chèn Hình Ảnh Từ Link Liên Kết Đính Kèm :
<img expr:src='data:enclosure.url'/>

Ý tưởng mới  cho bài viết kế tiếp : Kết hợp BBCode & code lấy link liên kết tiêu đề & đính kèm.