Tổng hợp thẻ xml, code html, css, javascript dùng chỉnh sửa template blogspot

ɡɩλ✿ßảσ︵²ᵏ⁶ : Viết Blog Truyền Thông, Thiết Kế Đồ Họa Quảng Cáo, Làm Video Marketing.
 • Quảng bá sản phẩm Thớt Gỗ
 • Giới thiệu công ty cung cấp, ván ghép theo yêu cầu , tới các doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất, mộc gia dụng & đơn vị chuyên thi công lắp đặt Nhà Gỗ.
 • Thông Điệp : Vật Liệu Xanh, Bảo Vệ Môi Trường.

   
   I. Danh sách thẻ Xml Blogspot  :

  A. Thẻ Xml quan trọng khi chỉnh sửa template Blogspot : 

  • Thẻ <b:skin>...</b:skin> là cặp thẻ dùng chứa code Css khi thiết kế template sử dụng nền tảng blogspot, thẻ này tương tự như thẻ <style>...<style> 
  • Thẻ bài đăng trên Blog : <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='1' >
  • Thẻ nội dung bài viết đăng trên blogspot <data:post.body/> 
  • Thẻ hiển thị tác giả trên blogspot <data:post.author/> hoặc <data:post.author.name/>
  • Thẻ điều kiện <b:if cond= : Xem chi tiết tại đây
  • Thẻ <b:includable> & <b:include> là loại thẻ luôn đi cùng nhau và luôn nằm trong thẻ  <b:widget>
  • Thẻ <b:widget>
  • Thẻ <b:defaultmarkups> 
  • ...

  B. Danh sách thẻ <data:... :

  B.1 Xem dữ liệu với thẻ : <data:view.

  1. postId/> 
  2. pageId/> 
  3. type/> 
  4. featuredImage/> 
  5. title/> 
  6. description/> 
  7. url/> 
  8. isPost/> 
  9. isPage/> 
  10. isHomepage/> 
  11. isSearch/> 
  12. isArchive/> 
  13. isError/> 
  14. isLabelSearch/> 
  15. isSingleItem/> 
  16. isMultipleItems/> 
  17. isMobile/> 
  18. isPreview/> 
  19. isLayoutMode/> 
  20. search.resultsMessageHtml/> 
  21. search.resultsMessage/> 
  22. search.query/> 
  23. search.label/> 
  24. archive.rangeMessage/> 
  25. archive.day/> 
  26. archive.month/> 
  27. archive.year/>
  •  Thẻ dữ liệu tổng hợp chỉnh sửa template Blogspot : <data:blog.
  1. blogId/>
  2. title/>
  3. pageTitle/>
  4. pageName/>
  5. pageType/>
  6. view/>
  7. url/>
  8. homepageUrl/>
  9. searchUrl/>
  10. blogspotFaviconUrl/>
  11. bloggerUrl/>
  12. metaDescription/>
  13. analyticsAccountNumber/>
  14. locale/>
  15. localeUnderscoreDelimited/>
  16. languageDirection/>
  17. encoding/>
  18. hasCustomDomain/>
  19. httpsEnabled/>
  20. enabledCommentProfileImages/>
  21. isPrivate/>
  22. isPrivateBlog/>
  23. adultContent/>
  24. isMobileRequest/>
  25. mobileClass/>
  26. feedLinks/>
  27. googleProfileUrl/>
  28. postImageUrl/>
  29. postImageThumbnailUrl/>
  30. latencyHeadScript/>
  31. mobileHeadScript/>
  32. dynamicViewsScriptSrc/>
  33. dynamicViewsCommentsSrc/>
  34. ieCssRetrofitLinks/>
  35. adsenseHostId/>
  36. adsenseClientId/>
  37. adsenseHasAds/>
  38. plusOneApiSrc/>
  39. gPlusViewType/>
  40. jumpLinkMessage/>
  41. hasCustomJumpLinkMessage/>
  42. sharing.googlePlusBootstrap/>
  43. sharing.googlePlusShareButtonWidth/>
  44. ... Còn nữa
  • Thẻ <data:messages.
  1. adsGoHere/>
  2. archive/>
  3. at/>
  4. authorSaid/>
  5. authorSaidWithLink/>
  6. blogArchive/>
  7. blogAuthors/>
  8. by/>
  9. byAuthor/>
  10. byAuthorLink/>
  11. comments/>
  12. configurationRequired/>
  13. copy/>
  14. copyToClipboard/>
  15. deleteComment/>
  16. edit/>
  17. emailAddress/>
  18. emailPost/>
  19. euCookieNotice/>
  20. euCookieNotice2018/>
  21. euCookieResponsibility/>
  22. euCookieResponsibility2018/>
  23. featured/>
  24. getEmailNotifications/>
  25. gotIt/>
  26. hidden/>
  27. home/>
  28. image/>
  29. joinTheConversation/>
  30. keepReading/>
  31. labels/>
  32. latestPosts/>
  33. learnMore/>
  34. linkCopiedToClipboard/>
  35. loadMorePosts/>
  36. loading/>
  37. moreEllipsis/>
  38. morePosts/>
  39. myBlogList/>
  40. myFavoriteSites/>
  41. myPhoto/>
  42. newer/>
  43. newerPosts/>
  44. newest/>
  45. noResultsFound/>
  46. noTitle/>
  47. numberOfComments/>
  48. ok/>
  49. older/>
  50. olderPosts/>
  51. oldest/>
  52. onlyTeamMembersCanComment/>
  53. on/>
  54. photo/>
  55. popularPosts/>
  56. popularPostsFromThisBlog/>
  57. postAComment/>
  58. postLink/>
  59. postedBy/>
  60. postedByAuthor/>
  61. postedByAuthorLink/>
  62. posts/>
  63. poweredByBlogger/>
  64. poweredByBloggerLink/>
  65. readMore/>
  66. recentPosts/>
  67. reportAbuse/>
  68. search/>
  69. searchBlog/>
  70. searchThisBlog/>
  71. share/>
  72. ... Còn nữa

  C. Thẻ Seo & thẻ meta sử dụng trên trang blogger / blogspot

  C.1 Thẻ đầu trang Xml blogspot  :

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <!DOCTYPE html>
  <html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' b:templateUrl='indie.xml' b:templateVersion='1.3.0' expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:lang='data:blog.locale.language' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>  
  <b:attr name='xmlns' value=''/>
  <b:attr name='xmlns:b' value=''/>
  <b:attr name='xmlns:data' value=''/>
  <b:attr name='xmlns:expr' value=''/>&lt;head&gt;

  C.2 Thẻ meta / thẻ tag seo :

  Cấu trúc thẻ meta / tag Seo sử dụng template median Ui Final bản trả phí : 

   <b:if cond='!data:view.isError'>
      <!-- Meta Title -->
      <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
        <meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
        <meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:image:alt'/>
        <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
        <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:image:alt'/>
        <b:else/>
        <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
        <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:image:alt'/>
        <meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
        <meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:image:alt'/>
      </b:if>
      <meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
   
      <!-- Meta Image -->
      <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
        <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' property='og:image'/>
        <b:else/>
        <meta content='https://1.bp.blogspot.com/-mxCVT67mucg/XuGnFewKQLI/AAAAAAAAPn0/43iTLOGDAO0nOPouyKKo4OpVGjoOpWnNwCK4BGAsYHg/s320/median-img.png' property='og:image'/>
      </b:if>
      <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
        <meta content='https://1.bp.blogspot.com/-mxCVT67mucg/XuGnFewKQLI/AAAAAAAAPn0/43iTLOGDAO0nOPouyKKo4OpVGjoOpWnNwCK4BGAsYHg/s320/median-img.png' name='twitter:image'/>
        <b:else/>
        <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' name='twitter:image'/>
      </b:if>
      <b:if cond='data:view.isPost'>
        <link expr:href='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' rel='image_src'/>
      </b:if>
   
      <!-- Meta Description -->
      <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
        <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
        <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
        <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
        <b:else/>
        <meta expr:content='data:post.snippet' name='description'/>
        <meta expr:content='data:post.snippet' property='og:description'/>
        <meta expr:content='data:post.snippet' name='twitter:description'/>
      </b:if>
   
      <!-- Meta Keywords -->
      <meta expr:content='data:blog.title + &quot;, &quot; + data:blog.pageName + &quot;, Add_your_addtional_keyword_here &quot;' name='keywords'/>
      <meta expr:content='data:blog.title' property='article:tag'/>
   
      <!-- Link Canonical -->
      <link expr:href='data:blog.url.canonical' rel='canonical'/>
      <link expr:href='data:view.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
      <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
   
      <!-- Site Owner -->
      <meta content='' name='Author'/>
      <link href='#' rel='author'/>
      <link href='#' rel='publisher'/>
      <meta content='' property='article:author'/>
      <meta content='' property='article:publisher'/>
      <meta content='' name='twitter:site'/>
      <meta content='' name='twitter:creator'/>

      <!-- Theme Color -->
      <meta content='#005af0' name='theme-color'/>
      <meta content='#005af0' name='msapplication-navbutton-color'/>
      <meta content='#005af0' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
      <meta content='yes' name='apple-mobile-web-app-capable'/>
   
      <!-- Blogger Rss -->
      <meta content='blogger' name='generator'/>
      <link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
      <link expr:href='data:blog.url' rel='openid.delegate'/>
      <link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
      <link expr:href='&quot;//www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
      <link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
   
      <!-- Open Graph -->
      <meta content='article' property='og:type'/>
      <meta content='id_ID' property='og:locale'/>
      <meta content='en_US' property='og:locale:alternate'/>
      <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
      
      <!-- Robots Search -->
      <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=5.0' name='viewport'/>
      <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
      <meta content='IE=Edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
      <meta content='true' name='MSSmartTagsPreventParsing'/>
      <meta content='index, follow' name='googlebot'/>
      <meta content='follow, all' name='Googlebot-Image'/>
      <meta content='follow, all' name='msnbot'/>
   
      <!-- Sife Verification -->
      <meta content='' name='google-site-verification'/>
      <meta content='' name='msvalidate.01'/>
      <meta content='' name='p:domain_verify'/>
      <meta content='' name='majestic-site-verification'/>
      <meta content='Jago Desain' name='copyright'/>
      
  <script type='application/ld+json'>
    {
      &quot;@context&quot;: &quot;https://schema.org&quot;,
      &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;,
      &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl.canonical/>&quot;,
      &quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
      &quot;alternateName&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
      &quot;potentialAction&quot;: {
        &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,
        &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl.canonical/>search?q={search_term_string}&amp;max-results=12&quot;,
        &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term_string&quot;
      }
    }
  </script>
    </b:if>

  Cấu trúc thẻ meta / tag Seo sử dụng template blogspot miễn phí ....  : 

  ... nội dung đang được cập nhật. 

  C.3 Thẻ khác  

  ... nội dung đang được cập nhật.

  II.  Html, Css phổ biến trên trang blogspot :

  HTML : Chèn nhúng file CSS, Javascript Html : 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">
  <script language="javascript" src="ten_tap_tin_javascript.js"></script>

  HTML :  <link href='Link liên kết' rel='thông số'/> 

  <link href='Link của bạn' rel='canonical'/>
  <link href='Link của bạn' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
  <link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
  <link href='Link của bạn' rel='openid.delegate'/>
  <link href='https://www.digitalnomad.vn/feeds/posts/default' rel='alternate' title='Gia Bảo Blog - Atom' type='application/atom+xml'/>
  <link href='//www.blogger.com/feeds/5394929731183577940/posts/default' rel='alternate' title='Gia Bảo Blog - Atom' type='application/atom+xml'/>
  <link href='https://www.digitalnomad.vn/feeds/posts/default?alt=rss' rel='alternate' title='Gia Bảo Blog - RSS' type='application/rss+xml'/>

  Nội dung đang cập nhật...  

  Css sử dụng chung trên toàn bộ trang :

  • ...

  Nội dung đang cập nhật... 

  Css làm đẹp nội dung bài viết : 

  • ...

  Nội dung đang cập nhật... 

  II.  Javascript thường gặp khi chỉnh sửa giao diện blogspot :

  <!--Script thư viện Javascript--> :

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js">
  <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>

  <!--Script hiển thị bài viết ngẫu nhiên, bài viết gần đây theo nhãn--> :

  <script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/note.ads.1?published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>
  <script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randomposts\"><\/script>
   

  <!--Script phần tử dính cuối trang, đầu trang, sidebar trái, phải   - sticky bottom / header / sidebar left right --> :

  <script type='text/javascript'>
      $('.button_sticky_bottom').click(function(){
          $(".ads_sticky_bottom").slideToggle();
      })
  </script>


  <!--Script if IE--> :
  <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/1277698886-ieretrofit.js"></script>


  <!--Script Funtion--> :

   <script> (function() { var html5 = ("abbr,article,aside,audio,canvas,datalist,details," + "figure,footer,header,hgroup,mark,menu,meter,nav,output," + "progress,section,time,video").split(','); for (var i = 0; i < html5.length; i++) { document.createElement(html5[i]); } try { document.execCommand('BackgroundImageCache', false, true); } catch(e) {} })(); </script>

  Nội dung đang được cập nhật...

  Tham khảo thêm :

  • https://www.thietkeblogspot.com/2019/08/cach-su-dung-the-bincludable-va-binclude-trong-blospot.html
  • https://www.thietkeblogspot.com/2019/02/danh-sach-tong-hop-cac-loai-the-data-mac-dinh-trong-blogspot.html
  • https://bloggercodeexamples.blogspot.com/2018/04/the-bskin-va-trinh-thiet-ke-mau-trong.html

  == End Tổng hợp thẻ xml, code html, css, javascript dùng chỉnh sửa template blogspot ==

  ✖️ưở🇳🇬🇬ỗ 🇷ì🇻🇮🇺6️⃣0️⃣🇸
  🦊 Sắm Đồ Nghề ƙ¡ếლ ζ¡ềղ ❍ղ£¡ղℰ 🦊  Điện Thoại Giá Rẻ, Chạy Grab, Tài Xế Công Nghệ :

  + Poco M4 Pro : Xem Tại Đây
  + Oppo A54 : Xem Tại Đây
  + Xiaomi Redmi Note 11 : Xem Tại Đây
  + Samsung Galaxy A23 : Xem Tại Đây

  Smartphone Gaming Giá Rẻ, Tải App Kiếm Tiền Online, Cài Đặt Ứng Dụng Học Tập, Giải Trí, Xem Phim Nghe Nhạc, Chơi Game Online, :

  + Tecno Poca 3 : Xem Tại Đây
  + Realme narzo 50i Prime : Xem Tại Đây

  Flagship, giá hời, đời cũ, cấu hình ngon, xem phim, chơi game, nghe nhạc cực đã. :

  + Iphone 11 : Xem Tại Đây
  + Iphone 12 : Xem Tại Đây
  + Iphone 13 : Xem Tại Đây

  + Samsung Galaxy S20 FE : Xem Tại Đây
  + Samsung Galaxy S22 Ultra 5G : Xem Tại Đây

  + Vivo V23 5G 8GB/128GB : Xem Tại Đây
  + Vivo V25e 4G 8GB/128GB : Xem Tại Đây

  + Redmi Note 11 Pro 5G : Xem Tại Đây
  + Xiaomi 12 Pro : Xem Tại Đây