Nam Trung JSC Laminated Wood, Wooden Cutting Board, Sawn Kiln Dried Timber

I. Introduction Nam Trung JSC Laminated Wood, Wooden Cutting Board, Sawn Kiln Dried Timber

Nam Trung Joint Stock Company (Nam Trung J.S.C) was established on 03.06.2005. The initial name was Processing Wood Import-Export and Interior Décor Nam Trung Joint Stock Company. Our initial intention was to produce finger jointed and solid lamination board, manufacturing wooden furniture and interior décor, etc..

After few years of actual manufacturing, we realized that we should focus on our strength. From that though, we decided to specialize in manufacturing joining boards and similar products. This specialization helps our company improve effectiveness and efficiency in price and quality so it reinforces our stand as a competitive player in the market.

On 06.08.2007; the Board of Directors decided to change the company name into Nam Trung Joint Stock Company (Nam Trung J.S.C)

Picture, Laminated Wood, Wooden Cutting Board, Sawn Kiln Dried Timber

Bản tiếng Việt Phần Giới Thiệu sơ lược về Công Ty Cổ Phần Ván Ghép Nam Trung xưởng sản xuất Gỗ ghép, thớt gỗ & gỗ xẻ sấy tại  Dĩ An & Phú An, Bình Dương, Việt Nam :

I - Lời mở đầu :

 • Công Ty Cổ Phần Ván Ghép Năm Trung (Nam Trung J.S.C) thành lập ngày  03 tháng  06 năm 2005. Tên gọi lúc đầu là Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Và Trang Trí Nội Thất Năm Trung. Định hướng ban đầu của công ty là sản xuất ván ghép (gỗ ghép), sản xuất đồ mộc, trang trí nội  thất … 
 • Sau một thời gian đi vào sản xuất, công ty chúng tôi nhận thấy chỉ nên tập trung vào sản xuất một vài sản phẩm công ty có thế mạnh, từ suy nghĩ đó công ty chọn hướng chuyên sản xuất ván ghép và các sản phẩm khác cùng đặc tính như ván ghép để cung cấp cho thị trường. Việc chuyên môn hóa này giúp công ty nâng cao được năng suất, chất lượng, giảm giá thành của sản phẩm, phù hợp với xu thế sản xuất của thế giới là hợp tác, phân công, chuyên môn hóa . 
 • Ngày 06 tháng 08 năm 2007 Ban lãnh đạo công ty quyết định đổi tên công ty thành Công Ty Cổ Phần Ván Ghép Năm Trung (Nam Trung J.S.C). 
 • Mặt hàng chính Công Ty  Cổ Phần Ván Ghép Năm Trung sản xuất là ván ghép (gỗ ghép) các loại, chi tiết hàng mộc cung cấp cho các đơn vị sản xuất hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất đầu năm 2007 chúng tôi tiếp tục đầu tư, xây dựng Công Ty TNHH Phú An . 
 • Công Ty TNHH Phú An là công ty chuyên cung ứng nguyên liệu của chúng tôi. Nhiệm vụ chính của công ty là sản xuất gỗ xẻ ,tẩm sấy cung cấp cho nội bộ và bán ra thị trường. Ngoài nhiệm vụ chính, Công Ty TNHH Phú An cũng sản xuất ván ghép các loại và chi tiết hàng mộc bán ra thị trường như Công Ty Cổ Phần Ván Ghép Năm Trung. Trong quá trình sản xuất tiêu thụ, xuất phát từ yêu cầu của thị trường, gần đây công ty chúng tôi còn mở rộng liên kết với các đơn vị bạn hàng sản xuất hàng mộc các sản phẩm gỗ bao gồm ván lót sàn gỗ tự nhiên, nội thất phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, văn phòng, căn hộ chung cư... và những sản phẩm khác như dụng cụ nhà ăn thớt, muôi, thìa, bát đĩa bằng gỗ tự nhiên, ngoài ra chúng tôi còn nhận sản xuất các sản phẩm gỗ khác theo yêu cầu của khách hàng và phục vụ đến tận tay người tiêu dùng.  
Translated to Japanese by google :

 I.はじめにナムチュンJSC集成材、木製まな板、製材窯乾燥材

ナムチュン株式会社(ナムチュンJ.S.C)は2005年6月3日に設立されました。当初の名前はProcessingWood Import-ExportandInteriorDécorNamTrungJointStockCompanyでした。私たちの当初の意図は、フィンガージョイントで頑丈なラミネートボードの製造、木製家具や室内装飾の製造などでした。
実際の製造から数年後、私たちは自分たちの強みに焦点を当てるべきだと気づきました。それから、接合板などの製造に特化することにしました。この専門分野は、当社が価格と品質の有効性と効率を向上させるのに役立ち、市場での競争力のあるプレーヤーとしての立場を強化します。
2007年8月6日;取締役会は社名をナムチュン株式会社(ナムチュンJ.S.C)に変更することを決定しました 

Translated to korean by google :

I. 소개 Nam Trung JSC 적층 목재, 목재 도마, 톱질 가마 건조 목재

Nam Trung 주식 회사(Nam Trung J.S.C)는 2005년 3월 6일에 설립되었습니다. 초기 이름은 Processing Wood Import-Export and Interior Décor Nam Trung Joint Stock Company였습니다. 우리의 초기 의도는 핑거 조인트 및 솔리드 라미네이션 보드, 목재 가구 및 인테리어 장식 등을 생산하는 것이 었습니다.
실제 제조한 지 몇 년 후, 우리는 우리의 강점에 집중해야 한다는 것을 깨달았습니다. 그러나 우리는 접합 보드 및 이와 유사한 제품을 전문으로 제조하기로 결정했습니다. 이 전문화는 우리 회사가 가격과 품질 면에서 효율성과 효율성을 향상시켜 시장에서 경쟁력 있는 플레이어로서의 입지를 강화하는 데 도움이 됩니다.
2007년 8월 6일; 이사회는 회사명을 Nam Trung Joint Stock Company(Nam Trung J.S.C)로 변경하기로 결정

Translated to Chinese by google :
一、介绍 Nam Trung JSC 层压木材、木砧板、锯窑干燥木材


Nam Trung Joint Stock Company (Nam Trung J.S.C) 成立于 2005 年 6 月 3 日。最初的名称是加工木材进出口和室内装饰 Nam Trung 股份公司。我们最初的意图是生产指接和实心复合板,制造木制家具和室内装饰等。
经过几年的实际制造,我们意识到我们应该专注于我们的实力。尽管如此,我们还是决定专注于制造连接板和类似产品。这种专业化有助于我们公司提高价格和质量方面的有效性和效率,从而巩固我们作为市场竞争者的地位。
2007 年 8 月 6 日;董事会决定将公司名称更改为 Nam Trung Joint Stock Company (Nam Trung J.S.C)

Translated to French by google :

I. Introduction Nam Trung JSC Bois laminé, planche à découper en bois, bois scié séché au four

Nam Trung Joint Stock Company (Nam Trung J.S.C) a été créée le 03.06.2005. Le nom initial était Processing Wood Import-Export et Interior Décor Nam Trung Joint Stock Company. Notre intention initiale était de produire des panneaux lamellés collés et massifs, de fabriquer des meubles et des décorations d'intérieur en bois, etc.

Après quelques années de fabrication réelle, nous avons réalisé que nous devions nous concentrer sur notre force. À partir de là, nous avons décidé de nous spécialiser dans la fabrication de planches d'assemblage et de produits similaires. Cette spécialisation aide notre entreprise à améliorer l'efficacité et l'efficience en termes de prix et de qualité, ce qui renforce notre position d'acteur compétitif sur le marché.

Le 06.08.2007; le conseil d'administration a décidé de changer le nom de la société en Nam Trung Joint Stock Company (Nam Trung J.S.C)

II. Products

A-    Sawn Kiln Dried Timber

Rubber wood is pressurized in Vacuum Impregnator with special chemical treatment inside and to be Kiln Dried until achieve the specified moisture content.

Our timber does not content PCP, Formaldehyde, and other contaminated chemical; our timber meets the safety requirement of Department of Agriculture and Development of Viet Nam. Our timber is fit for manufacturing of wooden-kitchen accessories, toys, and wooden furniture that meet the international safety standard. Our products are selling domestic and exporting to USA, Japan, Euro, Taiwan, Korea, Malaysia, and China market.

Sawn Kiln Dried Timber is available in Rubber Wood and Acacia.

B-     Laminated Board

1.      Finger Joint Lamination: with the thickness from 12mm with grade AA, AB, AC-AD, BC, CD.

2.      Butt Joint Lamination: with the thickness from 12mm with grade AA, AB, AC-AD, BC, CD.

3.      Solid Laminated with the thickness from 10mm with grade AA, AB, AC-AD, BC, CD.

4.      Hardwood lumber

a. S.4.S with grade AA, AB, AC-AD, BC
b. E.4.E with grade AA, AB, AC-AD, BC
c. E.2.E with grade AA, AB, AC-AD, BC
d. Rubber wood finger jointed stick with grade AA, AB, AC-AD, BC

5.      Pre-finished rubber wood for table top, legs and chairs with high quality; our products satisfy many manufacturers.

6.      Flooring and Accessories by rubber wood:

Flooring is available in:

 • Size: 15 x 90 x 900mm
 • Size: 15 x 90 x 950mm
 • Colors: natural and red

Moulding, skirting, décor lamri and other accessories:

 • Sizes are made to order

7.      Various of other products from laminated board are made to order from the customer request

C-    Laminated Board by Acacia

a. Solid Laminated: with the thickness from 15, 18, 20↑ with grade natural
b. Finger Joint Lamination: with the thickness from 15, 18, 20↑ with grade natural
c. Butt Joint Lamination: with the thickness from 15, 18, 20↑ with grade natural

Bản tiếng Việt Phần Giới Thiệu sản phẩm Gỗ ghép, thớt gỗ & gỗ xẻ sấy của Công Ty Cổ Phần Ván Ghép Nam Trung xưởng sản xuất  gỗ tại  Dĩ An & Phú An, Bình Dương, Việt Nam :

II - Mặt hàng NAM TRUNG J.S.C , Công Ty TNHH Phú An và các đơn vị liên kết sản xuất bao gồm :

A - Gỗ xẻ sấy khô các loại :

1. Gỗ cao su xẻ được tẩm thuốc chống mọt bằng phương pháp chân không cao áp, sấy khô bằng lò sấy hơi nước. Gỗ tẩm sấy của công ty sản xuất không chứa PCP ,Pormandhyt, kim loại nặng và các độc tố khác đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. Gỗ cao su tẩm sấy của công ty chúng tôi thích hợp dùng để sản xuất các loại hàng hóa sử dụng trong nhà bếp,đồ chơi trẻ em, bàn ghế học sinh đồ nội thất  hoặc dùng trong môi trường có yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm cao đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định chung của thế giới .Sản phẩm  của chúng tôi hiện đang được cung cấp cho các đơn vị sản xuất hàng hóa bán trong nước và trực tiếp xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật, Châu Âu, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapo, Malaysia, Trung Quốc…..

2. Gỗ tràm xẻ, sấy khô.

3. Gỗ Muồng, me tây xẻ sấy

4. Gỗ Sồi, Tần Bì, Gỗ Thông xẻ sấy

Tìm hiểu thêm về công ty chuyên gia công cưa xẻ, tẩm sấy gỗ thông, cao su, Gỗ Xoan, Sồi, Tần Bì, Muồng, me tây

B - Đồ gỗ nội thất, ván sàn gỗ tự nhiên và Ván Ghép ( gỗ ghép ) các loại bằng gỗ cao su tẩm sấy, ván ghép các loại gỗ khác ... :

01. Ván Ghép thanh mộng đứng (Finger Joint lamination)

 • Ván ghép sẵn mộng đứng độ dày từ (8,10,12,15,18,20) x 1200 x 2400 mm - chất lượng : AA ,AB , A/BC ,BC ,CD.
 • Ván ghép mộng đứng theo đơn :  là loại ván được ghép theo yêu cầu của khách hàng độ dày từ 8mm trở lên x rộng theo yêu cầu x dài theo yêu cầu  - chất lượng : AA ,AB , A/BC, BC
 • Ván ghép thanh mộng đứng theo yêu cầu đặc biệt : Ván ghép mộng đứng theo yêu cầu đặc biệt là loại ván ghép có yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ cao.
 • Gia Công ghép ván (ghép gỗ) mộng đứng có yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ cao từ gỗ nhập khẩu
02. Ván Ghép thanh mộng nằm (Butt Joint lamination) :
 • Ván ghép mộng nằm theo đơn :  là loại ván được ghép theo yêu cầu của khách hàng độ dày từ 15mm trở lên x rộng theo yêu cầu x dài theo yêu cầu  - chất lượng : AA ,AB , A/BC ,BC.
 • Ván ghép thanh mộng nằm theo yêu cầu đặc biệt : Ván ghép mộng nằm theo yêu cầu đặc biệt là loại ván ghép có yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ cao.
 • Gia Công ghép ván (ghép gỗ) mộng nằm có yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ cao từ gỗ nhập khẩu

03. Ván Ghép ngang (Solid Laminated) :

 • Ván ghép ngang theo đơn :  là loại ván được ghép theo yêu cầu của khách hàng độ dày từ 8mm trở lên x rộng theo yêu cầu x dài theo yêu cầu  - chất lượng : AA ,AB , A/BC ,BC.
 • Ván ghép ngang hỗn hợp : Ván ghép ngang hỗn hợp là loại ván ghép xen kẽ giữa thanh gỗ nguyên và thanh gỗ ghép dọc mộng đứng hoặc mộng nằm. 
 • Ván ghép ngang theo yêu cầu đặc biệt : Ván ghép ngang theo yêu cầu đặc biệt là loại ván ghép có yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ cao.
 • Gia Công ghép ván ngang có yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ cao từ gỗ nhập khẩu. 

04. Các loại chi tiết nguyên thanh :

 • Thanh bào bốn mặt (S.4.S) chất lượng AA ,AB ,A/BC ,BC.
 • Thanh bào bốn mặt bo bốn cạnh (E.4.E) chất lượng  AA ,AB ,A/BC ,BC.
 • Thanh bào 2 mặt bo hai cạnh (E.2.E) chất lượng AA ,AB ,A/BC ,BC.
 • Thanh ghép dọc bằng keo hai thành phần: chất lượng  AA ,AB ,A/BC ,BC.

05. Các loại chân bàn, chân ghế, ván ghép làm tay vịn cầu thang, bậc cầu thang  :

* Ghép chân bàn, chân vuông, ván ghép vuông :

 • Chân bàn, chân ghế đặc ghép ngang (solit lamination) quy cách 65↑ x 65↑ x 300 -1000 mm, chất lượng : AA ,AB ,A/BC ,BC.
 • Chân bàn, chân ghế rỗng ghép ngang (solit lamination) quy cách 80↑ x 80↑ x 500 -1000 mm, chất lượng : AA ,AB ,A/BC ,BC.
 • Chân bàn, chân ghế đặc ghép Finger Joint lamination quy cách 65↑ x 65↑ x 300 - 2400 mm, chất lượng : AA , AB ,A/BC ,BC.
 • Chân bàn, chân ghế rỗng ghép Finger Joint lamination quy cách 80↑ x 80↑ x 500 - 2400 mm, chất lượng : AA ,AB ,A/BC ,BC.

* Ghép chi tiết bậc Cầu thang, tay vịn cầu thang, và song cầu thang :

 • Bậc cầu thang   :
 • Quy cách 35/40mm x 350mm x 900/1000/1100/1200...2400mm - Chất lượng AB, A/BC
 • Chiếu nghỉ          :
 • Quy cách 35/40mm x 500mm (trở lên) x 900mm (Trở lên)  - Chất lượng AB, A/BC
 • Tay vịn cầu thang :
 • Quy cách 50mm (trở lên) x 50mm (trở lên) x 2400mm - Chất lượng AA,AB
 • Song cầu thang :

* Quy cách 40mm (trở lên) x 40mm (trở lên) x 900mm (trở lên) - Chất lượng AA

06. Ván sàn, ván ốp tường, nẹp để đóng ván ốp tường,  len tường, các loại chỉ trang trí (lamri)  bằng gỗ cao su :

* Ván sàn gỗ cao su nguyên thanh :

 • Quy cách : 15 x 90 x 900 mm
 • Quy cách : 15 x 90 x 950 mm
 • Màu sắc : ván sàn màu tự nhiên, ván sàn màu gõ đỏ.

* Ván ốp tường gỗ cao su ghép :

 • Quy cách : 13 x 150 x 1820 mm

* Len tường gỗ cao su :

 • Quy cách : 17 x 90 x 2400 mm

* Nẹp đóng ván ốp tường gỗ cao su :

 • Quy cách 15 x 20 - 30 x 1000↑ mm

* Các loại chỉ trang trí lamri  :

Kích thước theo yêu cầu của khách hàng.

07. Các loại sản phẩm ván ghép khác theo yêu cầu về kích thước, chất lượng, cách ghép theo yêu cầu của khách hàng.

08. Đồ gỗ nội thất :

 • Nội thất gỗ nhà riêng
 • Nội thất gỗ phòng khách
 • Nội thất gỗ phòng ăn
 • Nội thất gỗ phòng bếp
 • Đồ gỗ gia đình, văn phòng bao gồm Bàn ghế, Tủ quần áo, tủ bếp, giường ....

09. Đồ Dùng nhà bếp, phòng ăn : Thớt gỗ, khay gỗ, thìa gỗ  ...

10. Chi tiết sản phẩm mộc

 • Mặt Bàn Gỗ ( Tròn, vuông, chữ nhật )
 • Mặt ghế Gỗ ( Tròn, vuông, chữ nhật )
 • Chân vuông gỗ ghép

11. Sàn Gỗ

11.1 Sàn gỗ tự nhiên

 • Sàn gỗ tự nhiên gỗ cao su
 • Sàn gỗ tự nhiên gỗ sồi
 • Sàn gỗ tự nhiên gỗ căm xe

11.2 Sàn gỗ Kỹ Thuật

C - Ván Ghép - gỗ ghép tràm : (yêu cầu gửi đơn hàng vào mail)

 1. Ván Ghép ngang (Solid Laminated) bằng gỗ tràm độ dày từ 15, 18, 20↑ mm, chất lượng :  Tự nhiên
 2. Ván Ghép thanh mộng đứng (Finger Joint lamination) bằng gỗ tràm độ dày từ 15, 18, 20↑ mm, chất lượng :  Tự nhiên
 3. Ván Ghép thanh mộng nằm (Butt Joint lamination) bằng gỗ tràm độ dày từ 15, 18, 20↑ mm, chất lượng :  Tự nhiên

D - Gỗ Thông ghép thanh :

 1. Sản xuất và cung cấp gỗ thông ghép thanh phục vụ đơn vị trang trí nội thất các chiều dày 10mm, 12mm, 22mm, 24mm [quý khách hàng có thể tìm hiểu về gỗ thông ghép tại link sau : http://goghep.bizz.vn/

 E. Mô Hình Hợp Tác Marketing - Hợp Tác Sản Xuất & Hợp Tác Bán Hàng Ký Gửi :

E.1 Gia Công Sấy Thuê Gỗ Rừng Trồng 

 • Sấy thuê gỗ cao su
 • Sấy thuê gỗ tràm
 • Sấy thuê gỗ thông
 • Sấy thuê gỗ xoan
 • Sấy thuê gỗ xoài
 • Sấy thuê gỗ điều
 • Sấy thuê gỗ muồng 

E.2 Bán hàng ký gửi

 • Bán ký gửi Vật tư ngành gỗ & phụ kiện nội thất
 • Bán ký gửi gỗ công nghiệp ván mdf, plywood,...
 • Bán ký gửi sàn gỗ kỹ thuật
 • Bán ký gửi gỗ xẻ sấy
 • Bán ký gửi cửa gỗ
 • Bán ký gửi thớt gỗ

E.3 Hợp tác sản xuất :

 • Liên kết sản xuất cửa gỗ
 • Hợp tác sản xuất thớt gỗ
 • Hợp tác sản xuất bàn ghế học sinh, bàn ghế cafe, bàn ghế phòng làm việc

E.4 Hợp tác marketing :

 • Marketing - Quảng bá - tiếp thị gỗ công nghiệp
 • Marketing -  Quảng bá tiếp thị thớt gỗ

E.5 Tiếp thị liên kết  [ Affiliate Marketing Ký hiệu AFMar ]  :

 • AFMar : Thớt gỗ
 • AFMar : Vật tư ngành gỗ & phụ kiện nội thất  
Translated to Japanese by google :

II。製品

A-製材窯乾燥材

ラバーウッドは、内部に特別な化学処理を施した真空含浸装置で加圧され、指定された含水率に達するまでキルン乾燥されます。

私たちの材木は、PCP、ホルムアルデヒド、およびその他の汚染された化学物質を含んでいません。私たちの材木は、ベトナム農業開発局の安全要件を満たしています。私たちの材木は、国際的な安全基準を満たす木製キッチンアクセサリー、おもちゃ、木製家具の製造に適しています。当社の製品は国内で販売されており、米国、日本、ユーロ、台湾、韓国、マレーシア、中国の市場に輸出されています。

製材窯乾燥材は、ラバーウッドとアカシアでご利用いただけます。

B-ラミネートボード
1.フィンガージョイントラミネーション:グレードAA、AB、AC-AD、BC、CDで12mmからの厚さ。

2.バットジョイントラミネーション:グレードAA、AB、AC-AD、BC、CDで12mmからの厚さ。

3.グレードAA、AB、AC-AD、BC、CDで10mmからの厚さでラミネートされた固体。

4.広葉樹材

NS。 S.4.S、グレードAA、AB、AC-AD、BC
NS。 E.4.E、グレードAA、AB、AC-AD、BC
NS。 E.2.E、グレードAA、AB、AC-AD、BC
NS。グレードAA、AB、AC-AD、BCのラバーウッドフィンガージョイントスティック

5.高品質のテーブルトップ、脚、椅子用の仕上げ済みラバーウッド。当社の製品は多くのメーカーを満足させます。

6.ラバーウッドによるフローリングとアクセサリー:

フローリングは次の場所で利用できます。

    サイズ:15 x 90 x 900mm
    サイズ:15 x 90 x 950mm
    色:ナチュラルとレッド

モールディング、幅木、装飾ラムリおよびその他の付属品:

    サイズはオーダーメイドです

7.ラミネートボードの他の様々な製品は、顧客の要求から注文を受けて作られています

C-アカシアによるラミネートボード

NS。ソリッドラミネート:厚さ15、18、20↑、グレードナチュラル
NS。フィンガージョイントラミネーション:厚さ15、18、20↑、グレードナチュラル
NS。バットジョイントラミネーション:厚さ15、18、20↑、グレードナチュラル

Translated to korean by google :

 Ⅱ. 제품

A- Sawn 가마 건조 목재

고무 목재는 내부에 특수 화학 처리된 진공 함침기에서 가압되고 지정된 수분 함량이 될 때까지 가마 건조됩니다.

당사의 목재에는 PCP, 포름알데히드 및 ​​기타 오염된 화학 물질이 포함되어 있지 않습니다. 우리의 목재는 베트남 농무부의 안전 요구 사항을 충족합니다. 당사의 목재는 국제 안전 표준을 충족하는 목재 주방 액세서리, 장난감 및 목재 가구 제조에 적합합니다. 당사의 제품은 국내 판매 및 미국, 일본, 유로, 대만, 한국, 말레이시아 및 중국 시장에 수출하고 있습니다.

Sawn Kiln 건조 목재는 고무 목재와 아카시아로 제공됩니다.

B- 적층 보드
1. 핑거 조인트 라미네이션 : AA, AB, AC-AD, BC, CD 등급의 12mm 두께.

2. 맞대기 합동 박판: AA, AB, AC-AD, BC, CD 등급의 12mm 두께.

3. AA, AB, AC-AD, BC, CD 등급의 두께가 10mm인 솔리드 라미네이트.

4. 견목재

NS. AA, AB, AC-AD, BC 등급의 S.4.S
NS. E.4.E 등급 AA, AB, AC-AD, BC
씨. E.2.E 등급 AA, AB, AC-AD, BC
NS. AA, AB, AC-AD, BC 등급의 고무 나무 손가락 관절 스틱

5. 고품질을 가진 탁상용, 다리 및 의자를 위한 미리 완성되는 고무 나무; 우리의 제품은 많은 제조업체를 만족시킵니다.

6. 고무 나무 바닥재 및 액세서리:

바닥재는 다음에서 사용할 수 있습니다.

    크기: 15 x 90 x 900mm
    크기: 15 x 90 x 950mm
    색상: 내츄럴 및 레드

몰딩, 스커트, 장식 lamri 및 기타 액세서리:

    사이즈는 주문제작

7. 기타 다양한 적층판 제품은 고객의 요청에 따라 주문 제작됩니다.

C- 아카시아 라미네이트 보드

NS. 솔리드 라미네이팅: 15, 18, 20↑의 두께로 천연 등급
NS. 핑거 조인트 라미네이션 : 15, 18, 20↑의 두께로 천연 등급
씨. 맞대기 합동 박판: 15, 18, 20↑의 두께로 자연 등급

Translated to Chinese by google :

二、产品

A- 锯材窑干材

橡胶木在真空浸渍机中加压,内部经过特殊化学处理,然后进行窑干,直至达到规定的水分含量。

我们的木材不含五氯苯酚、甲醛和其他受污染的化学物质;我们的木材符合越南农业和发展部的安全要求。我们的木材适合制造符合国际安全标准的木制厨房配件、玩具和木制家具。我们的产品畅销国内并出口到美国、日本、欧洲、台湾、韩国、马来西亚和中国市场。

Sawn Kiln Dry Timber 有橡胶木和金合欢木两种。

B-层压板
1. 指接层压:厚度从12mm起,AA、AB、AC-AD、BC、CD级。

2.对接贴合:厚度从12mm起,AA、AB、AC-AD、BC、CD级。

3.实心层压,厚度从10mm起,AA、AB、AC-AD、BC、CD级。

4. 硬木木材

一种。 S.4.S AA, AB, AC-AD, BC
湾E.4.E AA、AB、AC-AD、BC
C。 E.2.E AA、AB、AC-AD、BC
d. AA、AB、AC-AD、BC级橡胶木指接棒

5. 高品质的桌面、腿和椅子的预加工橡胶木;我们的产品满足了许多制造商的需求。

6. 橡胶木地板及配件:

地板可用于:

    尺寸:15 x 90 x 900mm
    尺寸:15 x 90 x 950mm
    颜色:自然色和红色

造型、踢脚线、装饰 lamri 和其他配件:

    尺寸是定做的

7. 层压板的各种其他产品可根据客户要求定做

C- Acacia 层压板

一种。实心层压:厚度从 15, 18, 20↑ 与等级自然
湾指接贴合:厚度从15、18、20↑与等级自然
C。对接贴合:厚度从 15, 18, 20↑ 与等级自然

Translated to French by google :

II. Des produits

A- Bois de sciage séché au four

Le bois d'hévéa est pressurisé dans un imprégnateur sous vide avec un traitement chimique spécial à l'intérieur et doit être séché au four jusqu'à atteindre la teneur en humidité spécifiée.

Notre bois ne contient pas de PCP, de formaldéhyde et d'autres produits chimiques contaminés ; notre bois répond aux exigences de sécurité du ministère de l'Agriculture et du Développement du Viet Nam. Notre bois est adapté à la fabrication d'accessoires de cuisine en bois, de jouets et de meubles en bois qui répondent aux normes de sécurité internationales. Nos produits se vendent sur le marché intérieur et exportent vers les marchés des États-Unis, du Japon, de l'Euro, de Taïwan, de la Corée, de la Malaisie et de la Chine.

Le bois de sciage séché au four est disponible en bois d'hévéa et en acacia.

B- Panneau laminé
1. Stratification de joint de doigt : avec l'épaisseur de 12mm avec la catégorie AA, AB, AC-AD, BC, CD.

2. Stratification de joint bout à bout : avec l'épaisseur de 12mm avec la catégorie AA, AB, AC-AD, BC, CD.

3. Solide stratifié avec l'épaisseur de 10mm avec la catégorie AA, AB, AC-AD, BC, CD.

4. Bois de feuillus

une. S.4.S avec grade AA, AB, AC-AD, BC
b. E.4.E avec grade AA, AB, AC-AD, BC
c. E.2.E avec grade AA, AB, AC-AD, BC
ré. Bâton jointé en bois d'hévéa de grade AA, AB, AC-AD, BC

5. Bois de caoutchouc préfini pour plateau de table, pieds et chaises de haute qualité; nos produits satisfont de nombreux fabricants.

6. Revêtement de sol et accessoires en bois d'hévéa :

Le revêtement de sol est disponible en :

    Taille: 15x90x900mm
    Taille: 15x90x950mm
    Couleurs : naturel et rouge

Moulures, plinthes, décor lamri et autres accessoires :

    Les tailles sont faites sur commande

7. Divers autres produits à partir de panneaux stratifiés sont fabriqués sur commande à la demande du client

C- Tableau laminé par Acacia

une. Laminé solide : avec l'épaisseur de 15, 18, 20↑ avec le grade naturel
b. Stratification de joint de doigt : avec l'épaisseur de 15, 18, 20↑ avec la catégorie normale
c. Stratification de joint bout à bout : avec l'épaisseur de 15, 18, 20↑ avec la catégorie normale 


III.             Our People :
Our management and technical team are all qualified and have been in the industry from 15 to 35 years.
Our employees are professional and highly trained

IV.             Our Services:

Customers are always welcome with good care and dedication.

Every customer’s requests are considered carefully by management and technical team in order to offer the best solution in term of cost efficient, quality and price optimum

Our philosophy is cooperation for development and our approach is win-win solution.

Translated to Japanese by google :

III。私たちの人々 :
私たちの管理および技術チームはすべて資格があり、15年から35年まで業界に携わっています。
当社の従業員は専門的で高度な訓練を受けています

IV。私たちのサービス:

お客様は常に細心の注意と献身をもって歓迎されます。
費用対効果、品質、最適価格の観点から最良のソリューションを提供するために、すべての顧客の要求は経営陣と技術チームによって慎重に検討されます
私たちの哲学は開発のための協力であり、私たちのアプローチは双方にメリットのあるソリューションです。

Translated to korean by google :

III. 우리 사람들 :
우리의 관리 및 기술 팀은 모두 자격을 갖추고 있으며 업계에서 15년에서 35년 동안 일해 왔습니다.
우리 직원들은 전문적이고 고도로 훈련된

IV. 우리의 서비스:

고객은 항상 좋은 관심과 헌신으로 환영합니다.
비용 효율성, 품질 및 가격 최적의 측면에서 최상의 솔루션을 제공하기 위해 모든 고객의 요청은 관리 및 기술 팀에서 신중하게 고려됩니다.
우리의 철학은 개발을 위한 협력이며 우리의 접근 방식은 윈-윈 솔루션입니다.

Translated to Chinese by google :

三、我们的人 :
我们的管理和技术团队都是合格的,并且在该行业从业15至35年。
我们的员工专业且训练有素

四、我们的服务:

始终以良好的关怀和奉献精神欢迎客户。
管理和技术团队会仔细考虑每个客户的要求,以便在成本效益、质量和价格最优方面提供最佳解决方案
我们的理念是合作谋发展,我们的方法是共赢。

Translated to French by google :

III. Notre peuple :
Notre équipe de direction et notre équipe technique sont toutes qualifiées et sont dans l'industrie depuis 15 à 35 ans.
Nos employés sont professionnels et hautement qualifiés

IV. Nos services:

Les clients sont toujours les bienvenus avec beaucoup de soin et de dévouement.
Les demandes de chaque client sont étudiées avec soin par la direction et l'équipe technique afin d'offrir la meilleure solution en termes de rentabilité, de qualité et de prix optimal
Notre philosophie est la coopération pour le développement et notre approche est une solution gagnant-gagnant.

KeyWord :  Finger Joint Lamination, Butt Joint Lamination, Solid Laminated, Wooden Cutting Board, Sawn Kiln Dried Timber

Phiên Âm / Spelling : 

 • Nhật : Shūsei-zai, Mokusei manaita, Seizai kama kansō-zai 
 • Hàn : Jeogcheung mogjae, namu doma, Sawn gama geonjo mogjae