Hướng dẫn làm trang tiếp thị điện thoại thông minh bằng template blogspot Mono kết hợp Autolink SmartTag

Trong bài viết trước Gia Bảo chia sẻ nội dung " Hướng dẫn làm trang tiếp thị liên kết xe đạp thể thao bằng template blogspot New Maggner ", lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trang bán điện thoại thông minh bằng template blogspot Mono kết hợp Autolink SmartTag. 


 Hình ảnh minh họa Template blogspot Shop bán điện thoại thông minh, thiết kế tối giản, đẹp mắt

Đây cách tạo trang bán hàng đơn giản dễ dàng, các tạo shop miễn phí, thiết kế web dựa trên nền tảng Blogger.

Code tự động tạo nút link điều hướng tới nơi bán, tương tự như thiết kế  trang tiếp thị liên kết xe đạp thể thao, bạn xem thêm tại đây nhé.

Trong phần bài viết này Gia Bảo bổ sung thêm kỹ thuật chèn code với  tool Autolink SmartTag, giúp bạn tự động hóa công việc gắn link tiếp thị liên kết, thêm sitemap và giới thiệu link demo, tải code template blogspot Mono để cài đặt và chỉnh sửa thành shop bán hàng online.
 
Link Demo & download giao diện blogger Mono :
  1. Demo : https://gooyaabitemplates.com/goto/mono-demo
  2. Tải về : https://gooyaabitemplates.com/download/Mono-Free-Version-3.0.zip
Cách cài đặt tương tự template blogspot New Maggner đã được hướng dẫn chi tiết bạn xem lại nhé.
 
Sau khi cài đặt chèn code " tới nơi bán " / " giá bán " trên trang nhãn, trang chủ và trên trang bài viết  cũng như bổ sung thêm code xóa ?m=1, Popup Sale cho trang tiếp thị & bán các loại điện thoại thông minh các bạn lưu ý.
 
Khi đăng bài :
  • Kích thước hình ảnh bạn chọn cỡ lớn  
  • Xem thêm hình ảnh minh họa bên dưới
 

 
Ngoài ra bạn cũng có thể bổ sung thêm code tạo site map [ Sơ đồ trang ] bằng cách, vào trang quản trị blogspot chọn Trang Trang mới đặt tên theo ý thích sau đó copy dán code dưới đây ở chế độ soạn thảo html sau đó lưu lại và xem kết quả.
 

 <!--Mẫu 1 nguon
https://www.thanbinh.com/2020/09/huong-dan-tao-sitemap-html-cho-blogspot.html
-->

<!-- Khong hien thi anh link ngoai
<style type="text/css">
 .grid-sitemap {
  overflow: hidden;
  position: relative;
  height: 565px;
  margin: 20px 0 40px 0;
 }
 .grid-sitemap iframe {
   display: block;
   width: 100%;
   height: 680px;
   margin-top: -115px;
   margin-left: -5px;
 } 
 </style>
 <div class="grid-sitemap">
<iframe src="https://dienthoaiplus.blogspot.com/view/flipcard"></iframe>
 </div>
-->


<!--nguon
https://www.anhtrainang.com/2020/04/huong-dan-tao-sitemap-blogspot-so-do-blogger-2020.html
-->

<div id="bp_toc"></div>
<!--
<script src="https://cdn.rawgit.com/ns24h/js/master/sitemap.js"></script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc"></script>
-->
<script>
// ---------------------------------------------------
// Name: Sitemap for Blogger
// Url: https://vietblogdao.blogspot.com
// Source: http://www.mybloggerlab.com
// ---------------------------------------------------

// global arrays
   var postTitle = new Array();     // array of posttitles
   var postUrl = new Array();       // array of posturls
   var postDate = new Array();      // array of post publish dates
   var postSum = new Array();       // array of post summaries
   var postLabels = new Array();    // array of post labels

// global variables
   var sortBy = "datenewest";         // default value for sorting ToC
   var tocLoaded = false;           // true if feed is read and ToC can be displayed
   var numChars = 250;              // number of characters in post summary
   var postFilter = '';             // default filter value
   var tocdiv = document.getElementById("bp_toc"); //the toc container
   var totalEntires =0; //Entries grabbed till now
   var totalPosts =0; //Total number of posts in the blog.

// main callback function
function loadtoc(json) {

   function getPostData() {
   // this functions reads all postdata from the json-feed and stores it in arrays
      if ("entry" in json.feed) {
         var numEntries = json.feed.entry.length;
         totalEntires = totalEntires + numEntries;
         totalPosts=json.feed.openSearch$totalResults.$t
         if(totalPosts>totalEntires)
         {
         var nextjsoncall = document.createElement('script');
         nextjsoncall.type = 'text/javascript';
         startindex=totalEntires+1;
         nextjsoncall.setAttribute("src", "/feeds/posts/summary?start-index=" + startindex + "&max-results=500&alt=json-in-script&callback=loadtoc");
         tocdiv.appendChild(nextjsoncall);
         }
      // main loop gets all the entries from the feed
         for (var i = 0; i < numEntries; i++) {
         // get the entry from the feed
            var entry = json.feed.entry[i];

         // get the posttitle from the entry
            var posttitle = entry.title.$t;

         // get the post date from the entry
            var postdate = entry.published.$t.substring(0,10);

         // get the post url from the entry
            var posturl;
            for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
               if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
               posturl = entry.link[k].href;
               break;
               }
            }

         // get the post contents from the entry
         // strip all html-characters, and reduce it to a summary
            if ("content" in entry) {
               var postcontent = entry.content.$t;}
            else
               if ("summary" in entry) {
                  var postcontent = entry.summary.$t;}
               else var postcontent = "";
         // strip off all html-tags
            var re = /<\S[^>]*>/g;
            postcontent = postcontent.replace(re, "");
         // reduce postcontent to numchar characters, and then cut it off at the last whole word
            if (postcontent.length > numChars) {
               postcontent = postcontent.substring(0,numChars);
               var quoteEnd = postcontent.lastIndexOf(" ");
               postcontent = postcontent.substring(0,quoteEnd) + '...';
            }

         // get the post labels from the entry
            var pll = '';
            if ("category" in entry) {
               for (var k = 0; k < entry.category.length; k++) {
                  pll += '<a href="javascript:filterPosts(\'' + entry.category[k].term + '\');" title="Nhấp vào đây để chọn tất cả các bài đăng có nhãn \'' + entry.category[k].term + '\'">' + entry.category[k].term + '</a>,  ';
               }
            var l = pll.lastIndexOf(',');
            if (l != -1) { pll = pll.substring(0,l); }
            }

         // add the post data to the arrays
            postTitle.push(posttitle);
            postDate.push(postdate);
            postUrl.push(posturl);
            postSum.push(postcontent);
            postLabels.push(pll);
         }
      }
      if(totalEntires==totalPosts) {tocLoaded=true;showToc();}
   } // end of getPostData

// start of showtoc function body
// get the number of entries that are in the feed
//   numEntries = json.feed.entry.length;

// get the postdata from the feed
   getPostData();

// sort the arrays
   sortPosts(sortBy);
   tocLoaded = true;
}

// filter and sort functions

function filterPosts(filter) {
// This function changes the filter
// and displays the filtered list of posts
  // document.getElementById("bp_toc").scrollTop = document.getElementById("bp_toc").offsetTop;;
   postFilter = filter;
   displayToc(postFilter);
} // end filterPosts

function allPosts() {
// This function resets the filter
// and displays all posts

   postFilter = '';
   displayToc(postFilter);
} // end allPosts

function sortPosts(sortBy) {
// This function is a simple bubble-sort routine
// that sorts the posts

   function swapPosts(x,y) {
   // Swaps 2 ToC-entries by swapping all array-elements
      var temp = postTitle[x];
      postTitle[x] = postTitle[y];
      postTitle[y] = temp;
      var temp = postDate[x];
      postDate[x] = postDate[y];
      postDate[y] = temp;
      var temp = postUrl[x];
      postUrl[x] = postUrl[y];
      postUrl[y] = temp;
      var temp = postSum[x];
      postSum[x] = postSum[y];
      postSum[y] = temp;
      var temp = postLabels[x];
      postLabels[x] = postLabels[y];
      postLabels[y] = temp;
   } // end swapPosts

   for (var i=0; i < postTitle.length-1; i++) {
      for (var j=i+1; j<postTitle.length; j++) {
         if (sortBy == "titleasc") { if (postTitle[i] > postTitle[j]) { swapPosts(i,j); } }
         if (sortBy == "titledesc") { if (postTitle[i] < postTitle[j]) { swapPosts(i,j); } }
         if (sortBy == "dateoldest") { if (postDate[i] > postDate[j]) { swapPosts(i,j); } }
         if (sortBy == "datenewest") { if (postDate[i] < postDate[j]) { swapPosts(i,j); } }
      }
   }
} // end sortPosts

// displaying the toc

function displayToc(filter) {
// this function creates a three-column table and adds it to the screen
   var numDisplayed = 0;
   var tocTable = '';
   var tocHead1 = 'BÀI VIẾT';
   var tocTool1 = 'Nhấp để sắp xếp theo tiêu đề';
   var tocHead2 = 'THỜI GIAN';
   var tocTool2 = 'Nhấp để sắp xếp theo ngày';
   var tocHead3 = 'NHÃN';
   var tocTool3 = '';
   if (sortBy == "titleasc") {
      tocTool1 += ' (giảm dần)';
      tocTool2 += ' (mới nhất)';
   }
   if (sortBy == "titledesc") {
      tocTool1 += ' (tăng dần)';
      tocTool2 += ' (mới nhất)';
   }
   if (sortBy == "dateoldest") {
      tocTool1 += ' (tăng dần)';
      tocTool2 += ' (mới nhất)';
   }
   if (sortBy == "datenewest") {
      tocTool1 += ' (tăng dần)';
      tocTool2 += ' (cũ nhất)';
   }
   if (postFilter != '') {
      tocTool3 = 'Nhấp để hiển thị tất cả các bài viết';
   }
   tocTable += '<table>';
   tocTable += '<tr>';
   tocTable += '<td class="toc-header-col1" style="font-weight: bold;">';
   tocTable += '<a href="javascript:toggleTitleSort();" title="' + tocTool1 + '">' + tocHead1 + '</a>';
   tocTable += '</td>';
   tocTable += '<td class="toc-header-col2" style="font-weight: bold;">';
   tocTable += '<a href="javascript:toggleDateSort();" title="' + tocTool2 + '">' + tocHead2 + '</a>';
   tocTable += '</td>';
   tocTable += '<td class="toc-header-col3" style="font-weight: bold;">';
   tocTable += '<a href="javascript:allPosts();" title="' + tocTool3 + '">' + tocHead3 + '</a>';
   tocTable += '</td>';
   tocTable += '</tr>';
   for (var i = 0; i < postTitle.length; i++) {
      if (filter == '') {
         tocTable += '<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="' + postUrl[i] + '" title="' + postSum[i] + '">' + postTitle[i] + '</a></td><td class="toc-entry-col2">' + postDate[i] + '</td><td class="toc-entry-col3">' + postLabels[i] + '</td></tr>';
         numDisplayed++;
      } else {
          z = postLabels[i].lastIndexOf(filter);
          if ( z!= -1) {
             tocTable += '<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="' + postUrl[i] + '" title="' + postSum[i] + '">' + postTitle[i] + '</a></td><td class="toc-entry-col2">' + postDate[i] + '</td><td class="toc-entry-col3">' + postLabels[i] + '</td></tr>';
             numDisplayed++;
          }
        }
   }
   tocTable += '</table>';
   if (numDisplayed == postTitle.length) {
      var tocNote = '<span class="toc-note">Hiển thị tất cả ' + postTitle.length + ' bài viết<br/><br/></span>'; }
   else {
      var tocNote = '<span class="toc-note">Hiển thị ' + numDisplayed + ' bài viết có nhãn \'';
      tocNote += postFilter + '\' trong tổng số '+ postTitle.length + ' bài viết<br/><br/></span>';
   }
   tocdiv.innerHTML = tocNote + tocTable;
} // end of displayToc

function toggleTitleSort() {
   if (sortBy == "titleasc") { sortBy = "titledesc"; }
   else { sortBy = "titleasc"; }
   sortPosts(sortBy);
   displayToc(postFilter);
} // end toggleTitleSort

function toggleDateSort() {
   if (sortBy == "datenewest") { sortBy = "dateoldest"; }
   else { sortBy = "datenewest"; }
   sortPosts(sortBy);
   displayToc(postFilter);
} // end toggleTitleSort

function showToc() {
  if (tocLoaded) {
     displayToc(postFilter);
     var toclink = document.getElementById("toclink");
  
  }
  else { alert("Just wait... TOC is loading"); }
}

function hideToc() {
  var tocdiv = document.getElementById("toc");
  tocdiv.innerHTML = '';
  var toclink = document.getElementById("toclink");
  toclink.innerHTML = '<a href="#" onclick="scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle('+"'toc-result','blind');"+'">» Hiển thị mục lục</a> <img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0P4G783M7tkiyOIG4cY3v8HSHmxmoz1i5F18R7B1OKaVmCAbwkmEsd9DWyeRqeAh1FDfG4iojXRcxYeB7I1ohZQR4_6G2liOUnW_YopbfZ0Z96deu_elCec3CAb6rcvTHHJDcPYtHm-c/s1600/new_1.gif"/>';

</script> 

<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc"></script>

<style>
table {width: 100%;border: 1px solid #ddd;}
.post-body td, .post-body th {text-align: left;font-size: 16px;padding: 5px 10px;border: 1px solid #ddd;}
.post-body .toc-header-col1{width:60%}
.post-body .toc-header-col2,.post-body .toc-header-col3{width:20%}
.post-body td a{color:#333}
.post-body td a:hover{color: #2196f3;}
</style>

<!--mau 2 -->
<style type="text/css"> #toc{width:99%;margin:5px auto;border:1px solid #2D96DF; -webkit-box-shadow:4px 4px 8px 2px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow:4px 4px 8px 2px rgba(0,0,0, 0.2); box-shadow:4px 4px 8px 2px rgba(0,0,0, 0.2);} .labl{color:#FF5F00;font-weight:bold;margin:0 -5px; padding:1px 0 2px 11px;background: #3498DB; border:1px solid #2D96DF; border-radius:4px;-moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius:4px;box-shadow:3px 3px 1px #bbb; -moz-box-shadow:3px 3px 1px #bbb;-webkit-box-shadow:3px 3px 1px #bbb;display:block;} .labl a{color:#fff;} .labl:first-letter{text-transform:uppercase;}a .new{color:#FF5F00;font-weight:bold;font-style:italic;} .postname{font-weight:normal;background:#fff;margin-left: 35px;} .postname li{border-bottom: #ddd 1px dotted;margin-right:5px} </style>
<div id="toc">
<script type="text/javascript">
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('2 3=F H();2 u=F H();2 w=F H();2 q=F H();2 6=F H();2 y=F H();2 7="L";2 17=1s;2 27=2P;2 E="";2 1a=0;r 1Q(a){r b(){4("A"1H a.1i){2 d=a.1i.A.v;1a=d;D=0;B(2 h=0;h<d;h++){2 n=a.1i.A[h];2 e=n.O.$t;2 m=n.23.$t.1x(0,10);2 j;B(2 g=0;g<n.M.v;g++){4(n.M[g].18=="2c"){j=n.M[g].s;U}}2 o="";B(2 g=0;g<n.M.v;g++){4(n.M[g].18=="1Z"){o=n.M[g].s;U}}2 c="";4("16"1H n){B(2 g=0;g<n.16.v;g++){c=n.16[g].28;2 f=c.1v(";");4(f!=-1){c=c.1x(0,f)}6[D]=c;3[D]=e;q[D]=m;u[D]=j;w[D]=o;4(h<10){y[D]=13}I{y[D]=1s}D=D+1}}}}}b();7="L";P(7);19();17=13;1r();9.x()}r 1O(a){1F(0,0);E=a;K(E)}r 1n(){19();E="";K(E)}r P(d){r c(e,g){2 f=3[e];3[e]=3[g];3[g]=f;2 f=q[e];q[e]=q[g];q[g]=f;2 f=u[e];u[e]=u[g];u[g]=f;2 f=6[e];6[e]=6[g];6[g]=f;2 f=w[e];w[e]=w[g];w[g]=f;2 f=y[e];y[e]=y[g];y[g]=f}B(2 b=0;b<3.v-1;b++){B(2 a=b+1;a<3.v;a++){4(d=="L"){4(3[b]>3[a]){c(b,a)}}4(d=="15"){4(3[b]<3[a]){c(b,a)}}4(d=="1g"){4(q[b]>q[a]){c(b,a)}}4(d=="R"){4(q[b]<q[a]){c(b,a)}}4(d=="1w"){4(6[b]>6[a]){c(b,a)}}}}}r 19(){7="1w";P(7);2 a=0;2 b=0;S(b<3.v){J=6[b];T=a;1p{a=a+1}S(6[a]==J);b=a;1j(T,a);4(b>3.v){U}}}r 1j(d,c){r e(f,h){2 g=3[f];3[f]=3[h];3[h]=g;2 g=q[f];q[f]=q[h];q[h]=g;2 g=u[f];u[f]=u[h];u[h]=g;2 g=6[f];6[f]=6[h];6[h]=g;2 g=w[f];w[f]=w[h];w[h]=g;2 g=y[f];y[f]=y[h];y[h]=g}B(2 b=d;b<c-1;b++){B(2 a=b+1;a<c;a++){4(3[b]>3[a]){e(b,a)}}}}r K(a){2 l=0;2 h="";2 e="25 Z";2 m="11 12 2p 2s 2A";2 d="2L";2 k="11 12 1I 1J 1K";2 c="1L";2 j="";4(7=="L"){m+=" (1N)";k+=" (14 V)"}4(7=="15"){m+=" (1l)";k+=" (14 V)"}4(7=="1g"){m+=" (1l)";k+=" (14 V)"}4(7=="R"){m+=" (1l)";k+=" (1S V)"}4(E!=""){j="11 12 1Y 31"}h+="<1t>";h+="<n>";h+=\'<5 8="i-W-1b">\';h+=\'<a s="1c:1o();" O="\'+m+\'">\'+e+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 8="i-W-1d">\';h+=\'<a s="1c:1q();" O="\'+k+\'">\'+d+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 8="i-W-1e">\';h+=\'<a s="1c:1n();" O="\'+j+\'">\'+c+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 8="i-W-1f">\';h+="X 1M";h+="</5>";h+="</N>";B(2 g=0;g<3.v;g++){4(a==""){h+=\'<n><5 8="i-A-1b"><a s="\'+u[g]+\'">\'+3[g]+\'</a></5><5 8="i-A-1d">\'+q[g]+\'</5><5 8="i-A-1e">\'+6[g]+\'</5><5 8="i-A-1f"><a s="\'+w[g]+\'">X</a></5></N>\';l++}I{z=6[g].1v(a);4(z!=-1){h+=\'<n><5 8="i-A-1b"><a s="\'+u[g]+\'">\'+3[g]+\'</a></5><5 8="i-A-1d">\'+q[g]+\'</5><5 8="i-A-1e">\'+6[g]+\'</5><5 8="i-A-1f"><a s="\'+w[g]+\'">X</a></5></N>\';l++}}}h+="</1t>";4(l==3.v){2 f=\'<c 8="i-1u">1h 1R \'+3.v+" Z<G/></C>"}I{2 f=\'<c 8="i-1u">1h \'+l+" 1T 1U 1V \'";f+=E+"\' 1W "+3.v+" 1X Z<G/></C>"}2 b=9.Y("i");b.1k=f+h}r 1r(){2 a=0;2 b=0;S(b<3.v){J=6[b];9.x("<p/>");9.x(\'<c 8="20"><a s="/21/22/\'+J+\'">\'+J+"</a></C><1y 8=\'24\'>");T=a;1p{9.x("<1z>");9.x(\'<a s="\'+u[a]+\'">\'+3[a]+"</a>");4(y[a]==13){9.x(\' - <c 8="F">26!</C>\')}9.x("</1z>");a=a+1}S(6[a]==J);b=a;9.x("</1y>");1j(T,a);4(b>3.v){U}}}r 1o(){4(7=="L"){7="15"}I{7="L"}P(7);K(E)}r 1q(){4(7=="R"){7="1g"}I{7="R"}P(7);K(E)}r 1A(){4(17){K(E);2 a=9.Y("1B")}I{29("2a 2b... 1C 2d 2e")}}r 2f(){2 a=9.Y("i");a.1k="";2 b=9.Y("1B");b.1k=\'<a s="#" 2g="1F(0,0); 1A(); 2h.2i(\\\'i-2j\\\',\\\'2k\\\');">?? 1h 2l 2m</a> <2n 2o="1D://2q.2r.1E/2t.2u"/>\'}r 2v(){B(2 a=0;a<1a;a++){9.x("<g>");9.x(\'2w 2x    : <a s="\'+u[a]+\'">\'+3[a]+"</a><g>");9.x(\'X 2y  : <a s="\'+w[a]+\'">\'+3[a]+"</a><g>");9.x("<g>")}};9.x("<c 2z=\'Q-2B:2C;2D:2E;Q-2F:2G;2H:2I 2J 0 0;\'><a O=\'2K 1C 1G 2M 2N - 2O 1G 1m.2Q.2R\' s=\'1D://1m.2S-2T.1E\' 2U=\'2V\' 18=\'2W\'><q 2X=\'#2Y\'>2Z 30 1P!</Q></a></C>");',62,188,'||var|postTitle|if|td|postLabels|sortBy|class|document|||||||||toc||||||||postDate|function|href||postUrl|length|postMp3|write|postBaru||entry|for|span|ii|postFilter|new|br|Array|else|temp1|displayToc|titleasc|link|tr|title|sortPosts|font|datenewest|while|firsti|break|first|header|Download|getElementById|Artikel||Klik|untuk|true|newest|titledesc|category|tocLoaded|rel|sortlabel|numberfeed|col1|javascript|col2|col3|col4|dateoldest|Menampilkan|feed|sortPosts2|innerHTML|ascending|www|allPosts|toggleTitleSort|do|toggleDateSort|displayToc2|false|table|note|lastIndexOf|orderlabel|substring|ol|li|showToc|toclink|TOC|http|com|scroll|by|in|Sortir|bedasarkan|tanggal|Kategori|MP3|descending|filterPosts|widget|loadtoc|Semua|oldest|artikel|dengan|kategori|dari|Total|menampilkan|enclosure|labl|search|label|published|postname|Judul|New|numChars|term|alert|Just|wait|alternate|is|loading|hideToc|onclick|Effect|toggle|result|blind|Daftar|Isi|img|src|sortir|radiorodja|googlepages|berdasarkan|new_1|gif|looptemp2|Post|Link|mp3|style|judul|size|0px|float|right|family|arial|margin|20px|5px|Blogger|Tanggal|ayudadeblogger|Style|250|intert3chmedia|net|ayudadeblogger|target|_blank|nofollow|color|ff5f00|Grab|this|semua'.split('|'),0,{}))
</script>
<script src="/feeds/posts/default?max-results=9999&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc"> </script></div>
 

Công cụ tự động hóa chèn link tiếp thị liên kết :

Với các bạn thích kiếm tiền tại nhà với Accesstrade có thể chèn thêm code Autolink SmartTag để tự động bắt link điều hướng tới nơi bán sản phẩm.

Bằng cách sử dụng Tool Autolink SmartTag, công cụ hỗ trợ đắc lực cho người làm nghề tự do thích kiếm tiền online thông qua code script tự động tạo các liên kết tới gian hàng người bán, dựa trên nền tảng tiếp thị liên kết Accesstrade trên Blog / Web của bạn, cách làm như sau :

Bạn đăng nhập vào Accesstrade sau đó  vào mục Công cụ Autolink SmartTag , Copy đoạn Script dán vào trước thẻ </head> trong phần chỉnh sửa Html của bạn

Thế là xong.

Bạn tham khảo mẫu shop điện thoại thông minh thực tế của Gia Bảo sau khi cài đặt hoàn chỉnh theo link sau nhé.

  • https://dienthoaiplus.blogspot.com
Bạn có thể xem thêm mẫu giao diện 3 cột tương tự mẫu này, template blogger với tên gọi là SoraSoft được thiết kế bởi nhà Sora Template.   

Xem nội dung kế tiếp : Tạo Shop bán giày chạy bộ & tiếp thị liên kết bằng template blogspot LoCo