Danh sách thuộc tính CSS dùng chỉnh sửa giao diện Web Du mục kỹ thuật số

 + Thuộc tính position dùng căn chỉnh thay đổi vị trí trong câu lệnh CSS, thuộc tính position bao gồm 4 giá trị như sau   :

  1. static
  2. relative
  3. fixed
  4. absolute 
  5.  
Cụ thể trong giao diện này Du mục kỹ thuật số sử dụng thuộc tính này chỉnh sửa vị trí thanh menu sticky mở rộng với đoạn code như sau :


Bạn xem phần tạo thêm menu mở rộng cho blogspot theo link :
Trong menu ... đoạn code
<div class="top">
được sửa thành
<div class="top" style="position:absolute;top:100px;">
 

+ Thuộc tính Horizontal & Vertical Align : [ CSS Layout ]

Code :
<div style="text-align: center;vertical-align: middle;border: 3px solid green;">
<p>
text-align: center;<br/>
vertical-align: middle;<br/>

</p>
</div>

text-align: center;
vertical-align: middle;