Giá trị, thông điệp cốt lõi & Đối tượng truyền thông

  • Tiếp thị nội dung cho website
  • Dành cho quảng cáo
  • Tập trung vào khách hàng và thực hiện mọi điều để đạt mục tiêu này.
  • Coi trọng ý tưởng hơn thứ bậc.
  • Niềm đam mê, khám phá, trải nghiệm
  • Có hiệu quả, trách nhiệm, cùng nhau đồng hành