Văn hoá digital nomad lifestyle

  •  Xây dựng cộng đồng marketing có tính xây dựng, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.
  • Thái độ tích cực trong việc bảo vệ và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường
  • Chủ trương giúp độc giả chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số
  • Văn hoá digital nomad lifestyle được thể hiện thông qua tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi