Code đăng bài viết Blogspot dạng List Recent Post & Random Post hiển thị ngẫu nhiên theo nhãn.

ɡɩλ✿ßảσ︵²ᵏ⁶ : Viết Blog Truyền Thông, Thiết Kế Đồ Họa Quảng Cáo, Làm Video Marketing.
 • Quảng bá sản phẩm Thớt Gỗ
 • Giới thiệu công ty cung cấp, ván ghép theo yêu cầu , tới các doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất, mộc gia dụng & đơn vị chuyên thi công lắp đặt Nhà Gỗ.
 • Thông Điệp : Vật Liệu Xanh, Bảo Vệ Môi Trường.

  Hôm nay Gia Bảo Blog giới thiệu với các blogger viết bài quảng cáo kiếm tiền theo mô hình tiếp thị liên kết kiểu đăng bài viết dạng " danh sách bài viết gần đây ngẫu nhiên theo nhãn ". 

  Kiểu ngẫu nhiên theo nhãn - bài viết gần đây recent Post - có hình Kiểu A.1 :

  <script type="text/javascript"> function showlatestpostswiththumbs(t){document.write('<ul class="recent-posts-container">');for(var e=0;e<posts_no;e++){var r,n=t.feed.entry[e],i=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var o=0;o<n.link.length;o++){if("replies"==n.link[o].rel&&"text/html"==n.link[o].type)var l=n.link[o].title,m=n.link[o].href;if("alternate"==n.link[o].rel){r=n.link[o].href;break}}var u;try{u=n.media$thumbnail.url}catch(h){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),u=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"http://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var p=n.published.$t,f=p.substring(0,4),g=p.substring(5,7),v=p.substring(8,10),w=new Array;if(w[1]="Jan",w[2]="Feb",w[3]="Mar",w[4]="Apr",w[5]="May",w[6]="Jun",w[7]="Jul",w[8]="Aug",w[9]="Sep",w[10]="Oct",w[11]="Nov",w[12]="Dec",document.write('<li class="recent-posts-list">'),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img class="recent-post-thumb" src="'+u+'"/></a>'),document.write('<div class="recent-post-title"><a href="'+r+'" target ="_top">'+i+"</a></div>"),"content"in n)var A=n.content.$t;else if("summary"in n)var A=n.summary.$t;else var A="";var k=/<\S[^>]*>/g;if(A=A.replace(k,""),1==post_summary)if(A.length<summary_chars)document.write(A);else{A=A.substring(0,summary_chars);var y=A.lastIndexOf(" ");A=A.substring(0,y),document.write(A+"...")}var _="",$=0;document.write('<br><div class="recent-posts-details">'),1==posts_date&&(_=_+w[parseInt(g,10)]+" "+v+" "+f,$=1),1==readmorelink&&(1==$&&(_+=" | "),_=_+'<a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read more</a>',$=1),1==showcommentslink&&(1==$&&(_+=" <br> "),"1 Comments"==l&&(l="1 Comment"),"0 Comments"==l&&(l="No Comments"),l='<a href="'+m+'" target ="_top">'+l+"</a>",_+=l,$=1),document.write(_),document.write("</div>"),document.write("</li>")}document.write("</ul>")} </script> <script type="text/javascript"> var posts_no = 5; var showpoststhumbs = true; var readmorelink = true; var showcommentslink = false; var posts_date = true; var post_summary = true; var summary_chars = 70; </script>
  <script type="text/javascript">
      quotes2recentpostsStyle1 = new Array()
      quotes2recentpostsStyle1[0] = "Nhu Yếu Phẩm"
      quotes2recentpostsStyle1[1] = "Nhu Yếu Phẩm"
      quotes2recentpostsStyle1[2] = "Nhu Yếu Phẩm"
      randomquote2recentpostsStyle1 = Math.random() * (quotes2recentpostsStyle1.length)
      randomquote2recentpostsStyle1 = Math.floor(randomquote2recentpostsStyle1)
      var randLabel = quotes2recentpostsStyle1[randomquote2recentpostsStyle1];
  document.write('<script src="'+"https://www.digitalnomad.vn/feeds/posts/default/-/"+randLabel+"?orderby=published&alt=json-in-script"+'&callback=showlatestpostswiththumbs"><\/script>')
  </script> 
  <a style="font-size: 9px; color: #CECECE; margin-top: 10px;" href=" " rel="nofollow"> </a>
  <noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>
  <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Condensed' rel='stylesheet' type='text/css' />
  <style type="text/css">
  img.recent-post-thumb{width:100px;height:100px;float:right;margin:5px -5px 5px 5px;-webkit-border-radius:100%;-moz-border-radius:100%;border-radius:100%;padding:3px;background: #fff} ul.recent-posts-container {list-style-type: none; background: #fff;padding: 0px;font:12px 'Ubuntu Condensed', sans-serif;margin: 5px 0px 5px 0px;} ul.recent-posts-container li:nth-child(1n+0) {background: #ffffff width: 100%} ul.recent-posts-container li:nth-child(2n+0) {background: # #ffffff; width: 100%} ul.recent-posts-container li:nth-child(3n+0) {background: # ffffff; width: 100%;} ul.recent-posts-container li:nth-child(4n+0) {background: # #ffffff; width: 100%;} ul.recent-posts-container li:nth-child(5n+0) {background:#ffffff F; width: 100%;} ul.recent-posts-container li {padding:5px 10px;list-style-type: none; margin: 0 0 -5px; color: #777;} .recent-posts-container a { text-decoration:none; } .recent-posts-container a:hover { color: #222;} .post-date {color:#e0c0c6; font-size: 11px; } .recent-post-title a {font-size: 14px;color: #444; font-weight: bold;} .recent-post-title {padding: 6px 0px;} .recent-posts-details a{ color: #222;} .recent-posts-details {padding: 5px 0px 5px; }
  </style>

  Kiểu ngẫu nhiên theo nhãn - bài viết gần đây recent Post - dạng Text không có hình Kiểu B.1 :

  <div class="recentpostarea">

  <style type="text/css"> .recentpostarea {list-style-type: none;counter-reset: countposts;} .recentpostarea a {text-decoration: none; color: #000000;} .recentpostarea a:hover {color: #000;} .recentpostarea li:before {background: #000000;float: left;counter-increment: countposts;content: counter(countposts,decimal);z-index: 2;position:relative;font-size: 20px;font-weight: bold;color: #fff; padding: 0px 10px; margin: 15px 5px 0px -6px; border-radius: 100%;} li.r-p-title { padding: 5px 0px;} .r-p-title { font-family: "Avant Garde",Avantgarde,"Century Gothic",CenturyGothic,AppleGothic,sans-serif;} .r-p-title a {text-decoration: none;color: #444;font-weight: bold;font-size: 13px; padding: 2px;} .recent-post-date {padding: 5px 2px 5px 30px; font-size: 11px; color: #999; margin-bottom: 5px;} .r-p-summ { border-left: 1px solid #69B7E2; color: #777; padding: 0px 5px 0px 20px; margin-left: 11px; font-family: Garamond,Baskerville,"Baskerville Old Face","Hoefler Text","Times New Roman",serif; font-size: 15px;} </style>
  <script type = "text/JavaScript"> function showrecentposts(json) {for (var i = 0; i < posts_number; i++) { var entry = json.feed.entry[i];var posttitle = entry.title.$t;var posturl;if (i == json.feed.entry.length) break; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {if (entry.link[k].rel == 'alternate') {posturl = entry.link[k].href;break;}} posttitle = posttitle.link(posturl);var readmorelink = "... read more";readmorelink = readmorelink.link(posturl); var postdate = entry.published.$t;var showyear = postdate.substring(0,4);var showmonth = postdate.substring(5,7);var showday = postdate.substring(8,10);var monthnames = new Array(); monthnames[1] = "Jan";monthnames[2] = "Feb";monthnames[3] = "Mar";monthnames[4] = "Apr";monthnames[5] = "May";monthnames[6] = "Jun";monthnames[7] = "Jul";monthnames[8] = "Aug";monthnames[9] = "Sep";monthnames[10] = "Oct";monthnames[11] = "Nov";monthnames[12] = "Dec"; if ("content" in entry) {var postcontent = entry.content.$t;}else if ("summary" in entry) { var postcontent = entry.summary.$t;} else var postcontent = ""; var re = /<\S[^>]*>/g; postcontent = postcontent.replace(re, ""); document.write('<li class="r-p-title">');document.write(posttitle);document.write('</li><div class="r-p-summ">');if (post_summary == true) {if (postcontent.length < summary_chars) {document.write(postcontent);} else { postcontent = postcontent.substring(0, summary_chars);var quoteEnd = postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent = postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent + ' ' + readmorelink);}} document.write('</div>'); if (posts_date == true) document.write('<div class="recent-post-date">' + monthnames[parseInt(showmonth,10)] + ' ' + showday + ' ' + showyear + '</div>'); }} </script>
  <script> var posts_number = 9; var posts_date = true; var post_summary = true; var summary_chars = 80; </script>
  <script type="text/javascript">
      quotes2recentpostsStyle2 = new Array()
      quotes2recentpostsStyle2[0] = "Nhu Yếu Phẩm"
      quotes2recentpostsStyle2[1] = "Nhu Yếu Phẩm"
      quotes2recentpostsStyle2[2] = "Nhu Yếu Phẩm"
      randomquote2recentpostsStyle2 = Math.random() * (quotes2recentpostsStyle2.length)
      randomquote2recentpostsStyle2 = Math.floor(randomquote2recentpostsStyle2)
      var randLabel = quotes2recentpostsStyle2[randomquote2recentpostsStyle2];
  document.write('<script src="'+"https://www.digitalnomad.vn/feeds/posts/default/-/"+randLabel+"?orderby=published&amp;alt=json-in-script"+'&amp;callback=showrecentposts"><\/script>')
  </script> 
  <noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>
  </div> 

  ✖️ưở🇳🇬🇬ỗ 🇷ì🇻🇮🇺6️⃣0️⃣🇸
  🦊 Sắm Đồ Nghề ƙ¡ếლ ζ¡ềղ ❍ղ£¡ղℰ 🦊  Điện Thoại Giá Rẻ, Chạy Grab, Tài Xế Công Nghệ :

  + Poco M4 Pro : Xem Tại Đây
  + Oppo A54 : Xem Tại Đây
  + Xiaomi Redmi Note 11 : Xem Tại Đây
  + Samsung Galaxy A23 : Xem Tại Đây

  Smartphone Gaming Giá Rẻ, Tải App Kiếm Tiền Online, Cài Đặt Ứng Dụng Học Tập, Giải Trí, Xem Phim Nghe Nhạc, Chơi Game Online, :

  + Tecno Poca 3 : Xem Tại Đây
  + Realme narzo 50i Prime : Xem Tại Đây

  Flagship, giá hời, đời cũ, cấu hình ngon, xem phim, chơi game, nghe nhạc cực đã. :

  + Iphone 11 : Xem Tại Đây
  + Iphone 12 : Xem Tại Đây
  + Iphone 13 : Xem Tại Đây

  + Samsung Galaxy S20 FE : Xem Tại Đây
  + Samsung Galaxy S22 Ultra 5G : Xem Tại Đây

  + Vivo V23 5G 8GB/128GB : Xem Tại Đây
  + Vivo V25e 4G 8GB/128GB : Xem Tại Đây

  + Redmi Note 11 Pro 5G : Xem Tại Đây
  + Xiaomi 12 Pro : Xem Tại Đây