Code đăng bài viết Blogspot dạng List Recent Post & Random Post hiển thị ngẫu nhiên theo nhãn.

Hôm nay Gia Bảo Blog giới thiệu với các blogger viết bài quảng cáo kiếm tiền theo mô hình tiếp thị liên kết kiểu đăng bài viết dạng " danh sách bài viết gần đây ngẫu nhiên theo nhãn ". 

Kiểu ngẫu nhiên theo nhãn - bài viết gần đây recent Post - có hình Kiểu A.1 :

<script type="text/javascript"> function showlatestpostswiththumbs(t){document.write('<ul class="recent-posts-container">');for(var e=0;e<posts_no;e++){var r,n=t.feed.entry[e],i=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var o=0;o<n.link.length;o++){if("replies"==n.link[o].rel&&"text/html"==n.link[o].type)var l=n.link[o].title,m=n.link[o].href;if("alternate"==n.link[o].rel){r=n.link[o].href;break}}var u;try{u=n.media$thumbnail.url}catch(h){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),u=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"http://2.bp.blogspot.com/-C3Mo0iKKiSw/VGdK808U7rI/AAAAAAAAAmI/W7Ae_dsEVAE/s1600/no-thumb.png"}var p=n.published.$t,f=p.substring(0,4),g=p.substring(5,7),v=p.substring(8,10),w=new Array;if(w[1]="Jan",w[2]="Feb",w[3]="Mar",w[4]="Apr",w[5]="May",w[6]="Jun",w[7]="Jul",w[8]="Aug",w[9]="Sep",w[10]="Oct",w[11]="Nov",w[12]="Dec",document.write('<li class="recent-posts-list">'),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img class="recent-post-thumb" src="'+u+'"/></a>'),document.write('<div class="recent-post-title"><a href="'+r+'" target ="_top">'+i+"</a></div>"),"content"in n)var A=n.content.$t;else if("summary"in n)var A=n.summary.$t;else var A="";var k=/<\S[^>]*>/g;if(A=A.replace(k,""),1==post_summary)if(A.length<summary_chars)document.write(A);else{A=A.substring(0,summary_chars);var y=A.lastIndexOf(" ");A=A.substring(0,y),document.write(A+"...")}var _="",$=0;document.write('<br><div class="recent-posts-details">'),1==posts_date&&(_=_+w[parseInt(g,10)]+" "+v+" "+f,$=1),1==readmorelink&&(1==$&&(_+=" | "),_=_+'<a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read more</a>',$=1),1==showcommentslink&&(1==$&&(_+=" <br> "),"1 Comments"==l&&(l="1 Comment"),"0 Comments"==l&&(l="No Comments"),l='<a href="'+m+'" target ="_top">'+l+"</a>",_+=l,$=1),document.write(_),document.write("</div>"),document.write("</li>")}document.write("</ul>")} </script> <script type="text/javascript"> var posts_no = 5; var showpoststhumbs = true; var readmorelink = true; var showcommentslink = false; var posts_date = true; var post_summary = true; var summary_chars = 70; </script>
<script type="text/javascript">
    quotes2recentpostsStyle1 = new Array()
    quotes2recentpostsStyle1[0] = "Nhu Yếu Phẩm"
    quotes2recentpostsStyle1[1] = "Nhu Yếu Phẩm"
    quotes2recentpostsStyle1[2] = "Nhu Yếu Phẩm"
    randomquote2recentpostsStyle1 = Math.random() * (quotes2recentpostsStyle1.length)
    randomquote2recentpostsStyle1 = Math.floor(randomquote2recentpostsStyle1)
    var randLabel = quotes2recentpostsStyle1[randomquote2recentpostsStyle1];
document.write('<script src="'+"https://www.digitalnomad.vn/feeds/posts/default/-/"+randLabel+"?orderby=published&alt=json-in-script"+'&callback=showlatestpostswiththumbs"><\/script>')
</script> 
<a style="font-size: 9px; color: #CECECE; margin-top: 10px;" href=" " rel="nofollow"> </a>
<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Condensed' rel='stylesheet' type='text/css' />
<style type="text/css">
img.recent-post-thumb{width:100px;height:100px;float:right;margin:5px -5px 5px 5px;-webkit-border-radius:100%;-moz-border-radius:100%;border-radius:100%;padding:3px;background: #fff} ul.recent-posts-container {list-style-type: none; background: #fff;padding: 0px;font:12px 'Ubuntu Condensed', sans-serif;margin: 5px 0px 5px 0px;} ul.recent-posts-container li:nth-child(1n+0) {background: #ffffff width: 100%} ul.recent-posts-container li:nth-child(2n+0) {background: # #ffffff; width: 100%} ul.recent-posts-container li:nth-child(3n+0) {background: # ffffff; width: 100%;} ul.recent-posts-container li:nth-child(4n+0) {background: # #ffffff; width: 100%;} ul.recent-posts-container li:nth-child(5n+0) {background:#ffffff F; width: 100%;} ul.recent-posts-container li {padding:5px 10px;list-style-type: none; margin: 0 0 -5px; color: #777;} .recent-posts-container a { text-decoration:none; } .recent-posts-container a:hover { color: #222;} .post-date {color:#e0c0c6; font-size: 11px; } .recent-post-title a {font-size: 14px;color: #444; font-weight: bold;} .recent-post-title {padding: 6px 0px;} .recent-posts-details a{ color: #222;} .recent-posts-details {padding: 5px 0px 5px; }
</style>

Kiểu ngẫu nhiên theo nhãn - bài viết gần đây recent Post - dạng Text không có hình Kiểu B.1 :

<div class="recentpostarea">

<style type="text/css"> .recentpostarea {list-style-type: none;counter-reset: countposts;} .recentpostarea a {text-decoration: none; color: #000000;} .recentpostarea a:hover {color: #000;} .recentpostarea li:before {background: #000000;float: left;counter-increment: countposts;content: counter(countposts,decimal);z-index: 2;position:relative;font-size: 20px;font-weight: bold;color: #fff; padding: 0px 10px; margin: 15px 5px 0px -6px; border-radius: 100%;} li.r-p-title { padding: 5px 0px;} .r-p-title { font-family: "Avant Garde",Avantgarde,"Century Gothic",CenturyGothic,AppleGothic,sans-serif;} .r-p-title a {text-decoration: none;color: #444;font-weight: bold;font-size: 13px; padding: 2px;} .recent-post-date {padding: 5px 2px 5px 30px; font-size: 11px; color: #999; margin-bottom: 5px;} .r-p-summ { border-left: 1px solid #69B7E2; color: #777; padding: 0px 5px 0px 20px; margin-left: 11px; font-family: Garamond,Baskerville,"Baskerville Old Face","Hoefler Text","Times New Roman",serif; font-size: 15px;} </style>
<script type = "text/JavaScript"> function showrecentposts(json) {for (var i = 0; i < posts_number; i++) { var entry = json.feed.entry[i];var posttitle = entry.title.$t;var posturl;if (i == json.feed.entry.length) break; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {if (entry.link[k].rel == 'alternate') {posturl = entry.link[k].href;break;}} posttitle = posttitle.link(posturl);var readmorelink = "... read more";readmorelink = readmorelink.link(posturl); var postdate = entry.published.$t;var showyear = postdate.substring(0,4);var showmonth = postdate.substring(5,7);var showday = postdate.substring(8,10);var monthnames = new Array(); monthnames[1] = "Jan";monthnames[2] = "Feb";monthnames[3] = "Mar";monthnames[4] = "Apr";monthnames[5] = "May";monthnames[6] = "Jun";monthnames[7] = "Jul";monthnames[8] = "Aug";monthnames[9] = "Sep";monthnames[10] = "Oct";monthnames[11] = "Nov";monthnames[12] = "Dec"; if ("content" in entry) {var postcontent = entry.content.$t;}else if ("summary" in entry) { var postcontent = entry.summary.$t;} else var postcontent = ""; var re = /<\S[^>]*>/g; postcontent = postcontent.replace(re, ""); document.write('<li class="r-p-title">');document.write(posttitle);document.write('</li><div class="r-p-summ">');if (post_summary == true) {if (postcontent.length < summary_chars) {document.write(postcontent);} else { postcontent = postcontent.substring(0, summary_chars);var quoteEnd = postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent = postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent + ' ' + readmorelink);}} document.write('</div>'); if (posts_date == true) document.write('<div class="recent-post-date">' + monthnames[parseInt(showmonth,10)] + ' ' + showday + ' ' + showyear + '</div>'); }} </script>
<script> var posts_number = 9; var posts_date = true; var post_summary = true; var summary_chars = 80; </script>
<script type="text/javascript">
    quotes2recentpostsStyle2 = new Array()
    quotes2recentpostsStyle2[0] = "Nhu Yếu Phẩm"
    quotes2recentpostsStyle2[1] = "Nhu Yếu Phẩm"
    quotes2recentpostsStyle2[2] = "Nhu Yếu Phẩm"
    randomquote2recentpostsStyle2 = Math.random() * (quotes2recentpostsStyle2.length)
    randomquote2recentpostsStyle2 = Math.floor(randomquote2recentpostsStyle2)
    var randLabel = quotes2recentpostsStyle2[randomquote2recentpostsStyle2];
document.write('<script src="'+"https://www.digitalnomad.vn/feeds/posts/default/-/"+randLabel+"?orderby=published&amp;alt=json-in-script"+'&amp;callback=showrecentposts"><\/script>')
</script> 
<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>
</div> 

✨ Bài viết được thực hiện bởi Blogger Gia Bảo, Freelancer Marketing Online, có nhiệm vụ kết nối khách cần mua với nhà phân phối, công ty sản xuất. BLOG GIA BẢO không phải đơn vị trực tiếp bán hàng trên website mà chỉ là nơi giúp bên mua gặp gỡ bên bán.

✨ Nổi bật : Mô hình Freelancer Marketing Online Cùng Nhà Phân Phối / Công Ty Sản Xuất Triển Khai Kênh Bán Hàng Trực Tuyến Thông Qua Việc Mở Gian Hàng TMĐT : Xem thêm,....

Kem chống nắng Biore UV Aqua Rich Watery Essence/Gel SPF 50+/ PA++++ 50ml/90ml

Xem Giá Bán
Xem thêm : Chăm Sóc Cơ Thể
Mua ngay

Bộ bàn ăn gỗ cao su gấp gọn

Xem Giá Bán
Tìm hiểu thêm về : Gỗ ghép
Đặt Mua ngay