, Kinh doanh gỗ ghép bán cái khách hàng cần, hay bán cái chúng ta có