CSS Buttons chèn vào blogspot làm thanh menu, nút liên hệ, download, share, Seo, sale...

Button chèn link.

Mẫu Button 1 : 

 • Xem CSS button theo link sau : https://codepen.io/deineko/pen/jrmmoQ

Buttons hover effects

Mẫu Button 2 :

 • Xem CSS button theo link sau : https://bttn.surge.sh/

 

Button làm thanh liên hệ mobile :

Mẫu thanh liên hê 1 :

 • Xem CSS theo link sau :https://www.tieuca.me/tao-thanh-lien-he-nhanh-tren-giao-dien-mobile-bang-html-va-css/

Mẫu thanh 3 nút gọi điện thoại - tư vấn - đặt mua :

Xem CSS theo link sau : https://tuongads.com/code-thanh-menu-lien-he-tren-mobile-bang-html-vs-css

Tham khảo :
Code tạo thanh liên hệ nhanh trên giao diện mobile bằng HTML và CSS
 1. https://giuseart.com/code-tao-thanh-lien-nhanh-tren-giao-dien-mobile-bang-html-va-css/
 2. https://www.tieuca.me/tao-thanh-lien-he-nhanh-tren-giao-dien-mobile-bang-html-va-css/ 
 3. https://tuongads.com/contact-bar-menu-desktop/
 4. https://tuongads.com/code-thanh-menu-lien-he-tren-mobile-bang-html-vs-css
Code tạo nút (button) làm thanh menu, nút liên hệ, download, share, Seo, sale... bằng HTML và CSS :
 1. https://bashooka.com/coding/20-cool-css-buttons-2017/
 2. https://www.cssscript.com/pretty-cool-css-buttons-library-buttons/
 3. https://www.webnots.com/demos/css-responsive-buttons-for-weebly/
 4. https://f4vnn.com/tao-button-css-cho-blogspot.html
Keyword : Button | contact | css responsive button | pretty cool css button library | thanh liên hệ trên mobile.