Thủ thuật tạo quảng cáo nổi cuối trang theo ngữ cảnh căn cứ vào nội dung bài viết sử dụng kết hợp thẻ điều kiện & Javascript

Bước 1 : Tạo đoạn script trên phần </head> :

<!-- Doan code Script mau quang cao san -->
<script type='text/javascript'>
quotes1 = new Array()
quotes1[0] = &quot; ᗩᑌTᕼOᖇ : ᗰᗩᑎᑕᑌᗩKIᗰᗩᑎᕼ.ᑕOᗰ&quot;
quotes1[1] = &quot; 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛 : 𝙶𝚘𝚐𝚑𝚎𝚙𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑.𝚌𝚘𝚖&quot;
quotes1[2] = &quot; Author : Dichvuketoanplus.com&quot;
quotes1[3] = &quot; 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛 : 𝙶𝚘𝚐𝚑𝚎𝚙𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑.𝚌𝚘𝚖&quot;
quotes1[4] = &quot; 𝔸𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣 : 𝔻𝕚𝕘𝕚𝕥𝕒𝕝𝕟𝕠𝕞𝕒𝕕.𝕧𝕟&quot;
</script>
<!-- End Doan code Script mau quang cao san -->

Bước kế tiếp  : Tìm kiếm <data:post.body/> và thay thế bằng code sau đây :

<!--Tao bộ Key Word - Tag cho blogspot Du lịch, kiếm tiền từ website-->
<style>
.keywords {
width:100%;
float:left;
margin:15px 0px 5px 0px;
border-bottom: 1px #fff dashed;
font-size:14px;
font-family:arial;
color: #F4A460;
padding:5px;
background:#BDEDFF;
border:1px solid #ddd}
.keywords a{
color:#7D2252
}
.keywords a:hover{
color:#C36241;
}
</style>
<div id='post_body'>
<data:post.body/>
</div>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var keyword_collect = [
"thẻ điều kiện","Adsense","Ajax","âm nhạc","ảnh"
]
//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var keyword_collect_remcua = [
"rèm cửa","rèm vải","màn cửa","màn vải","rèm roman","rèm nhập khẩu","rèm cuốn","rèm gỗ"
]
//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var keyword_collect_thotgo = [
"thớt gỗ","thớt gỗ tròn","thớt gỗ vuông"
]
//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var keyword_collect_ketoan = [
"Dịch vụ kế toán"
]
//]]>
</script>


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function makeKeywordForPost(mKF_id)
{
var content;
var isDOM = (navigator.appName.match("Microsoft Internet Explorer") || navigator.appName.match("MSIE")) ? false : true;
if(isDOM) {
content = document.getElementById(mKF_id).textContent;
} else {
content = document.getElementById(mKF_id).innerText;
}
var str = "";
var link1 = "http://www.google.com/custom?num=10&hl=vi&sitesearch="+home_page2+"&safe=active&client"+"="+"pu"+"b"+"-"+"4673"+"536952"+"067"+"001"+"&channel=2050848750&cof=FORID%3A1%3BAH%3Aleft%3BCX%3ABlog%2520Search%2520Engine%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcoop%2Fintl%2Fvi%2Fimages%2Fcustom_search_sm.gif%3BLH%3A65%3BLP%3A1%3BLC%3A%230000ff%3BVLC%3A%23663399%3BGFNT%3A%230000ff%3BGIMP%3A%230000ff%3BDIV%3A%23336699%3B&adkw=AELymgVLQ1pCgQ1HkGAZON5Ler9SjqKIlb-EpWbmPXOLco0m2rF7o0kpQwgiMj010xBmPliz5EvXVi7Gf8yNKr_D_X9kkLWWtOK6ZKU2Ac1jbzP6nm3hy9s&q=%22";
var link2 = "%22&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&cx=partner"+"-p"+"ub-"+"467"+"35"+"36952"+"0670"+"01";
for(var j=0;j<keyword_collect.length;j++){
if(content.indexOf(" "+keyword_collect[j]+" ")!=-1){
str += '<a href="'+link1+encodeURIComponent(keyword_collect[j])+link2+'">'+keyword_collect[j]+'</a>, ';
}
}
str = (str!="") ? keyword_text + str : keyword_text + "no keyword";
str1 = "no keyword";
for(var k=0;k<keyword_collect_remcua.length;k++){
if(content.indexOf(" "+keyword_collect_remcua[k]+" ")!=-1){
str1 = "ok";
document.write(quotes1[0]);
}
}
if(str1 = "no keyword"){
str2 = "no keyword";
for(var k=0;k<keyword_collect_thotgo.length;k++){
if(content.indexOf(" "+keyword_collect_thotgo[k]+" ")!=-1){
str2 = "ok";
document.write(quotes1[1]);
}
}
}
if(str2 = "no keyword"){
str2 = "no keyword";
for(var k=0;k<keyword_collect_ketoan.length;k++){
if(content.indexOf(" "+keyword_collect_ketoan[k]+" ")!=-1){
str2 = "ok";
document.write(quotes1[2]);
}
}
}
}
//]]>
</script>
</b:if>
<!--End Tạo bộ Key Word - Tag cho blogspot-->

Bước cuối : Chèn đoạn code sau trên phần </body> :

<!--Ads chan trang -->
<link href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<style>
.sticky_bottom{position:fixed;bottom:0;width:100%;max-width:2024px;z-index:999;background:#f2f2f2;padding:10px 5px 5px;text-align:center;box-sizing:border-box}
.button_sticky_bottom{position:absolute;width:40px;height:40px;background:#f2f2f2;top:-20px;padding:10px;border-radius:100%;z-index:888;left:50%;margin-left:-15px;text-align:center}
.ads_sticky_bottom{position:relative;z-index:999}
</style>
<div class='sticky_bottom'>
<a class='button_sticky_bottom' href='javascript:;'><i class='fa fa-angle-down'/> </a>
<div class='ads_sticky_bottom' style='display: block;'>

<font color='red' size='3'>


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!--<div class='keywords'>-->
<script type='text/javascript'>
home_page2 = &quot;dumuckythuatso.blogspot.com&quot;;
keyword_text = &quot;<b>Từ khóa:</b> &quot;;
window.onLoad = makeKeywordForPost(&quot;post_body&quot;);</script>
<!--</div>-->
</b:if>


</font>

</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
$(&#39;.button_sticky_bottom&#39;).click(function(){
$(&quot;.ads_sticky_bottom&quot;).slideToggle();
})
</script>
<!--end Ads chan trang -->

 Phần mở rộng :

Bạn có thể thay thế đoạn code tô màu đỏ trên bằng đoạn code phù hợp với nội dung web của bạn bằng đoạn code sau :
Mẫu code biến thể số 1 :
if(str.indexOf("rèm cửa")!=-1){
document.write(quotes1[0]);
}
else if(str.indexOf("thớt gỗ")!=-1){
document.write(quotes1[1]);
}
else
{
document.write(quotes1[4]);
}