Trang trí blogspot chèn bài viết Recent Post & Random Post vào thanh Sticky Table Of Content - Template MeDian Ui

Mẫu code bài viết gần đây - Recent Post :

 

Css bài viết gần đây

<!--Chen bai viet gan day-->
<style type='text/css'>
#thietkeblogger-rc {width:255px;margin:0;padding:10px;overflow:hidden;border:1px solid #ccc;background:#fff}
.thietkeblogger-rc h2{background:#39c;color:#fff;line-height:1.6em;margin:0 0 10px;padding:4px 10px;font-weight:bold}
.thietkeblogger-rc ul{list-style:none;margin:0;padding:0}
.thietkeblogger-rc li{text-indent:0;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-TVFMWMC-lZw/UasMPl5QstI/AAAAAAAADVw/Th-PSA_b3SI/s1600/tag_blue.gif) no-repeat 0 7px;line-height:1.5em;margin:0;padding:2px 0 2px 15px}
.thietkeblogger-rc h2 a:link, .thietkeblogger-rc h2 a:visited {color:#fff}
</style>

Html và Javascript bài viết gần đây

<div class='thietkeblogger-rc' id='thietkeblogger-rc'>
<!--  
<h2><a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Viết thuê quảng cáo?&amp;max-results=5'>Viết Content</a></h2>

<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Viết thuê quảng cáo?&amp;max-results=5'>Viết Content</a>  
-->  
<script type='text/javascript'>
numposts = 5; list1 = 1; sumPosts = 168;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(a, b) {
    var s = a.split("<");
    for (var i = 0; i < s.length; i++) {
        if (s[i].indexOf(">") != -1) {
            s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
        }
    }
    s = s.join("");
    s = s.substring(0, b - 1);
    return s
}
function showrecentposts(e) {
    img = new Array();
    for (var i = 0; i < numposts; i++) {
        var f = e.feed.entry[i];
        var g = f.title.$t;
        var h;
        if (i == e.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
            if (f.link[k].rel == 'alternate') {
                h = f.link[k].href;
                break
            }
        }
        if ("content" in f) {
            var j = f.content.$t
        } else if ("summary" in f) {
            var j = f.summary.$t
        } else
        var j = "";
        s = j;
        a = s.indexOf("<img");
        b = s.indexOf("src=\"", a);
        c = s.indexOf("\"", b + 5);
        d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
        if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
        var l = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:5px;border-bottom:double #eee"><tr><td><img width="110" height="85" src="' + img[i] + '" align="left" border="0" title="' + g + '" alt="' + g + '" style="margin:5px 10px 0 0"><a href="' + h + '"><b>' + g + '</b></a><p style="margin:0;padding:5px 0 10px">' + removeHtmlTag(j, sumPosts) + ' ...</p></td></tr></table>';
        var m = '<li><a href="' + h + '">' + g + '</a></li>';
        if ((i >= 0) && (i < list1)) {
            var n = l
        }
        if (i == list1) {
            var n = '<div class="thietkeblogger-rc"><ul>' + m
        }
        if ((i > list1) && (i < numposts - 1)) {
            var n = m
        }
        if (i == numposts - 1) {
            var n = m + '</ul></div>'
        }
        document.write(n)
    }
}
document.write("<script src=\"https://www.digitalnomad.vn/feeds/posts/default/-/Viết thuê quảng cáo?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
//]]>
</script>
</div>          
<!--End Chen bai viet gan day-->
 

Mẫu code bài viết ngâu nhiên - RanDom Post :         


<!--Chen bai viet ngau nhien-->
Danh sách bài viết ngẫu nhiên
          
&lt;style&gt;
  #bo-rp-box {
  float: left;
  margin-bottom: 10px;
  margin-top: 0px;
  }
#bo-rp-box ul {
  margin: 0px;
  float: left;
  margin-left: 20px;
  padding: 0px;
  }
#bo-rp-box li {
  vertical-align: middle;
  list-style: disc outside url(&quot;https://3.bp.blogspot.com/-iqPqAkSBMh0/WXdSEyG6qqI/AAAAAAAAAGc/HNrklKvbVk4Gs9IBguzz5ZURJM_WPMxJACLcBGAs/s1600/b1.png&quot;);
  margin-bottom: 0;
  width: auto;
  margin-top: 0;
  padding: 10px 0;
  }
#bo-rp-box a {
  color: #0F0F0F;
  text-decoration: none;
  font-size: 14px;
  }
#bo-rp-box a:visited {
  text-decoration: none;
  color: blue;
  }
#bo-rp-box a:hover {
  color: blue;
  }
  &lt;/style&gt;
  &lt;script&gt;
  function rp_results_label(r) {
  for(var e=0;e&lt;r.feed.entry.length;e++){var l=r.feed.entry[e];rpTitles[rpTitlesNumb]=l.title.$t;for(var t=0;t&lt;l.link.length;t++)if(&quot;alternate&quot;==l.link[t].rel){rpUrls[rpTitlesNumb]=l.link[t].href,rpTitlesNumb++;break;
  }}}
function removeRandomDuplicate() {
  for(var r=new Array(0),e=new Array(0),l=0;l&lt;rpUrls.length;l++)contains(r,rpUrls[l])||(r.length+=1,r[r.length-1]=rpUrls[l],e.length+=1,e[e.length-1]=rpTitles[l]);rpTitles=e,rpUrls=r;
  }
function contains(r,e) {
  for(var l=0;l&lt;r.length;l++)if(r[l]==e)return!0;return!1;
  }
function showRandomLabels() {
  for(e=0;e&lt;rpUrls.length;e++)rpUrls[e]==currentposturl&amp;&amp;(rpUrls.splice(e,1),rpTitles.splice(e,1));var r=Math.floor((rpTitles.length-1)*Math.random()),e=0;for(rpTitles.length&gt;1&amp;&amp;document.write(&quot;&lt;ul&gt;&quot;);e&lt;rpTitles.length&amp;&amp;e&lt;20&amp;&amp;e&lt;maxresults;)document.write('&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;'+rpUrls[r]+'&quot;&gt;'+rpTitles[r]+&quot;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&quot;),r&lt;rpTitles.length-1?r++: r=0,e++;
  document.write(&quot;&lt;/ul&gt;&quot;);
  }
var rpTitles=new Array,rpTitlesNumb=0,rpUrls=new Array;
  &lt;/script&gt;
  &lt;div id=&quot;bo-rp-box&quot;&gt;
  &lt;script src=&quot;/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;amp;callback=rp_results_label&amp;amp;max-results=10&quot;&gt;&lt;/script&gt;
  &lt;script&gt;
  var currentposturl=&quot;&quot;;
  var maxresults=6;
  removeRandomDuplicate(); showRandomLabels();
  &lt;/script&gt;
  &lt;/div&gt;

Hash Tag : #book

<!--End Chen bai viet ngau nhien-->

Digitalnomad.vn : Thiết Kế Web đa cấu trúc, trải nghiệm viết blog đa nội dung, Koc Content truyền thông cho chính mình, xây dựng hệ thống kiếm tiền tự động online, đa dạng nguồn tài chính từ việc kiến tạo các thu nhập thụ động trên internet. Gia Bảo, Blogger viết vì đam mê, chia sẻ kỹ thuật giúp bạn biến các thiết bị công nghệ kết nối internet, thành cỗ máy MMO khai thác mỏ vàng trực tuyến, các thức giúp chúng ta chạm tay vào 'tự do tài chính'.

Chủ Đề Nổi Bật :


Sponsor

1. thotgo.asia
2. goghepthanh.com
3. dichvuketoannasa.com
4. remcuakimanh.vn