Thủ thuật blogspot liên quan đến Chuỗi truy vấn Url ( Query string URL ) - URL Parameters có dạng ?alt=json, ?url=, search?q= ,?...

Thủ thuật chuỗi truy vấn Url ( Query string URL ) - URL Parameters dạng search?q=

(đang cập nhật...)

Thủ thuật Chuỗi truy vấn Url ( Query string URL ) - URL Parameters dạng ?alt=json

(đang cập nhật...)

Thủ thuật Chuỗi truy vấn Url ( Query string URL ) - URL Parameters dạng ?url=

Thủ thuật truy vấn dạng ?url được dùng khá phổ biến dành cho các Blogspot đã đăng ký thành công quảng cáo google Adsense với mục đích tạo trang hiển thị quảng cáo trước khi chuyển hướng đến ra ngoài trang blogspot đến Website khác.

Thủ thuật blogspot này bao gồm dạng truy vấn ?url - Preview xem nội dung website khác ngay trên trang blogspot mà không cần thoát khỏi trang.

Và dạng truy vấn ?url - Safelink thủ thuật tạo khung hiển thị có chứa nút điều hướng đến website khác trên trang tĩnh hoặc trang Post của BlogSpot.

Thủ thuật ?url - Safelink có một số cách thực hiện như sau :

Cách tạo trang chuyển hướng 1 : 

Bước đầu tiên : Chèn code Html dưới đây vào trang tĩnh : "Trong ví dụ này trang tĩnh của Digitalnomad.vn được đặt tên là SafeLink và có link https://www.digitalnomad.vn/p/safelink.html , bạn có thể đặt tên theo ý thích như Chuyển hướng, Link Out,... quan trọng xem và lưu lại link dường dẫn trang /p/..... được tạo trên blogspot của bạn :

Lưu ý nhớ sửa link bôi đậm phía dưới thành link của bạn :

<div class='separator' style='text-align:center'>
<div class='ads-top'><!-- Đặt mã tại đây --></div>

<div class='safelink' id='safelink'>
<center>
<div class='button outline' id='daplong'>
Vui lòng chờ...</div>
<script>/*<![CDATA[*/ var currentURL=location.href; var str = currentURL; var res = str.replace('https://www.digitalnomad.vn/p/safelink.html' + '?url=', ""); function changeLink(){var decodedString = Base64.decode(res); window.open(decodedString,'_blank')}; document.write('<a href="#go-link" id="download-safelink" class="button outline">Nhấn vào đây để tiếp tục</a>'); var linkDL = document.getElementById("download-safelink"); var notif = document.getElementById("daplong"); var waktu = 5; var teks_waktu = document.createElement("span"); linkDL.parentNode.replaceChild(teks_waktu, linkDL); var id; id = setInterval(function () { waktu--; if (waktu < 0) { teks_waktu.parentNode.replaceChild(linkDL, teks_waktu); clearInterval(id); notif.style.display = "none"; linkDL.style.display = "inline-block"; } else { teks_waktu.innerHTML = "Liên kết sẽ xuất hiện sau " + waktu.toString() + " giây"; }}, 1000); /*]]>*/</script></center>
</div>

<div class='separator-text'><!-- Đặt mã tại đây --></div>

<div class='blockLink' style='text-align:center'>
<div id='ads-left' class='ads-left'><!-- Đặt mã tại đây --></div>

<div id='go-link'>
<a class='button' href='javascript:void(0)' onclick='changeLink();' rel='nofollow noreferrer'>Tiếp Tục</a>
</div>

<div id='ads-right' class='ads-right'><!-- Đặt mã tại đây --></div>
</div>

Bước kế chèn CSS & JavaScript dưới đây phía trên thẻ  </Head>

<style>
/* Safelink */
.button{display: inline-flex;display: -webkit-inline-flex;flex-wrap: wrap;-webkit-flex-wrap: wrap;align-items: center;-webkit-align-items: center;margin-bottom: 10px;padding: 9px 20px;border-radius: 10px;font-size: .8rem;line-height: 1.3rem;background-color: #fff;color: #161617;}
.button.outline{background-color: #fdd929;box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.1);}
.safelink span{display: block;font-size: 12px}
.blockLink{display: flex;display: -webkit-flex;flex-wrap: wrap;-webkit-flex-wrap: wrap;align-items: center;-webkit-align-items: center}
.blockLink > div{display: block;width: 35%;}
.blockLink > div#go-link{width: 30%;}
.blockLink > div#go-link a{display: none;margin: 0}
.blockLink > div#go-link:target a{display: inline-flex}
.ads-top{margin: 0 0 20px 0;text-align: center}
#HTML99,#HTML99 .widget-content{border: 0 !important;margin: 0 !important;padding: 0 !important}
/* Responsive */
@media screen and (max-width: 768px){.blockLink > div{width: 100% !important;margin: 0 0 15px;text-align: center}.blockLink > div:last-child{margin: 0}}
</style>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<script>/*<![CDATA[*/ var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D","%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D%3D","%3D%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("&m=1","&m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("&m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri); } var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);}; var protocol=window.location.protocol.replace(/\:/g,''); if(protocol=='http'){ var url=window.location.href.replace('http','https'); window.location.replace(url);} /*]]>*/</script>
</b:if>

Cuối cùng chèn code dưới đây vào Wiget Html được tạo trong bố cục :

Lưu ý nhớ sửa link bôi đậm phía dưới thành link của bạn :

<!--Wigget-->
<b:widget cond='data:view.isSingleItem' id='HTML99' locked='false' title='Safelink' type='HTML' version='1'>
  <b:widget-settings>
    <b:widget-setting name='content'/>
  </b:widget-settings>
  <b:includable id='main'>
    <div class='widget-content'>
      <script>/*<![CDATA[*/ var Base64 = {_keyStr: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=", encode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = Base64._utf8_encode(input); while (i < input.length) {chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) {enc3 = enc4 = 64;} else if (isNaN(chr3)) {enc4 = 64;} output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);} return output; }, decode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) {enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr2);} if (enc4 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr3);} } output = Base64._utf8_decode(output); return output;}, _utf8_encode: function (string) {string = string.replace(/\r\n/g, "\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) {var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) {utftext += String.fromCharCode(c);} else if ((c > 127) && (c < 2048)) {utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);} else {utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); }} return utftext;}, _utf8_decode: function (utftext) {var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while (i < utftext.length) {c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) {string += String.fromCharCode(c); i++;} else if ((c > 191) && (c < 224)) {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2;} else {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); c3 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3;}} return string; }}; var encode = document.getElementById('encode'), decode = document.getElementById('decode'), output = document.getElementById('output'), input = document.getElementById('input'); var User_ID = ""; var protected_links = ""; var a_to_va = 0; var a_to_vb = 0; var a_to_vc = ""; function auto_safelink() {auto_safeconvert();}; function auto_safeconvert() {var a_to_vd = window.location.hostname; if (protected_links != "" && !protected_links.match(a_to_vd)) {protected_links += ", " + a_to_vd;} else if (protected_links == "") {protected_links = a_to_vd;} var a_to_ve = ""; var a_to_vf = new Array(); var a_to_vg = 0; a_to_ve = document.getElementsByTagName("a"); a_to_va = a_to_ve.length; a_to_vf = a_to_fa(); a_to_vg = a_to_vf.length; var a_to_vh = false; var j = 0; var daftarPostingan = [ "https://www.digitalnomad.vn/p/safelink.html" ]; var randomPostingan = daftarPostingan[Math.floor(Math.random()*daftarPostingan.length)]; var a_to_vi = ""; for (var i = 0; i < a_to_va; i++) {a_to_vh = false; j = 0; while (a_to_vh == false && j < a_to_vg) {a_to_vi = a_to_ve[i].href; if (a_to_vi.match(a_to_vf[j]) || !a_to_vi || !a_to_vi.match("https")) {a_to_vh = true;} j++; } if (a_to_vh == false) {var encryptedUrl = Base64.encode(a_to_vi); a_to_ve[i].href = randomPostingan + "?url=" + encryptedUrl; a_to_ve[i].rel = "nofollow noreferrer"; a_to_vb++; a_to_vc += i + ":::" + a_to_ve[i].href + "\n"; }} var a_to_vj = document.getElementById("anonyminized"); var a_to_vk = document.getElementById("found_links"); if (a_to_vj) {a_to_vj.innerHTML += a_to_vb;} if (a_to_vk) {a_to_vk.innerHTML += a_to_va;} }; function a_to_fa() {var a_to_vf = new Array(); protected_links = protected_links.replace(" ", ""); a_to_vf = protected_links.split(","); return a_to_vf; }; /*]]>*/</script>
      <script>/*<![CDATA[*/ protected_links = "facebook.com,instagram.com,twitter.com";auto_safelink(); /*]]>*/</script>


    </div>
  </b:includable>
</b:widget>

Kiểm tra bấm vào link không thuộc trang Blog của bạn.

Nếu không ok do code nguồn trên template bogspot của bạn không hỗ trợ hoặc xung đột với code được cài đặt trên giao diện - có thể cài lại giao diện khác và thử lại các bước trên nhưng hơi vất vả, đừng lo bạn có thể sử dụng cách làm số 2 như sau :

Bước 1 : Chèn code sau vào trang tĩnh chuyển hướng ( xem phần hướng dẫn ở cách làm số 1 )  :

Lưu ý nhớ sửa link bôi đậm phía dưới thành link trang chuyển hướng của bạn :

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">

<!-- 
<center>

<a class="button1" href="#link" title="Go to Download link">Click here để kiểm tra Link chuyển hướng</a></center>
-->
----- your post paragraph -----


----- your post paragraph -----


----- your post paragraph -----

<br />

<center>

<div id="link">

</div>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

function changeLink() {

    var e = Base64.decode(res);

    window.open(e, "_blank")

}

var currentURL = location.href,

    str = currentURL,

    res = str.replace("https://www.digitalnomad.vn/p/safelink.html?url=", "");

document.write('<a class="visit-link button1" style="cursor:pointer" onclick="changeLink()">Click Here để chuyển hướng</a>');onload: generate();//]]>

</script></center>

----- your post paragraph -----


----- your post paragraph -----


----- your post paragraph -----</div>


Sau đó chèn tiếp code sau đây phía trên trên thẻ </Body> trong chủ đề  :

<!--Code chèn dưới </body> tạo Safelink-->
 <!--CSS có thẻ chèn lên trên </head>-->

 <style>
/* Safelink by bloggerbyte.net */
.button1{display: inline-block;padding: 6px 20px;margin: 15px 0 10px 0;border: 1px solid #ddd;font-size: 13px;color: #414141;border-radius: 30px;cursor: pointer;transition:  all 0.3s ease}

.button1:hover{background: linear-gradient(to right, #5b86e5, #36d1dc);border-color: #5b86e5;color: #fff}

.ads-top{padding: 5px 0 15px 0;text-align: center}

.ads-left,.ads-right{display: inline-block;float: left;margin: 5px 15px 0 0}

.ads-right{float: right;margin: 5px 0 0 15px}

.visit-link,#daplong{margin-right: 0;padding: 7px 30px;line-height: 25px;font-family: Lato, sans-serif;transition: all 0.3s ease-in-out}

.visit-link{padding: 7px 50px}

#HTML99,#HTML99 .widget-content{border: 0!important;margin: 0!important;padding: 0!important}

/* Responsive */

@media screen and (max-width: 768px){.ads-left,.ads-right{display: block;float: none;margin: 5px 0 0;text-align: center}}
</style>

&lt;script&gt;
var Base64 = {
_keyStr: &quot;ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=&quot;,
encode: function (input) {
var output = &quot;&quot;;
var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4;
var i = 0;
input = Base64._utf8_encode(input);
while (i &lt; input.length) { chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 &gt;&gt; 2;
enc2 = ((chr1 &amp; 3) &lt;&lt; 4) | (chr2 &gt;&gt; 4);
enc3 = ((chr2 &amp; 15) &lt;&lt; 2) | (chr3 &gt;&gt; 6);
enc4 = chr3 &amp; 63;
if (isNaN(chr2)) {
enc3 = enc4 = 64;
} else if (isNaN(chr3)) {
enc4 = 64;
}
output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);
}
return output;
},
decode: function (input) {
var output = &quot;&quot;;
var chr1, chr2, chr3;
var enc1, enc2, enc3, enc4;
var i = 0;
input = input.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g, &quot;&quot;);
while (i &lt; input.length) {
enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
chr1 = (enc1 &lt;&lt; 2) | (enc2 &gt;&gt; 4);
chr2 = ((enc2 &amp; 15) &lt;&lt; 4) | (enc3 &gt;&gt; 2);
chr3 = ((enc3 &amp; 3) &lt;&lt; 6) | enc4;
output = output + String.fromCharCode(chr1);
if (enc3 != 64) {
output = output + String.fromCharCode(chr2);
}
if (enc4 != 64) {
output = output + String.fromCharCode(chr3);
}
}
output = Base64._utf8_decode(output);
return output;
},
_utf8_encode: function (string) {
string = string.replace(/rn/g, &quot;n&quot;);
var utftext = &quot;&quot;;
for (var n = 0; n &lt; string.length; n++) {
var c = string.charCodeAt(n);
if (c &lt; 128) { utftext += String.fromCharCode(c); } else if ((c &gt; 127) &amp;&amp; (c &lt; 2048)) { utftext += String.fromCharCode((c &gt;&gt; 6) | 192);
utftext += String.fromCharCode((c &amp; 63) | 128);
} else {
utftext += String.fromCharCode((c &gt;&gt; 12) | 224);
utftext += String.fromCharCode(((c &gt;&gt; 6) &amp; 63) | 128);
utftext += String.fromCharCode((c &amp; 63) | 128);
}
}
return utftext;
},
_utf8_decode: function (utftext) {
var string = &quot;&quot;;
var i = 0;
var c = c1 = c2 = 0;
while (i &lt; utftext.length) {
c = utftext.charCodeAt(i);
if (c &lt; 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c &gt; 191) &amp;&amp; (c &lt; 224)) {
c2 = utftext.charCodeAt(i + 1);
string += String.fromCharCode(((c &amp; 31) &lt;&lt; 6) | (c2 &amp; 63));
i += 2;
} else {
c2 = utftext.charCodeAt(i + 1);
c3 = utftext.charCodeAt(i + 2);
string += String.fromCharCode(((c &amp; 15) &lt;&lt; 12) | ((c2 &amp; 63) &lt;&lt; 6) | (c3 &amp; 63));
i += 3;
}
}
return string;
}
}
var encode = document.getElementById(&#39;encode&#39;),
decode = document.getElementById(&#39;decode&#39;),
output = document.getElementById(&#39;output&#39;),
input = document.getElementById(&#39;input&#39;);
var User_ID = &quot;&quot;;
var protected_links = &quot;&quot;;
var a_to_va = 0;
var a_to_vb = 0;
var a_to_vc = &quot;&quot;;
function auto_safelink() {
auto_safeconvert();
}
function auto_safeconvert() {
var a_to_vd = window.location.hostname;
if (protected_links != &quot;&quot; &amp;&amp; !protected_links.match(a_to_vd)) {
protected_links += &quot;, &quot; + a_to_vd;
} else if (protected_links == &quot;&quot;) {
protected_links = a_to_vd;
}
var a_to_ve = &quot;&quot;;
var a_to_vf = new Array();
var a_to_vg = 0;
a_to_ve = document.getElementsByTagName(&quot;a&quot;);
a_to_va = a_to_ve.length;
a_to_vf = a_to_fa();
a_to_vg = a_to_vf.length;
var a_to_vh = false;
var j = 0;
var a_to_vi = &quot;&quot;;
for (var i = 0; i &lt; a_to_va; i++) {
a_to_vh = false;
j = 0;
while (a_to_vh == false &amp;&amp; j &lt; a_to_vg) {
a_to_vi = a_to_ve[i].href;
if (a_to_vi.match(a_to_vf[j]) || !a_to_vi || !a_to_vi.match(&quot;http&quot;)) {
a_to_vh = true;
}
j++;
}
if (a_to_vh == false) {
var encryptedUrl = Base64.encode(a_to_vi);
a_to_ve[i].href = &quot;https://www.digitalnomad.vn/p/safelink.html?url=&quot; + encryptedUrl;
a_to_ve[i].rel = &quot;nofollow&quot;;
a_to_vb++;
a_to_vc += i + &quot;:::&quot; + a_to_ve[i].href + &quot;n&quot;;
}
}
var a_to_vj = document.getElementById(&quot;anonyminized&quot;);
var a_to_vk = document.getElementById(&quot;found_links&quot;);
if (a_to_vj) {
a_to_vj.innerHTML += a_to_vb;
}
if (a_to_vk) {
a_to_vk.innerHTML += a_to_va;
}
}
function a_to_fa() {
var a_to_vf = new Array();
protected_links = protected_links.replace(&quot; &quot;, &quot;&quot;);
a_to_vf = protected_links.split(&quot;,&quot;);
return a_to_vf;
}
&lt;/script&gt;

<script type='text/javascript'>
protected_links =&#39;facebook.com,twitter.com,youtube.com,instagram.com,yourwebsite.com,yourwebsite.blogspot.com,1.bp.blogspot.com,2.bp.blogspot.com,3.bp.blogspot.com,4.bp.blogspot.com,5.bp.blogspot.com&#39;;
auto_safelink();
</script>  
<!--End Code chèn dưới </body> tạo Safelink-->

Nếu cả 2 cách trên vẫn không thực hiện được nếu bạn vẫn muốn sài thủ thuật blogspot tạo trang / khung chuyển hướng link ngoài ngay trên Blogspot của mình có 2 cách.

  1. Sử dụng template khác xịn sò hơn 
  2. Hoặc thử thêm cách thứ 3 đã thất truyền theo link sau :

http://www.aloseo.xyz/2017/04/url-redirect-cho-lien-ket-cho-blogger.html  [ Copy link dán vào trình duyệt để xem nội dung thủ thuật nhé ]

Thủ thuật ?url - Preview được thực hiện như sau :

Thủ thuật xem nội dung website khác trên blog của bạn khá đơn giản đa phần đều thành công trên nhiều template khác nhau. Thủ thuật này được chia là 2 công đoạn như sau :

Bước đầu tiên : Tạo trang tĩnh chứa nội dung Website cần xem, như trên digitalnomad.Vn trang tĩnh Preview được đặt tên là View và có link https://www.digitalnomad.vn/p/view.html , bạn có thể đặt tên theo ý thích như Xem trang website ngoài, Preview, Live Preview... quan trọng xem và lưu lại link dường dẫn trang /p/..... được tạo trên blogspot của bạn :

Bước số 2 chèn code sau trên thẻ </body> là xong :

 Lưu ý nhớ sửa link bôi đậm phía dưới thành link trang chuyển hướng của bạn :

<!--Code trang Preview-->
<b:if cond='data:blog.url != &quot;https://www.digitalnomad.vn/p/view.html&quot;'>
<b:else/>
<link href='//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>
<style type='text/css'>
body{background:#fff}
#view{padding:0;margin:0;border:0;position:fixed;top:60px;left:0;right:0;bottom:0;width:100%;height:93%;transition:all .4s ease-out}
#tab-demo{width:100%;height:60px;top:0;left:0;background:#34495e;color:#fff;z-index:99999;position:fixed;-webkit-transform:translateZ(0)}
.closebutton{background:#2ecc71;text-align:center;height:60px;padding:0 20px 0 57px;position:fixed;top:0;right:0;line-height:60px;cursor:pointer;color:#fff;right:20px;transition:all .3s}
.closebutton:before{content:&#39;\f00d&#39;;position:absolute;left:0;font-family:fontawesome;padding:0 20px;font-weight:normal;font-size:22px;transition:all .6s;}
a.closebutton {color:#fff;text-decoration:none;}
.closebutton:hover {background:#27ba66}
.closebutton:hover:before {transform:rotate(360deg);}
.dlbutton,a.dlbutton{background:#3f5870;text-align:center;height:60px;padding:0 20px 0 57px;position:fixed;top:0;right:146px;line-height:60px;cursor:pointer;color:#fff;text-decoration:none;transition:all .3s}
.dlbutton:before{content:&#39;\f019&#39;;position:absolute;left:0;font-family:fontawesome;padding:0 20px;font-weight:normal;font-size:22px;transition:all .6s;}
.dlbutton:hover {background:#2c3e50}
.dlbutton:hover:before {transform:rotate(360deg);content:&#39;\f00c&#39;;}
.demologo,a.demologo{padding-left:75px;font-size:18px;font-weight:700;text-transform:uppercase;line-height:60px;left:20px;position:fixed;color:#fff;letter-spacing:.5px;text-decoration:none}
.demologo:before{content:&#39;\f108&#39;;position:absolute;left:0;background:#2ecc71;font-family:fontawesome;padding:0 20px;font-weight:normal;font-size:22px;}
.demologo:after {content: &#39;- Demo Page&#39;;text-transform:capitalize;opacity:0;visibility:hidden;padding-left:5px;transform:scale(0.9) translate(-34px,0);transition:all.3s;}
.demologo:hover:after {opacity:1;visibility:visible;transform:scale(1.0) translate(0,0);}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Demo Page
document.documentElement.style.overflow = 'hidden';  // firefox, chrome
document.body.scroll = "no"; // ie only
function getQueryVariable(e){for(var r=window.location.search.substring(1),t=r.split("&"),n=0;n<t.length;n++){var a=t[n].split("=");if(a[0]==e)return a[1]}return!1}window.onload=function(){var e=getQueryVariable("url"),r=getQueryVariable("download");document.getElementById("view").src=e,document.getElementById("dl").href=r};
//]]>
</script>
<div id='tab-demo'>
<a class='demologo' href='https://www.digitalnomad.vn'>DigitalNomad</a>
<!--<a class='dlbutton' href='' id='dl'>Download</a>-->
<a class='closebutton' href='javascript:void(0)' onclick='document.getElementById(&apos;tab-demo&apos;).style.display=&apos;none&apos;;document.getElementById(&apos;view&apos;).style.top=&apos;0&apos;;document.getElementById(&apos;view&apos;).style.height=&apos;100%&apos;'>Remove</a>
</div>
<iframe id='view'/>
</b:if>   
<!--end Code trang Preview-->   

Chúc các bạn thành công.