Giấy note vàng 3x2 UNC 4,9cmx7,6cm dùng ghi chú, trao lời nhắn, lưu giữ business card

Hình ảnh minh họa