Code đăng bài viết Blogspot dạng Post Grid, List kết hợp sidebar ẩn hiện bên trái, sidebar cố định bên phải.

Kiểu đăng bài viết dạng Post Grid, List kết hợp sidebar ẩn hiện bên trái, sidebar cố định bên phải phù hợp dùng quảng bá - bán sản phẩm tiếp thị liên kết có nhiều sản phẩm phong phú & đa dạng.  

Đầu tiên là code làm nổi bật tiêu đề - nội dung văn bản :

<div style='margin-bottom:10px;margin-top:10px;font-family: Georgia,serif;font-size: 18px;letter-spacing: 2px;word-spacing: 2px;color: #1A0D00;font-weight: normal;text-decoration: none;font-style: oblique;text-transform: none;background-color: #FFFFE6;text-align: justify'> 

Nội dung - tiêu đề nổi bật

</div>

Kế đến là code sidebar cố định bên phải :

<!--Css sticky sidebar cố định bên phải -->
<style>
.menu-float-right {
    width: 100px;
    position: fixed;
    top: 45%;
    right: 0;
    z-index: 99999;
}
.menu-float-right #group {
    position: absolute;
    right: 0px;
}
.menu-float-right ul {
    padding: 0;
}
.menu-float-right #group ul li {
    background: #5eb509;
    position: relative;
    border-radius: 3px;
    border: 1px solid #fff;
    list-style: none;
    margin-bottom: 10px;
}
.menu-float-right #group ul li img {
    width: 57px;
    border-radius: 5px;
}
.menu-float-right #group ul li .mo-ta {
    font-size: 9px;
    text-align: center;
    color: rgb(255, 255, 255);
    position: absolute;
    width: 90%;
    left: 5%;
    bottom: 5%;
    margin-bottom: 0px;
}
</style>

<!--End Css sticky sidebar cố định bên phải -->

<!--Html sticky sidebar cố định bên phải-->
<div class='menu-float-right'>
<div id='group'>
<ul>
<li class='bang-gia'>
<center>
<!-- Code quảng cáo random -->

<div style='margin-bottom:10px;margin-top:10px;font-family: Georgia,serif;font-size: 10px;letter-spacing: 2px;word-spacing: 2px;color: #1A0D00;font-weight: normal;text-decoration: none;font-style: oblique;text-transform: none;background-color: #FFFFE6;text-align: justify'> 
<a href="https://shorten.asia/XZyv8Gdz">
  Vay<br/>
 Tiêu<br/>
 dùng<br/>
  </a> 
</div>
   
</center>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<!--End Html sticky sidebar cố định bên phải--> 

Kế đến là code sidebar ẩn hiện bên trái :

<!--Sidebar ẩn hiện bên trái -->
 <style>/* <![CDATA[ */
.flex{display:-ms-flexbox;display:-webkit-flex;display:flex}.align-center{-webkit-align-items:center;align-items:center}

.flex-align{display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}

.flex-center{display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;justify-content:center}

.text-center{text-align:center}

.w-50{float:left;width:50%}

.zalo-icon:before,.contact-icon:before{content:"";display:inline-block;vertical-align:middle;width:48px;height:48px;background-position:center center;background-repeat:no-repeat}

.zalo-icon:before{background-color:#018fe5;background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox='0 0 97.4 87.2' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M78.4,42c-1.4,0-2.4,0.6-3.2,1.7c-0.7,1-1,2.2-1,3.7c0,1.5,0.3,2.7,1,3.7c0.8,1.2,1.8,1.7,3.2,1.7 c1.4,0,2.5-0.6,3.2-1.7c0.7-1,1-2.2,1-3.7c0-1.4-0.3-2.6-1-3.6C80.8,42.6,79.7,42,78.4,42z' fill-rule='evenodd'%3E%3C/path%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M48.8,0C21.9,0,0,19.5,0,43.6c0,11.9,5.4,22.7,14,30.6c2.2,2-5.4,10.5-9,11.3c10.4,2.9,20.7-3.4,23.2-2.4 c6.2,2.6,13.2,4,20.5,4c26.9,0,48.7-19.5,48.7-43.6C97.5,19.5,75.7,0,48.8,0z M27.8,58.2H14.6c-3.1,0-4.6-1.1-4.6-3.3 c0-1,0.6-2.4,1.8-4l11.8-15.6h-8.5c-3.1,0-4.7-1-4.7-3c0-2,1.6-3,4.7-3h11.2c3.8,0,5.7,1.1,5.7,3.2c0,1-0.6,2.3-1.9,4L18.5,52.2 h9.3c3.1,0,4.7,1,4.7,3C32.5,57.2,30.9,58.2,27.8,58.2z M54.9,53.8c0,3.1-1.1,4.7-3.2,4.7c-1.4,0-2.4-0.7-3.1-2.2 c-1.3,1.6-3.1,2.4-5.4,2.4c-2.9,0-5.3-1.2-7.2-3.5c-1.7-2.2-2.5-4.8-2.5-7.8c0-3,0.9-5.6,2.7-7.8c1.9-2.3,4.3-3.5,7.3-3.5 c2.2,0,3.9,0.8,5.1,2.3c0.7-1.4,1.8-2,3.1-2c2.1,0,3.2,1.5,3.2,4.6V53.8z M64.7,53.8c0,3.1-1.1,4.7-3.2,4.7c-2.1,0-3.2-1.6-3.2-4.7 V31.9c0-3.1,1.1-4.7,3.2-4.7c2.1,0,3.2,1.6,3.2,4.7V53.8z M78.4,58.9c-3.2,0-5.9-1.1-7.9-3.3c-2-2.2-3-4.9-3-8.1s1-6,3-8.1 c2-2.2,4.7-3.3,7.9-3.3c3.3,0,5.9,1.1,7.9,3.3c1.9,2.1,2.9,4.9,2.9,8.1s-1,6-2.9,8.1C84.2,57.8,81.6,58.9,78.4,58.9z' fill-rule='evenodd'%3E%3C/path%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M44.4,42.2c-1.3,0-2.4,0.5-3.1,1.6c-0.7,1-1,2.1-1,3.5c0,1.4,0.3,2.6,1,3.6c0.8,1.1,1.8,1.7,3.2,1.7 c1.3,0,2.4-0.6,3.1-1.7c0.6-1,1-2.2,1-3.6c0-1.4-0.3-2.5-1-3.5C46.7,42.8,45.7,42.2,44.4,42.2z' fill-rule='evenodd'%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E");background-size:55%}

.contact-icon:before{background-image:url(data:image/svg+xml;charset=US-ASCII,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3.org/2000/svg%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23FFFFFF%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%20d%3D%22M22.407%200h-21.1C.586%200%200%20.586%200%201.306v21.1c0%20.72.586%201.306%201.306%201.306h21.1c.72%200%201.306-.586%201.306-1.305V1.297C23.702.587%2023.117%200%2022.407%200zm-9.094%2018.046c0%20.41-.338.737-.738.737H3.9c-.41%200-.738-.337-.738-.737v-1.634c0-.408.337-.737.737-.737h8.675c.41%200%20.738.337.738.737v1.634zm7.246-5.79c0%20.408-.338.737-.738.737H3.89c-.41%200-.737-.338-.737-.737v-1.634c0-.41.337-.737.737-.737h15.923c.41%200%20.738.337.738.737v1.634h.01zm0-5.8c0%20.41-.338.738-.738.738H3.89c-.41%200-.737-.338-.737-.738V4.822c0-.408.337-.737.737-.737h15.923c.41%200%20.738.338.738.737v1.634h.01z%22/%3E%3C/svg%3E);background-color:#00aeef;background-size:43%}

.contact-module{position:fixed;top:50%;left:-450px;transform:translate(-0%,-50%);max-width:480px;z-index:20;transition:left .7s}

.contact-module:hover{left:0}

.contact-module-content{background:#fff;padding:20px;border-radius:0 4px 4px 0;box-shadow:rgba(0,0,0,0.3) 0 0 6px,rgba(0,0,0,0.15) 0 1px 6px}

.contact-module-content>div>div:nth-of-type(1){margin-bottom:20px}

.contact-module-content>div>div:nth-of-type(2){background:#dadce0;opacity:.7;padding:10px;border-radius:4px}

.contact-module-content>div>div:nth-of-type(2)>div:nth-of-type(2){width:2px;background:#00aeef;margin:0 10px}

.contact-text-wrapper h3{line-height:1.5;opacity:.8;text-transform:uppercase;cursor:default}

.contact-module-content a{color:#212529}

.contact-module-title{background:#00aeef;border:1px solid #00aeef;border-radius:0 4px 4px 0;color:#fff;width:30px;height:150px}

.contact-module-title>div{transform:rotate(-90deg);white-space:nowrap;letter-spacing:3px;font-size:90%;font-weight:500}

.contact-module-content .has-icon{width:48px;height:48px;border-radius:50%;overflow:hidden}

.contact-set a>div:nth-of-type(2){line-height:1.4}.contact-set h4{margin-bottom:5px}

.contact-text-wrapper>div:nth-of-type(3){line-height:1.6}

.contact-text-wrapper>div:nth-of-type(3) a{font-size:1.2rem;font-weight:500}

.contact-text-wrapper>div:nth-of-type(3) a+span{font-size:1.4rem;opacity:.7}

.is-divider{display:block;margin: .7em 0 .5em;background:rgba(0,0,0,0.1);width:100%;max-width:50px;height:2px}/* ]]> */</style>

<!--Chen code sau duoi style nếu không cho hiển thị tren dien thoai
@media(min-width:1025px){.contact-module-title{cursor:pointer}}

@media(max-width:480px){.contact-module{display:none!important}}
-->    
   

<div class='contact-module flex'>

  <div class='flex-align'>

    <div class='contact-module-content flex'>

      <div>

        <div class='contact-title'>

          <div class='contact-text-wrapper'>

            <div>

              <h3 class='text-center'>
                An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá </h3>
             
            </div>

            <div class='flex-center'>

              <div class='is-divider'/>

            </div>

            <div class='text-center'>
<!--
             
              <div><a href='tel:-' rel='nofollow'>-1-</a><span> | </span><a href='tel:-' rel='nofollow'>-2-</a></div>

              <div><span>Email: Freelancervietlach@gmail.com</span></div>
-->
              <!-- Code nút ngang dien thoai Zalo -->       
<style>
.nut-ngang-chat-zalo {
background: #8eb22b;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
float:left; 
}
.nut-ngang-chat-face {
background: #125c9e;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
float:left; 
}
.nut-ngang-hotline {
background: #d11a59!important;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
float:left; 
}
.nut-ngang-chat-zalo a, .nut-ngang-chat-face a, .nut-ngang-hotline a {
font-size: 15px;
color: white;
font-weight: 400;
text-transform: none;
line-height: 0;
}
}
</style>

<!--Chen code sau duoi style nếu không cho hiển thị tren dien thoai
@media (max-width: 549px){
.float-contact{
display:none
}
-->

<a href='https://shorten.asia/Xm3w3ZvW'>
<button class='nut-ngang-hotline'>
Món ăn vặt
</button>
</a>
             
<a href='https://shorten.asia/Pyxx3v2H'>
<button class='nut-ngang-chat-face'>
Đồ ăn liền
</button>
</a>

<a href='https://shorten.asia/UnEGSyBd'>
<button class='nut-ngang-hotline'>
Mì ăn liền
</button>
</a><a href='https://go.isclix.com/deep_link/4442979790914282835?url=https://tiki.vn/cua-hang/dien-may-gia-dung-smilemart'>
<button class='nut-ngang-chat-zalo'>
Đồ Điện Gia Dụng
</button>
</a>
             
<a href='https://go.isclix.com/deep_link/4442979790914282835?url=https://shopee.vn/kojimevn'>
<button class='nut-ngang-hotline'>
Đồ gia dụng tiện ích
</button>
</a>
             
<a href='https://go.isclix.com/deep_link/4442979790914282835?url=https://shopee.vn/locknlockvn'>
<button class='nut-ngang-chat-face'>
Đồ Gia Dụng Nhà Bếp
</button>
</a>


<a href='https://go.isclix.com/deep_link/4442979790914282835?url=https://tiki.vn/cua-hang/dao-hai-san'>
<button class='nut-ngang-chat-zalo'>
Vựa Hải Sản - Cua Ghẹ Tươi Sống
</button>
</a>
             
           
             

<!-- End code nút ngang dien thoai Zalo -->       

             
            </div>

          </div>

        </div>

 <!--    
  <div class='contact-set flex text-center'>

          <div class='w-50'>

            <a href='#' rel='noopener nofollow' target='_blank' title='Chat Zalo'>

              <div class='flex-center'><span class='flex has-icon zalo-icon'/></div>

              <div>

                <h4>Chat Zalo</h4>

                <p>Chat trực tuyến trên Zalo</p>

              </div>

            </a>

          </div>

          <div/>

          <div class='w-50'>

            <a href='#' title='Shop tại nhà'>

              <div class='flex-center'><span class='has-icon contact-icon'/></div>

              <div>

                <h4>Gửi yêu cầu</h4>

                <p>Chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi nhận được yêu cầu</p>

              </div>

            </a>

          </div>

        </div>
-->
      </div>

    </div>

   
    <div class='contact-module-title flex-center'>

      <div>Shop tại nhà</div>

    </div>   
  </div>
</div>  
<!--End Sidebar ẩn hiện bên trái -->

Và code Bổ sung sản phẩm dạng lưới  [ Grid Post ] :

<!--Chen random Post Image Gallery-->
<div style='margin-top: 10px;margin-bottom: 10px; font-family: Georgia,serif;font-size: 22px;letter-spacing: 2px;word-spacing: 2px;color: #1A0D00;font-weight: normal;text-decoration: none;font-style: oblique;font-variant: small-caps;text-transform: none;background-color: #FFFFE6;'> 
 <center>
   Rèm Cửa Ngẫu Nhiên
 </center> </div>   
                                                                  
<!--
Nguồn :
https://dagruel.com/random-post-simple-image/
-->
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- hiển thị trên Mobile -->
<style>
 
#randPosx{list-style:none;margin:0;padding:0;overflow:hidden}
#randPosx li{width:calc(50% - 5px);float:left;margin:0 5px 5px 0;padding-top:50%;position:relative;overflow:hidden}
#randPosx li img{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:fill }
#randPosx li span{position:absolute;bottom:0;right:0;left:0;color:#FFF;font-size:12px;line-height:normal;padding:6px;background:linear-gradient(to bottom, rgba(0, 0, 0, .05) 6%, rgba(0, 0, 0, .85) 70%)}
@media screen and (max-width: 680px){#randPosx li{width:calc(50% -5px)}}

</style>
 
<ul id='randPosx'>
  <script type='text/javascript'>
    //<![CDATA[
    quotes2randPosxAds = new Array()
    quotes2randPosxAds[0] = "Rèm cửa giá rẻ - may sẵn - rèm cửa cao cấp sang trọng lịch lãm"
    quotes2randPosxAds[1] = "Rèm cửa giá rẻ - may sẵn - rèm cửa cao cấp sang trọng lịch lãm"
    quotes2randPosxAds[2] = "Rèm cửa giá rẻ - may sẵn - rèm cửa cao cấp sang trọng lịch lãm"
    randomquote2randPosxAds = Math.random() * (quotes2randPosxAds.length)
    randomquote2randPosxAds = Math.floor(randomquote2randPosxAds)
    var randContent = 4;
    var randLabel = quotes2randPosxAds[randomquote2randPosxAds];
    var randSite = "https://www.digitalnomad.vn/";
    var randID = "randPosx";
    function getRandomInt(t,e){return Math.floor(Math.random()*(e-t+1))+t}function shuffleArray(t){var e,n,r=t.length;if(0===r)return!1;for(;--r;)e=Math.floor(Math.random()*(r+1)),n=t[r],t[r]=t[e],t[e]=n;return t}function randPosx(t){var e=getRandomInt(1,t.feed.openSearch$totalResults.$t-randContent);"undefined"!=typeof randLabel?document.write('<script src="'+randSite+"/feeds/posts/default/-/"+randLabel+"?alt=json-in-script&start-index="+e+"&max-results="+randContent+'&callback=rePosx"><\/script>'):document.write('<script src="'+randSite+"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index="+e+"&max-results="+randContent+'&callback=rePosx"><\/script>')}function rePosx(t){for(var e,n,r,i=document.getElementById(randID),l=shuffleArray(t.feed.entry),o="",f=0,u=l.length;f<u;f++){for(var p=0,m=l[f].link.length;p<m;p++)e="alternate"==l[f].link[p].rel?l[f].link[p].href:"#",r=l[f].title.$t,"media$thumbnail"in l[f]?n=l[f].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+(-c)?/,""):l[f].content.$t.match(/\<img.+src\=(?:\"|\')(.+?)(?:\"|\')(?:.+?)\>/)?(s=l[f].content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(n=d)):n="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8iC7T4EpjHF500uvAO8HeLnZr1DOzuXhayN9k6HEskdbwnsXNDMXvJaF2OHSt8Ay7nhuImYNRLNcOqHCUZn3iqZyTjqtZ90mMQfTwKa60WDNi30NciwL5l_BcSCw0k0gyBDy_U6TtLL8q/w300-h225-p-k-no-nu/dagruel-no-image.png";o+='<li><a href="'+e+'" title="'+r+'">'+('<img src="'+n+'"/>')+"<span>"+r+"</span></a></li>"}i.innerHTML=o}"undefined"!=typeof randLabel?document.write('<script src="'+randSite+"/feeds/posts/default/-/"+randLabel+'?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randPosx"><\/script>'):document.write('<script src="'+randSite+'/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randPosx"><\/script>');
    //]]>
  </script>
</ul>
 
 <b:else/>
<!-- hiển thị trên PC -->

<style>
#randPosx{list-style:none;margin:0;padding:0;overflow:hidden}
#randPosx li{width:calc(32% - 5px);float:left;margin:0 5px 5px 0;padding-top:40%;position:relative;overflow:hidden}
#randPosx li img{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:fill }
#randPosx li span{position:absolute;bottom:0;right:0;left:0;color:#FFF;font-size:12px;line-height:normal;padding:6px;background:linear-gradient(to bottom, rgba(0, 0, 0, .05) 6%, rgba(0, 0, 0, .85) 70%)}
@media screen and (max-width: 680px){#randPosx li{width:calc(50% -5px)}}
</style>  
 
<ul id='randPosx'>
  <script type='text/javascript'>
    //<![CDATA[
    quotes2randPosxAds = new Array()
    quotes2randPosxAds[0] = "Rèm cửa giá rẻ - may sẵn - rèm cửa cao cấp sang trọng lịch lãm"
    quotes2randPosxAds[1] = "Rèm cửa giá rẻ - may sẵn - rèm cửa cao cấp sang trọng lịch lãm"
    quotes2randPosxAds[2] = "Rèm cửa giá rẻ - may sẵn - rèm cửa cao cấp sang trọng lịch lãm"
    randomquote2randPosxAds = Math.random() * (quotes2randPosxAds.length)
    randomquote2randPosxAds = Math.floor(randomquote2randPosxAds)
    var randContent = 6;
    var randLabel = quotes2randPosxAds[randomquote2randPosxAds];
    var randSite = "https://www.digitalnomad.vn/";
    var randID = "randPosx";
    function getRandomInt(t,e){return Math.floor(Math.random()*(e-t+1))+t}function shuffleArray(t){var e,n,r=t.length;if(0===r)return!1;for(;--r;)e=Math.floor(Math.random()*(r+1)),n=t[r],t[r]=t[e],t[e]=n;return t}function randPosx(t){var e=getRandomInt(1,t.feed.openSearch$totalResults.$t-randContent);"undefined"!=typeof randLabel?document.write('<script src="'+randSite+"/feeds/posts/default/-/"+randLabel+"?alt=json-in-script&start-index="+e+"&max-results="+randContent+'&callback=rePosx"><\/script>'):document.write('<script src="'+randSite+"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index="+e+"&max-results="+randContent+'&callback=rePosx"><\/script>')}function rePosx(t){for(var e,n,r,i=document.getElementById(randID),l=shuffleArray(t.feed.entry),o="",f=0,u=l.length;f<u;f++){for(var p=0,m=l[f].link.length;p<m;p++)e="alternate"==l[f].link[p].rel?l[f].link[p].href:"#",r=l[f].title.$t,"media$thumbnail"in l[f]?n=l[f].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+(-c)?/,""):l[f].content.$t.match(/\<img.+src\=(?:\"|\')(.+?)(?:\"|\')(?:.+?)\>/)?(s=l[f].content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(n=d)):n="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8iC7T4EpjHF500uvAO8HeLnZr1DOzuXhayN9k6HEskdbwnsXNDMXvJaF2OHSt8Ay7nhuImYNRLNcOqHCUZn3iqZyTjqtZ90mMQfTwKa60WDNi30NciwL5l_BcSCw0k0gyBDy_U6TtLL8q/w300-h225-p-k-no-nu/dagruel-no-image.png";o+='<li><a href="'+e+'" title="'+r+'">'+('<img src="'+n+'"/>')+"<span>"+r+"</span></a></li>"}i.innerHTML=o}"undefined"!=typeof randLabel?document.write('<script src="'+randSite+"/feeds/posts/default/-/"+randLabel+'?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randPosx"><\/script>'):document.write('<script src="'+randSite+'/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randPosx"><\/script>');
    //]]>
  </script>
</ul>

</b:if> 
                                                               
<!--End Chen random Post Image Gallery-->

Cuối cùng là code sản phẩm dạng danh sách [ List Post ] :

<script type="text/javascript"> function showlatestpostswiththumbs(t){document.write('<ul class="recent-posts-container">');for(var e=0;e<posts_no;e++){var r,n=t.feed.entry[e],i=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var o=0;o<n.link.length;o++){if("replies"==n.link[o].rel&&"text/html"==n.link[o].type)var l=n.link[o].title,m=n.link[o].href;if("alternate"==n.link[o].rel){r=n.link[o].href;break}}var u;try{u=n.media$thumbnail.url}catch(h){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),u=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitWsmRGEnj8HKsUtMDqvlMHTTqsMlUVubBNUeFbku_9UoyiyK0pEB2MR8Hl8QBtx0qWLAynEWFEsEo9SWtuyk8wJSp4NyIlElng45-m2SZVl6QCTVjAVnYw40VaCbnNu_b07Kz5NmfU6yr/s1600/no-thumb.png"}var p=n.published.$t,f=p.substring(0,4),g=p.substring(5,7),v=p.substring(8,10),w=new Array;if(w[1]="Jan",w[2]="Feb",w[3]="Mar",w[4]="Apr",w[5]="May",w[6]="Jun",w[7]="Jul",w[8]="Aug",w[9]="Sep",w[10]="Oct",w[11]="Nov",w[12]="Dec",document.write('<li class="recent-posts-list">'),1==showpoststhumbs&&document.write('<a href="'+r+'"><img class="recent-post-thumb" src="'+u+'"/></a>'),document.write('<div class="recent-post-title"><a href="'+r+'" target ="_top">'+i+"</a></div>"),"content"in n)var A=n.content.$t;else if("summary"in n)var A=n.summary.$t;else var A="";var k=/<\S[^>]*>/g;if(A=A.replace(k,""),1==post_summary)if(A.length<summary_chars)document.write(A);else{A=A.substring(0,summary_chars);var y=A.lastIndexOf(" ");A=A.substring(0,y),document.write(A+"...")}var _="",$=0;document.write('<br><div class="recent-posts-details">'),1==posts_date&&(_=_+w[parseInt(g,10)]+" "+v+" "+f,$=1),1==readmorelink&&(1==$&&(_+=" | "),_=_+'<a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read more</a>',$=1),1==showcommentslink&&(1==$&&(_+=" <br> "),"1 Comments"==l&&(l="1 Comment"),"0 Comments"==l&&(l="No Comments"),l='<a href="'+m+'" target ="_top">'+l+"</a>",_+=l,$=1),document.write(_),document.write("</div>"),document.write("</li>")}document.write("</ul>")} </script> <script type="text/javascript"> var posts_no = 5; var showpoststhumbs = true; var readmorelink = true; var showcommentslink = false; var posts_date = true; var post_summary = true; var summary_chars = 70; </script> <script src="https://www.digitalnomad.vn/feeds/posts/default/-/Phụ kiện rèm cửa?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showlatestpostswiththumbs"></script> <a style="font-size: 9px; color: #CECECE; margin-top: 10px;" href=" " rel="nofollow"> </a> <noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript> <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Condensed' rel='stylesheet' type='text/css' /> <style type="text/css"> img.recent-post-thumb{width:100px;height:100px;float:right;margin:5px -5px 5px 5px;-webkit-border-radius:100%;-moz-border-radius:100%;border-radius:100%;padding:3px;background: #fff} ul.recent-posts-container {list-style-type: none; background: #fff;padding: 0px;font:12px 'Ubuntu Condensed', sans-serif;margin: 5px 0px 5px 0px;} ul.recent-posts-container li:nth-child(1n+0) {background: #ffffff width: 100%} ul.recent-posts-container li:nth-child(2n+0) {background: # #ffffff; width: 100%} ul.recent-posts-container li:nth-child(3n+0) {background: # ffffff; width: 100%;} ul.recent-posts-container li:nth-child(4n+0) {background: # #ffffff; width: 100%;} ul.recent-posts-container li:nth-child(5n+0) {background:#ffffff F; width: 100%;} ul.recent-posts-container li {padding:5px 10px;list-style-type: none; margin: 0 0 -5px; color: #777;} .recent-posts-container a { text-decoration:none; } .recent-posts-container a:hover { color: #222;} .post-date {color:#e0c0c6; font-size: 11px; } .recent-post-title a {font-size: 14px;color: #444; font-weight: bold;} .recent-post-title {padding: 6px 0px;} .recent-posts-details a{ color: #222;} .recent-posts-details {padding: 5px 0px 5px; } </style>Rèm Cửa Ngẫu Nhiên
Phụ Kiện Rèm Cửa

An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá

Shop tại nhà