Tự động gắn link tiếp thị liên kết dưới bài đăng trên trang chủ, trang nhãn, mẹo nhỏ giúp bạn kiếm tiền tại nhà bằng Blogspot

Hôm nay Gia Bảo chia sẻ mẹo vặt, thủ thuật chỉnh sửa code web khá thú vị, giúp bạn tự động gán link tiếp thị liên kết bằng cách sử dụng cấu trúc  " Đường liên kết tiêu đề và đính kèm " có sẵn trong blogspot. Thông qua việc ngâm cứu code các trang web Blogspot affiliate marketing trả phí được mua trên giaodien.blog & veospot.com,....

Đầu tiên bạn vào cài đặt sau đó bật chế độ " Đường liên kết tiêu đề và đính kèm "

Xem hình ảnh minh họa

Phần cài đặt :

 

Phần bài đăng OrganicShop Link tiếp thị liên kết được chèn dưới mục " Liên kết tiêu đề "

 Phần bài đăng Shopvugia.com : Link tiếp thị liên kết được chèn dưới mục " Liên kết đính kèm " ngay bên dưới là điều kiện mimeType = aff  


 

Tham khảo code tạo vòng lặp và lấy link tiếp thị liên kết ở template blogspot PocoMart [ MiniOmart ], Aff Shop [ OrganicShop ] & OneMall [ Shopvugia ]  

1. Code Vòng lặp chèn giá bán mới và giá bán cũ  data:enclosure.url = giaban.com & giacu.com [ MiniOmart ] :

<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>
  <b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://giaban.com&quot;'>
    <span class='special-price'>
      <span class='d-none item_price'><data:enclosure.mimeType/></span> <span class='price product-price'/>
    </span>
    <script>
        var  a = &quot;<data:enclosure.mimeType/>&quot;
      //<![CDATA[
      $('.price.product-price').html(formatNumber(a) + "₫");
      //]]>
    </script>
  </b:if>
  <b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://giacu.com&quot;'>
    <b:if cond='data:enclosure.mimeType != &quot;empty&quot;'>
      <span class='old-price'> Giá niêm yết: <del class='price product-price-old'/>
      </span>
      <span class='save-price'>Tiết kiệm: <span class='price product-price-save'/> so với giá thị trường </span>
              <script>
  var  b = &quot;<data:enclosure.mimeType/>&quot;
  //<![CDATA[       
  $('.price.product-price-old').html(formatNumber(b) + "₫");
  var giam = b - a;
  $('.price.product-price-save').html(formatNumber(giam) + "₫");
  //]]>
</script>
    </b:if>
    <b:else/>
  </b:if>
</b:loop>

2. Code Vòng lặp code chèn thêm hình ảnh minh họa về sản phẩm, với điều kiện mimeType = image/jpeg | image/gif | image/png | image/jpg [ MiniOmart ] :

<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>
  <b:if cond='data:enclosure.mimeType in {&quot;image/jpeg&quot;,&quot;image/gif&quot;,&quot;image/png&quot;,&quot;image/jpg&quot;}'>
    <div class='swiper-slide' expr:data-hash='(data:i - 1)'>
      <img class='swiper-lazy' expr:alt='data:post.title' expr:data-image='data:enclosure.url' expr:data-src='data:enclosure.url' src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAANSURBVBhXYzh8+PB/AAffA0nNPuCLAAAAAElFTkSuQmCC'/>
      <div class='swiper-lazy-preloader swiper-lazy-preloader-black'/>
    </div>
  </b:if>
</b:loop>

3. Code vòng lặp chèn link tiếp thị liên kết với điều kiện mimeType = aff [ MiniOmart ] :
<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>
 <b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff&quot;'>
           <script>
  $(document).ready(function() {
    $(&#39;.addtocart&#39;).addClass(&quot;d-none&quot;);
  });
</script>
    <div class='btn-mua'>
      <button class='btn btn-lg btn-gray btn-cart btn_buy add_to_cart' expr:onclick='&quot;window.open(&apos;&quot; +data:enclosure.url+ &quot; &apos;, &apos;_blank&apos;); return false;&quot;' type='submit'>Đi tới gian hàng<span>
        Giá Tốt / Uy Tín / Chất Lượng
        <!--Cam kết chính hãng / đổi trả 24h-->
        
        </span></button>
      <button class='btn btn-lg btn-gray btn_buy btn-buy-now' expr:onclick='&quot;window.open(&apos;&quot; +data:enclosure.url+ &quot; &apos;, &apos;_blank&apos;); return false;&quot;' onclick='window.location.href=&apos;/p/checkout.html&apos;' type='button'>Mua ngay<span>
        Thanh Toán Bảo Mật
       <!-- Thanh toán nhanh chóng --> </span></button>
    </div>
  </b:if>
</b:loop>            

4. Code chèn link tiếp thị liên kết dạng data:post.link [
OrganicShop ]

           <b:if cond='data:post.link'>
            <a class='purchase-button' expr:href='data:post.link'><i class='fas fa-shopping-cart'/>Tới Nơi Bán</a>
            <b:else/>
              <a class='purchase-button item_add' href='/p/cart.html'><i class='fas fa-shopping-cart'/>Tới Nơi Bán</a>
          </b:if>

Ghi chú : Cấu trúc code màu xanh trên khá đơn giản giúp chúng ta chèn link tiếp thị liên kết hiển thị trên trang chủ & trang nhãn. 

5. Code script giaban.com / giacu.com [ Shopvugia ] :

<script>
  //<![CDATA[
  /*Open filter*/
  $('.open-filters').click(function(e) {
    e.stopPropagation();
    $(this).toggleClass('openf');
    $('.opacity_filter').toggleClass('opacity_filter_true');
    $('.dqdt-sidebar').toggleClass('openf');
  });

  function productsearch(e) {
    var b = e.feed.entry;
    if (void 0 !== b) {
      for (var n = 0; n < e.feed.entry.length; n++) {
        var entry = e.feed.entry[n];
        for (var s = 0; s < e.feed.entry[n].link.length; s++) {
          if (e.feed.entry[n].link[s].rel === "alternate") {
            t = e.feed.entry[n].link[s].href;
            break
          }
        }
        var f = e.feed.entry[n].title.$t;
        if ('media$thumbnail' in entry) {
          var d = entry.media$thumbnail.url.replace('s72-c', 'w240-h240-p-k-no-nu');
          var image = entry.media$thumbnail.url.replace('s72-c', 'w480-h360-p-k-no-nu');
        } else {
          var st = entry.content.$t,
            at = st.indexOf("<img"),
            bt = st.indexOf('src="', at),
            ct = st.indexOf('"', bt + 5),
            dt = st.substr(bt + 5, ct - bt - 5)
          if (at != -1 && bt != -1 && ct != -1 && dt != "") {
            d = image = dt
          } else {
            d = image = 'https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvVBPmdziD4fTQBhiyW49KhZHwn0Og9966nMjo3dC7ifO6K6HPSvhhRg2UHH0pAKl1RnXxViHewHpk4lh19gl90lZs5I2WIAJ_a2OvPgeC4NPh5IvHVsj2Wxy6wVkD3BATLlQKVoCf3zUq/w240-h240-p-k-no-nu/safe_image.png'
          }
        }
        if ("content" in e.feed.entry[n]) var post = e.feed.entry[n].content.$t;
        else post = "summary" in e.feed.entry[n] ? e.feed.entry[n].summary.$t : "";
        var post_content = post.replace(/<\S[^>]*>/g, "");
        var giaban = '';
        for (var c = 0; c < entry.link.length; c++) {
          if (entry.link[c].rel == 'enclosure') {
            var entry_enclosure = entry.link[c].href;
            if (entry_enclosure == "http://giaban.com") {
              giaban += entry.link[c].type;
              if (giaban == "Liên hệ" || giaban == "liên hệ") var gia_ban = giaban;
              else var gia_ban = formatNumber(giaban) + "₫";
            }
            if (entry_enclosure == "http://giacu.com") {
              if (entry.link[c].type != "empty" && entry.link[c].type != "image/jpeg" && entry.link[c].type != "image/png") {
                var giacu = entry.link[c].type;
                var gia_cu = formatNumber(giacu) + "₫";
              } else {
                giacu = gia_cu = '';
              }
            }
                if (entry.link[c].type == "aff") {
                  var afflink = entry.link[c].href;
                  var lien_ket = "window.open('" + afflink + "', '_blank'); return false;";
                  var buy = '<button class="btn-buy btn-cart btn btn-gray left-to add_to_cart" title="Đi đến nơi bán" onclick="'+lien_ket+'">Đi đến nơi bán</button>';
                } else {
                  var buy = '<button class="btn-buy btn-cart btn btn-gray left-to add_to_cart item_add" title="Cho vào giỏ">Cho vào giỏ</button>';
                }
          }
        }
        if ("content" in e.feed.entry[n]) var post = e.feed.entry[n].content.$t;
        else post = "summary" in e.feed.entry[n] ? e.feed.entry[n].summary.$t : "";
        var post_content = post.replace(/<\S[^>]*>/g, "").substring(0, 200) + "...";
        var chuoi = e.feed.entry[n].published.$t,
          nam = chuoi.substring(0, 4),
          thang = chuoi.substring(5, 7),
          ngay = chuoi.substring(8, 10),
          date = ngay + "/" + thang + "/" + nam;
        var label_name = '',
          label_all = '';
        if ('category' in entry) {
          for (var k = 0; k < entry.category.length; k++) {
            label_name = entry.category[k].term;
            label_all += entry.category[k].term;
            if (label_all.includes('Hết hàng')) {
              var stock = 'Hết hàng';
            } else stock = 'Online';
          }
        }
        if (giaban.length != 0) {
          var blog = '<div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3 product-col"><div class="product-box product-item-main simpleCart_shelfItem" data-label = "' + label_name + '" data-summary = "' + post_content + '" data-stock = "' + stock + '"><div class="product-thumbnail"><a class="image_thumb" href="' + t + '" title="' + f + '"><img class = "item_thumb" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACwAAAAAAQABAAA=" data-lazyload="' + d + '" alt="' + f + '"> </a><span class = "item_link hidden">' + t + '</span><a href="javascript:void(0)" class="btn-white btn_view btn right-to quick-view hidden-sm hidden-xs" title="Xem nhanh"> <i class="fa fa-search" aria-hidden="true"></i> </a> </div><div class="product-info"><h3 class="product-name"><a href="' + t + '" title="' + f + '" class = "item_name">' + f + '</a></h3><div class="product-price-box"> <span class="product-price special-price">' + gia_ban + '</span><span class="hidden item_price">' + giaban + '</span><span class="product-price old-price">' + gia_cu + '</span></div><form action="javascript:void(0)" class="product-action variants form-nut-grid hidden-xs">'
+buy+'</form></div></div></div>';
          $('.chia-css').addClass('products-view products-view-grid collection_reponsive');
          $('.chia-cot').addClass('category-products products');
          $('.chia-template').addClass('main_container collection bg-white col-lg-12 col-md-12 col-sm-12');
          $('.data-append').append(blog);
        }
        if (giaban.length == 0) {
          var blog = '<div class="blog-inner col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 pad0"><div class="blog-img col-lg-5 col-md-5 col-sm-4 col-xs-12"> <a href="' + t + '" title="' + f + '"> <img src="' + image + '" style="width:100%;" class="img-responsive" alt="' + f + '"> </a></div><div class="content_blog_full col-lg-7 col-md-7 col-sm-8 col-xs-12 pad-left-0"><h3><a title="' + f + '" href="' + t + '">' + f + '</a></h3> <span class="time_post f"><i class="fa fa-calendar-alt"></i>&nbsp;' + date + '</span><div class="blog-description"><p class="">' + post_content.substring(0, 100) + '...</p></div></div></div>';
          $('.chia-css').addClass('list-blogs blog-main');
          $('.chia-cot').addClass('right-content col-lg-8 col-md-8 col-sm-12');
          $('.chia-template').addClass('template-blog margin-bottom-30 bg-white padding-top-15');
          $('.data-append').append(blog);
          $('.left.left-content').removeClass('hidden');
          $('.dqdt-sidebar').addClass('hidden');
          $('#open-filters').addClass('hidden');
        }
      }
    } else $(".data-append").parent().html('<div class="fix-nof"><div class="alert alert-warning fade in green-alert margin-top-15" role="alert"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"><span aria-hidden="true">×</span><span class="sr-only">Close</span></button> Không có sản phẩm nào trong danh mục này. </div></div>'), $('.collection div.col-lg-9.col-md-12').removeClass('col-lg-9');
    $(".data-append").removeClass("loader");
  }
  $(".data-append").each(function() {
    var cur_this = $(this);
    var total, count = 0,
      numPost = 10;
    var label = cur_this.attr('data-label');
    $.ajax({
      url: "/feeds/posts/default/-/" + label,
      type: "get",
      data: {
        alt: "json",
        "max-results": numPost
      },
      dataType: "jsonp",
      jsonpCallback: "productsearch",
      success: function(e) {
        if (e.feed.entry) {
          awe_lazyloadImage();
          cur_this.removeClass("loader");
          total = e.feed.openSearch$totalResults.$t;
          count += e.feed.entry.length;
          $('#loadmore').append('<div class="blog-pager" id="blog-pager"> <span class="load-more" id="load-more-link">Xem thêm</span> <span class="loading"><span class="loader"></span></span> </div>');
          $('.islabelsearch').removeClass('load');
          if (numPost >= total) {
            $("#blog-pager").hide()
          }
          if (count < total) {
            $("#load-more-link").on("click", function(e) {
              e.preventDefault();
              var a = $(this);
              count < total && ($("#blog-pager .loading").show(), a.hide(), setTimeout(function() {
                $.ajax({
                  url: "/feeds/posts/default/-/" + label,
                  type: "get",
                  data: {
                    alt: "json",
                    "max-results": numPost,
                    "start-index": count + 1
                  },
                  dataType: "jsonp",
                  jsonpCallback: "productsearch",
                  success: function(e) {
                    awe_lazyloadImage();
                    a.show();
                    $("#blog-pager .loading").hide();
                    (count += e.feed.entry.length) == total && $("#load-more-link").hide()
                  }
                })
              }, 100))
            })
          }
        }
      }
    })
  })
  //]]>
</script>

6. Code Vòng lặp giaban.com & Giacu.com [ Shopvugia ] :

<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>
  <b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://giaban.com&quot;'>
    <span class='special-price'>
      <span class='hidden item_price' expr:data-price='data:enclosure.mimeType'><data:enclosure.mimeType/></span> <span class='price product-price'/>
    </span>
  </b:if>
  <b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://giacu.com&quot;'>
    <b:if cond='data:enclosure.mimeType != &quot;empty&quot;'>
      <span class='old-price' expr:data-promo='data:enclosure.mimeType'> <del class='price product-price-old'/>
      </span>
      <span class='sale-tag'/>
    </b:if>
    <b:else/>
  </b:if>
</b:loop>         

7. Code Vòng lặp giaban.com & Giacu.com [ Shopvugia ] :

<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>
  <b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://giaban.com&quot;'>
    <script>
      //<![CDATA[ 
      var a = $('.special-price .hidden.item_price').attr('data-price');
if (a == "Liên hệ" || a == "liên hệ") var gia_ban = a;
else gia_ban = formatNumber(a) + "₫"
      $('.price.product-price').html(gia_ban);
      //]]>
    </script>
  </b:if>
  <b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://giacu.com&quot;'>
    <b:if cond='data:enclosure.mimeType != &quot;empty&quot;'>
      <script>
        //<![CDATA[ 
var aa = $('.special-price .hidden.item_price').attr('data-price');
        var b = $('.price-box .old-price').attr('data-promo');
        $('.price.product-price-old').html(formatNumber(b) + "₫");
        var giam = '-' + (100 * ((parseInt(b) - parseInt(aa)) / parseInt(b))).toFixed(0) + '%';
        $('.sale-tag').html(giam)
        //]]>
      </script>
    </b:if>
    <b:else/>
  </b:if>
</b:loop>

8. Code Vòng lặp mimeType = aff [ Shopvugia ] :

<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>
 <b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;aff&quot;'>
           <script>
  $(document).ready(function() {
    $(&#39;.form-buy-product .item_add&#39;).addClass(&quot;hidden&quot;);
  });
</script>
            <button class='btn btn-lg btn-cart button_cart_buy_enable add_to_cart btn_buy' expr:onclick='&quot;window.open(&apos;&quot; +data:enclosure.url+ &quot; &apos;, &apos;_blank&apos;); return false;&quot;' type='submit'>
              <span>Đi đến nơi bán</span>
            </button>
  </b:if>
</b:loop>      

Tem tém lại code quan trọng từ các đoạn code được chia sẻ ở trên : 

1. Cấu trúc chung khi sử dụng link tiêu đề :

           <b:if cond='data:post.link'>

<!--Gán link liên kết tiêu đề -->
            <a expr:href='data:post.link'>Tiêu đề hiển thị khi gán link tiêu đề</a>
            <b:else/>

 <!--Gán link liên kết tiêu đề -->
              <a href='link tùy chỉnh'>
Tiêu đề hiển thị khi gán link tùy chỉnh</a>

          </b:if>

2. Cấu trúc chung khi sử dụng link liên kết đính kèm :

2.1 Kiểu kiểm tra điều kiện mimetype :

<!--Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->
<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>

<!--Nếu mimeType = text điều kiện 1  -->   
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;text điều kiện 1&quot;'>

 Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = text điều kiện 1

  </b:if>

<!--Nếu mimeType = text điều kiện 2 -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;text điều kiện 2&quot;'>

 Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType = text điều kiện 1

  </b:if>

<!-- ... [ bổ sung thêm điều kiện nếu có ] -->

</b:loop>     
<!--Kết thúc Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->

2.2 Kiểu kiểm tra điều kiện data:enclosure.url :

<!--Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->
<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>

<!--Kiểm tra điều kiện data:enclosure.url -->
  <b:if cond='data:enclosure.url == &quot;link điều kiện 1&quot;'>   

Thực thi câu lệnh thỏa mãn data:enclosure.url = link điều kiện 1

  </b:if>

<!--Kiểm tra điều kiện data:enclosure.url kết hợp data:enclosure.mimeType-->
   <b:if cond='data:enclosure.url == &quot;link điều kiện 2&quot;'>
    <b:if cond='data:enclosure.mimeType != &quot;text điều kiện 1&quot;'>

Thực thi câu lệnh thỏa mãn data:enclosure.url = link điều kiện 2 với điều kiện data:enclosure.mimeType =  text điều kiện 1

    </b:if>
    <b:else/>

Ngược lại thực thi câu lệnh này.

  </b:if>
</b:loop>
<!--End Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->

3. Cấu trúc chung chèn giá bán, thông số  khi sử dụng link liên kết đính kèm :

<!--Gia Ban -->

<!--Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm đăng giá bán -->
                
<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>
<b:if cond='data:enclosure.url == &quot;http://giaban.com&quot;'>
      
<center>  
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  Giá Tham Khảo :  <data:enclosure.mimeType/>
</b>
</center>
          
</b:if>    
 
</b:loop>
              
<!--Kết thúc Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->                                      
<!--End Gia Ban--> 

Giải thích : code giá bán khá thú vị ngoài việc giúp bạn hiển thị báo giá sản phẩm, bạn còn có thể tùy biến code để tạo bảng thông số sản phẩm bằng cách :

Thay cặp thông số :

  1. http://giaban.com
  2. <data:enclosure.mimeType/>

 Thành  dữ liệu, nội dung tương ứng :

Ví dụ : 

Thêm Hãng :

  1. http://hang.com
  2. <data:enclosure.mimeType/>

Thêm thương hiệu :

  1. http://thuonghieu.com
  2. <data:enclosure.mimeType/>

,...

Ứng dụng vào blogspot vuathuyhaisan.blogspot.com sử dụng giao diện template blogspot ProSeo :

Hình ảnh minh họa trang chủ        Trang nhãn của trang này cũng tương tự trang chủ 

Mục tiêu thay thế link " Đọc thêm " thành link tiếp thị liên kết :

Sau khi so sánh ta thấy cấu trúc này tương đối đơn giản tương tự việc gán link từ liên kết tiêu đề của mẫu organicShop.

Bước 1 : Tìm code " Đọc thêm " trên trang chủ Vựa Thủy Hải Sản.

<a class="read-more" href="https://vuathuyhaisan.blogspot.com/2020/04/ghe-o-VTHS-STv.html">Đọc thêm</a>

Search tìm <a class="read-more"...

Ta tìm được Đoạn code có cấu trúc <a class='read-more'... sau đây là phù hợp nhất :

              <b:includable id='postHeader' var='post'>
              <b:include cond='data:view.isPost' data='post' name='postBreadcrumbs'/>
              <b:include cond='data:view.isPost' data='post' name='postCategory'/>
              <b:include data='post' name='postTitle'/>
              <b:include cond='!data:view.isPage' data='post' name='headerByline'/>
            </b:includable>
              <b:includable id='postJumpLink' var='post'>
                       
              <b:if cond='data:blog.jumpLinkMessage != &quot;hide&quot;'>               
<a class='read-more' expr:href='data:post.url'><data:blog.jumpLinkMessage/></a>
.....

Chúng ta chỉ cần sửa một chút xíu đoạn code tô màu đỏ phía trên kết hợp với đoạn code gán link tiếp thị liên kết tô màu xanh phía dưới.   

           <b:if cond='data:post.link'>

            <a class='purchase-button' expr:href='data:post.link'><i class='fas fa-shopping-cart'/>Tới Nơi Bán</a>
            <b:else/>
              <a class='purchase-button item_add' href='/p/cart.html'><i class='fas fa-shopping-cart'/>Tới Nơi Bán</a>
          </b:if>

Thành đoạn code như sau :                

          <b:if cond='data:post.link'>                        
                 <a class='read-more' expr:href='data:post.link'>Tới Nơi Bán</a>                       
            <b:else/>
                <a class='read-more' expr:href='data:post.url'><data:blog.jumpLinkMessage/></a>                       
          </b:if>              

Lưu lại và xem kết quả.

Hình ảnh minh họa :

 Đường liên kết tiêu đề và đính kèm đang ở chế độ " tắt " Sau khi Bật "Đường liên kết tiêu đề và đính kèm" trong phần cài đặt


 

 Chèn link tiếp thị liên kết dưới mục " Liên kết Tiêu Đề " sau khi "Đường liên kết tiêu đề và đính kèm" được kích hoạt.

Ví dụ : vào sửa bài viết : Trứng cá chuồn TOBIKO JAPAN - 120GRAM/HỘP VTHS-SUQI841 ➟ gán link tiếp thị liên kết.


 

 

 Kết quả : Khi vào trang chủ link hoặc trang nhãn liên kết " đọc thêm " của bài viết  "Trứng cá chuồn TOBIKO JAPAN - 120GRAM/HỘP VTHS-SUQI841" đã được thay bằng liên kết " tới nơi bán ".


Xem thêm hướng dẫn tùy biến template blogspot miễn phí thành trang web tiếp thị liên kết :

  1. Tiếp thị liên kết xe đạp thể thao bằng template blogspot New Maggner 

Sau đây là phần nâng cao phát triển và mở rộng code tùy theo ý tưởng :

* Như trên chúng ta đã hoàn thành code với data:post.link, còn dưới đây là code lấy tiêu đề, nâng cao với cấu trúc data:post.enclosures dùng thay đổi tiêu đề khi gán data:post.link

<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'> 

<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;tieude&quot;'>
<span>Tiêu đề của bạn</span>
</b:if>

</b:loop>     

Code trên được thay thế cho vị trí text Tới Nơi Bán của code hiển thị link tiếp thị liên kết ngoài trang chủ trang nhãn. Trong trường hợp chúng ta muốn điều hướng tới trang nhãn, link ngoài, trang bài viết liên quan nào đó trên trang blog của bạn.

* Sử dụng 
<script> & document.write :

<script>
document.write(data:enclosure.url)
</script>

Giải thích in ra  data:enclosure.url hiển thị dưới dạng Text

* Bổ sung code lấy tiêu đề :

<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>

<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;tieude&quot;'>

<span>
<script>
document.write(data:enclosure.url)
</script>
</span>

</b:if>

</b:loop>       

Chúc bạn thành công với mẹo nhỏ tạo code tự động gắn link tiếp thị liên kết dưới bài đăng trên trang chủ, trang nhãn, giúp các bạn kiếm tiền tại nhà bằng Blogspot.

Phụ Lục giải thích Code :

  • data:enclosure.url : Link được gán trên liên kết đính kèm phía trên mimeType ( có thể thay bằng text )
  • data:post.link : Link được gán trên liên kết tiêu đề ( có thể thay bằng text ) 

Tham khảo thêm bài viết chia sẻ thủ thuật blogspot từ nhiều nguồn trên internet :

  • https://www.thietkeblogspot.com/2020/01/cach-chen-lien-ket-tieu-de-va-lien-ket-dinh-kem-trong-moi-bai-dang.html

Xem thêm bài viết liên quan trên blog Gia Bảo :