, Dân chơi content hệ blog, nghệ thuật sáng tạo nội dung thôi miên độc giả bằng chất liệu viết